Публікації

Бібліографія статей, тез за формою згідно дсту Бюлетеня ВАК України № 5, 2009 р. 

Прізвище та ініціали автора Назва та вид публікації Видання (видавництво, сторінки, країна, місто, рік) Обсяг (др.арк.) Співавтори
Фахові статті
Молодиченко Н.А. Філософсько-методологічні аспекти духовно-морального виховання молодших школярів Науково-теоретичний часопис Versus № 1-2 (11-12), 2018. – С.87-95. 0,3 Молодиченко В.В.
Молодиченко Н.А. Полікультурне виховання учнів початкової школи Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах:  збірник наукових праць. – Запоріжжя, 2019. – С. 75 – 79. 0,3 Молодиченко В.В.
Казьміна Н.О.

 

Використання римувань на заняттях з іноземної мови у початковій школі

(фахова стаття)

Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр./ [редкол.: А.В. Сущенко (голов. ред та інші)]. Запоріжжя: КПУ, 2019. Вип. 64. Т.2- С. 61-65.

 

0.2. Фаліна Г.М.,

Кірсанова С.С.,

Калужська Л.О.

Кірсанова С.С.

 

Педагогічні умови формування творчої самостійності студентів – майбутніх вчителів іноземної мови у початковій школі.

(фахова стаття)

Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр./ [редкол.: А.В. Сущенко (голов. ред та інші)]. Запорвіжжя: КПУ, 2019. Вип. 64. Т.1. – С. 104-108. 0,2 Фаліна Г.М.,

Казьміна Н.О.,

Калужська Л.О.

Мілько Н.Є. Технологія підготовки майбутніх учителів англійської мови до  організації міжкультурного діалогу

(фахова стаття)

(науковий журнал матеріалів  III Міжнародної науково-практичної конференції (м. Острог, 19 квітня 2019). (надано до друку в лютому 2019 року). 0,3
Мілько Н.Є. Багатофункціональність міжкультурного діалогу в навчальному процесі вищого закладу освіти

(фахова стаття)

Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Б. Хмельницького. Серія Педагогіка (Мелітополь2019) 0,5
Денисенко Н. В. The historical background of the King James Bible version and its role

in the development of the English language

(фахова стаття)

 

Мова. Свідомість. Концепт: зб. наук. статей / відп. ред. О. Г. Хомчак. –

Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2019. – Вип. 9. – 244 с.

Корець А. О.
Денисенко Н. В. Англо-український переклад слів-підсилювачів

(фахова стаття)

Мова. Свідомість. Концепт: зб. наук. статей / відп. ред. О. Г. Хомчак. –

Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2019. – Вип. 9. – 244 с.

Ягільнікі І. О.
Денисенко Н. В. Емфаза як об’єкт перекладознавчого і лінгвістичного дослідження

(фахова стаття)

Мова. Свідомість. Концепт: зб. наук. статей / відп. ред. О. Г. Хомчак. –

Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2019. – Вип. 9. – 244 с.

 

 

0,5 Гришко С. В
Чорна О.О. Роль та методичні прийоми роботи з казкою на уроках англійської мови як засіб формування позитивної мотивації навчання

(фахова стаття)

Збірника наукових праць «Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах»,
Класичний приватний університет,
м. Запоріжжя, Україна. – Вип. – 65, Т 1., 2019р. – С. 136-139.
0,2
Міжнародні статті
Молодиченко Н.А. Професійна підготовка вчителя початкової школи до реалізації завдань міжкультурної комунікації учнів (стаття) ІІ International scientific conference «Modernization of the educational system: world trends and national peculiarities»: Conference proceedings, February 22th, 2019, Kaunas: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 596 pages, p.p. 284-287.

 

0,35 Молодиченко В.В.
Молодиченко Н.А. Моделювання процесу формування навичок міжкультурної комунікації учнів VZDELAVANIE A SPOLOCNOST: medzinarodny neconferencny zbornic/R. Bernatova, T. Nestorenko (Eds.). – Presovska univerzita v Presove, 2019 – S. 139 – 149. 0,4 Молодиченко В.В.
Молодиченко Н.А. Концептуальні засади формування навичок міжкультурної комунікації учнів початкової школи е списание в областта на хуманитаристиката Х-ХХІ в. год. VІІ, 2019, брой 13. – 10 с.

