Документи

ЗАГАЛЬНИЙ РОЗДІЛ

Закон “Про освіту”

Закон України “Про Вищу освіту”

Статут Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького

Концепція освітньої діяльності університету

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія для другого (магістерського) рівня вищої освіти

Ліцензія Міністерства освіти і науки України

Стратегія розвитку університету на 2013-2023 р.

Положення про освітню програму підготовки здобувачів

Професійний стандарт “Практичний психолог закладу освіти” 30 листопада 2020 року 

Професійний стандарт “Психолог (соціальна сфера)”

 

ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС

Положення про організацію освітнього процесу

Положення про вільний вибір навчальних дисциплін

Положення про бально-накопичувальну систему оцінювання результатів навчання

Положенням про перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці

Положення про практичну підготовку

Положення про навчання за індивідуальним графіком

Порядок визнання результатів навчання, отриманих у процесі неформальної освіти 

Положення про курсові роботи

Положення про дипломні роботи

Положення про ректорський контроль якості підготовки здобувачів

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти

Положення про участь студентів у забезпеченні якості вищої освіти

Положення про заочну форму навчання

Положення про освітню програму підготовки здобувачів вищої освіти

Положення про участь студентів у забезпеченні якості вищої освіти

Положення про гарантів освітніх програм

Положення про куратора ECTS

Інші Положення щодо організації освітнього процесу

 

НАУКА

Інформація відділу наукової роботи студентів

Наукові гуртки

Правила оформлення наукових статей

Положення про Лабораторію психології здоров’я 

Положення про лабораторію психофізіологічних досліджень

Положення про Психологічний центр

Положення про наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених

Іменний факультетський конкурс студентських творчих робіт та загальноуніверситетський конкурс

Положення про запобігання академічному плагіату в освітній діяльності

 

СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА

Правила призначення академічних і соціальних стипендій

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність

Положення про службу працевлаштування МДПУ

Положення про студентський гуртожиток університету

Положення про проведення огляду-конкурсу на “Кращу академічну групу року”

Положення про студентське самоврядування

Положення про центр по роботі з іноземними громадянами та особами без громадянства

Порядок забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, ліквідації дискримінації за ознакою статі та усунення конфлікту інтересів

Положення про Комісію  з проведення оцінки корупційних ризиків

 

ВИКЛАДАЧУ

Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів)

Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників

Положення про рейтингову комісію з питань оцінювання результативності професійної діяльності та професійної активності науково-педагогічних працівників

Положення про преміювання співробітників, педагогічних і науково-педагогічних працівників

Сертифікаційні освітні програми

Положення про науково-методичну раду 

Положення про навчально-методичну комісію факультету (інституту)

Положення про комісію Вченої ради з експертизи якості освітніх програм спеціальностей

Положення про центр експертизи та моніторингу якості освітнього процесу 

Положення про інституційний репозиторій (електронний архів)