 

 

0,4 Молодиченко В.В.
Рибалко Н.М. «Актуалізація методичних систем, окремих форм і методів вітчизняної теорії і практики (кінець ХІХ – початок ХХІ століття) щодо організації навчання іноземних мов в сучасних умовах» (стаття)

 

Eureka: Social and Humanities. Tallin. 2019. № 1(19). Р. 52–59.

URL: http://dx.doi.org/10.21303/2504-5571.2019.00842

Талін, Естонія

0,4
Кірсанова С.С.

 

 

 

The importance of reflective learning in teaching foreign language.

(тези)

Thinking globally – teaching locally: Book of papers of the 2019 National TESOL-Ukraine convention. April 9-10 yr./Publishing house I.Ivanchenka, 2019. – 225 p. 0.1  

Казьміна Н.О.

 

Чорна О.О. Step by step of teacher actions in the formation of grammatical skills (тези) Thinking globally,teaching locally: book of Papers of the 2019 National TESOL-Ukraine Convention, april 9-10, Kharkiv, 2019. C. 30-32. 0,2
Чорна О.О. Основи технології ігрових форм навчання. Science, research, development (тези) #14 philology, sociology and culturology: monografia pokonferencyjna (14)., London, 2019. C. 58-60. 0,3
Інші публікації
Молодиченко

Н.А.

 Формування навичок міжкультурної комунікації учнів в закладах освіти Всеукраїнська науково-практична конференція

Формування навичок міжкультурної комунікації: досягнення, рецепції, перспективи.

Травень 2019,

м. Мелітополь

Молодиченко  В.В.
Казьміна Н.О. Використання інформацій-них технологій у навчанні іноземної мови (тези) Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю

«Особистісно-професійний розвиток учителя нової української  школи: світові освітні практики, український  контекст»

Фахове наукове видання «Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка» (науково-метрична база даних Index Copernicus), 6-7 червня 2019.

0.2 Кірсанова С.С.,

Фаліна Г.М.

Молодиченко

Н.А.

Реалізація завдань міжкультурної комунікації у полікультурному середовищі Міжнародна комунікація та перекладознавство: точки дотику та перспективи розвитку»: тези ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м.Переяслав- Хмельницький, 15 березня 2019 року) Молодиченко  В.В.
Гончарова О.А. Підготовка майбутнього вчителя англійської мови до застосування інформаційно-комунікаційних технологій

Тези

 

Міжнародна науково-практична конференція “Викладання іноземних мов в Україні та за її межами: досвід і виклики ”International conference “Teaching Foreign Languages in Ukraine and Beyond: Best Practices and Challenges” (27-28 лютого, 2019р) м. Івано-Франківськ

 

0,3 Коноваленко Т.В.
Гончарова О.А. Методика навчання англійської мови дітей з особливими освітніми потребами (із досвіду проекту «шкільний вчитель нового покоління»)

Тези

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інновації в сучасній освіті: український та світовий контекст»,18-19 квітня 2019 року. –Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 0,2 Коноваленко Т.В.
Калужська  Л.О. Конвергенція стилістичних прийомів в слоганах англомовної реклами парфумів Актуальні проблеми  розвитку  природничих  та  гуманітарних

наук : зб. матер. Міжнар. наук.­практ. конф.

– Луцьк,  2019. –

544 с.– С.436-437

0,1 Гарбуз В.
Христова О.Ф. Роль психологічних чинників у процесі навчання школярів англійської мови

(стаття)

Science, research, development.Pedagogy.#4 (Наука, исследования, развитие.Педагогика.#4), Барселона, Іспанія 0,3 Шерстобітова К.В.
Христова О.Ф. Розвиток іншомовної комунікативної компетенції у студентів на заняттях з англійської мови (тези) Особистісно-професійний розвиток учителя нової української школи: світові освітні практики, український контекст. Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю

(6-8 червня 2019 р., Мелітополь, Україна)

0,2 Музя Є.М.
Чорна О.О. Психолого-педагогічний аспект проблеми навчання англійської мови в початковій школі (тези) Особистісно-професійний розвиток учителя нової української школи: світові освітні практики, український контекст. Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю

(6-8 червня 2019 р., Мелітополь, Україна)

0,2 Приходько І.М.
Денисенко Н.В. Особивості перекладу рекламних текстів (стаття) «Студентські наукові студії»

Збірник наукових праць студентів

(Мелітополь,2019)

0,12 Грицаєнко М.І.
Христова О.Ф. Мотивація як провідний детермінант успішного навчання англійської мови студентів вищих навчальних закладів (стаття) Науково практичний журнал «Евріка», МДПУ, Мелітополь, 2019р 0,2 Раткова В.О.
Христова О.Ф. Навчання молодших школярів читання англійською мовою з використанням засобів наочності

(стаття)

Науково практичний журнал «Евріка», МДПУ, Мелітополь, 2019р 0,2 Фастовець П.Д.
Подано до друку
Гончарова О.А. Міжкультурна компетентність як складова професійно-методичної компетентності майбутнього вчителя англійської мови (фахова стаття) «Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка» (науково-метрична база даних Index Copernicus) (відправлено до редакції 20.05.2019) 0,6 Калужська Л.О.

Фаліна Г.М.

Гончарова О.А. «Теорія і практика сучасної психології»

Психолого-педагогічні фактори успішності навчання англійської мови молодших школярів в контексті Нової української школи

(фахова стаття)

(науково-метрична база даних Index Copernicus)
Казьміна Н.О. Розвиток соціально-комуніка-тивних компетенцій у початковій школі

(фахова стаття)

Вісник НУЧК (Серия: педагогические науки), включенном в перечень специальных научных изданий (свидетельство о государственной регистрации серия КВ № 17500-6250 ПР от 16.11.2010 г. Кірсанова С.С.
Калужська Л. О. Особливості англомовного перекладу фразеологічних одиниць в українських політичних текстах

(фахова стаття)

Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки (науково-метричні бази даних Index Copernicus та РІНЦ ) (відправлено до редакції 2.02.2019)
Рибалко Н.М. «Методичні засади організації навчання учнів іноземних мов у вітчизняних гімназіях (кінець ХІХ – початок ХХ століття)»

(фахова стаття)

«Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка»
Чорна О.О. Фразеологічні одиниці та їх семантичні особливості в дитячому фольклорному жанрі

(фахова стаття)

Записки з романо – германської філології, ОНУ ім. І.І. Мечникова, випуск 2(43), Одеса, 2019. Index Copernicus

 

Кулик К.О.
Музя Є.М.

 

Топонимическая лексика и методы её лингвистического изучения

(фахова стаття)

Записки з романо – германської філології, ОНУ ім. І.І. Мечникова, випуск 2(43), Одеса, 2019. Index Copernicus

 

Христова О.Ф. Навчання англомовної лексики дітей дошкільного віку (тези) Всеукраїнська Internet-конференція “Сучасна наука: тенденції та перспективи”

23-24 жовтня 2019 р., Мелітополь, Україна

Василенко В.Є.
Подпльота С.В. «Sociocultural, spiritual, moral and tutor support for people with disabilities in the condition of institutions of higher education (project)» (стаття) Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету Москальова Л.Ю.,

Житнік Т.С., Яковенко І.О.

 

Відомості про виконання Плану видань наукової та навчально-методичної літератури за рік:

Прізвище та ініціали автора Назва та вид публікації Видання (видавництво, сторінки, місто, рік) Обсяг (др.арк.) Співавтори
1 2 3 4 5
Гончарова

О.А.

Англійська мова для академічного спілкування

Навчальний посібник

Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів /  [авт. кол.: Гончарова О.А., Маслова А.В.]. – Мелітополь: ТОВ Колор Принт, 2019. – 104 с. – ISBN 078-966-2489-70-5

 

3,9 Маслова А.В.
Гончарова

О.А.

Методична підготовка майбутнього вчителя до навчання англійської мови

Навчальний посібник

Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів /  [авт.. кол.: Гончарова О.А., Коноваленко Т.В.]. Мелітополь: МДПУ імені Богдана Хмельницького, 2019. – 246 с. 10,3 Коноваленко Т.В.
Гончарова

О.А.

Країнознавство США

Навчальний посібник

Навчальний посібник: «Країнознавство США» для студентів 4 курсу спеціальності «Початкова освіта. Іноземна мова», галузь знань:

01 Освіта/Педагогіка, спеціальність: 013 Початкова освіта, освітньо-професійна програма: Початкова освіта. Іноземна мова (англійська)/

С.С. Кірсанова,  Н.О. Казьміна, Л.О. Калужська, О.А. Гончарова – Мелітополь, 2019. – 129 с.

5,4 С.С. Кірсанова,  Н.О. Казьміна, Л.О. Калужська,
Калужська

Л. О.

 

Конспект лекцій з дисципліни  «Лінгвокраїнознавство Великої Британії» для студентів спеціальності Початкова освіта, спеціалізація Іноземна мова Мелітополь: МДПУ ім. Богдана Хмельницького, 2019. – 28 с. 0,9  
Калужська

Л.О.

 

Методичні рекомендації щодо організації практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Стилістика» Мелітополь: МДПУ ім. Богдана Хмельницького, 2019. – 32 с. 1,1  
Калужська

Л.О.

 

Методичні рекомендації для самостійної роботи з «Практичного курсу англійської мови» для студентів 4 курсу, галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка, спеціальність: 013 Початкова освіта, освітньо-професійна програма: Початкова освіта. Іноземна мова (англійська)

 

Мелітополь, 2019. – 34 с. 1,3 Н.О. Казьміна
Кірсанова

С.С.

Методичні рекомендації з навчальної практики з англійської мови для студентів 2 курсу, галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка, спеціальність: 013 Початкова освіта

освітньо-професійна програма: Початкова освіта. Іноземна мова (англійська)

Мелітопольський державний педагогічний університет ім.

Б. Хмельницького

40 стор.

м. Мелітополь,

2019 н.р.

 

1,7 Казьміна Н.О.
Калужська  Л.О. Методичні рекомендації щодо організації практичних занять з дисципліни «Теоретичні основи іноземної мови з курсовою роботою Модуль 1. Лексикологія» для студентів спеціальності 013 Початкова освіта. Мелітополь: МДПУ ім. Богдана Хмельницького, 2019. – 22 с. 0,6
Фаліна Г.М. Методичні рекомендації до самостійної роботи над лексикою та граматикою французької мови для студентів І та ІІ курсів денної та заочної форми навчання . Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Б. Хмельницького

34 стор.

м. Мелітополь, 2019 н.р.

 

1,57
Подпльота С.В. Виховна робота в закладах освіти: навчальний посібник / Т. Ю. Атрошенко, К. В. Жмак, С. В. Подпльота та ін.; за гол. ред. О. В. Волкова. Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2019, − 271 с. 11,3 Т. Ю. Атрошенко,

К. В. Жмак

 

  1. Список наукових праць, опублікованих та підготовлених до друку у 2019 році у міжнародних науково метричних базах даних (Scopus, Web of Science):
№ з/п Автори Назва роботи Назва видання, де опубліковано роботу Том, номер (випуск, перша-остання сторінка роботи) Науковометрична база даних (Scopus, Web of Science)
Статті
1. Lubov Pomytkina, Lyudmyla Moskalyova, Yuliia Podkopaieva, Sergiy Gurov, Svitlana Podplota & Viktoriia Zlahodukh Empirical studies of socio-psychological conditions of formation of ideas about the spiritual ideal in primary school children International Journal of Children’s Spirituality

 

2019 DOI: 10.1080/1364436X.2019.1672626 Scopus

Web of Science

Статті, підготовлені до друку
1. Москальова Л.Ю., Житнік Т.С., Яковенко І, Подпльота С.В. Стаття

«Sociocultural, spiritual, moral and tutor support for people with disabilities in the condition of institutions of higher education (project)»

Журнал Pedagogika. Journal of the Lithuanian University of Educational Sciences in the field of Social Sciences.

 

Scopus

 

2. Москальова Л.Ю., Меркулова Н.В.,

Подпльота С.В.

Стаття

«Status update on the problem of tutors’psychological readiness for professional activities»

Журнал «Social Welfare: Interdisciplinary Approach»

 

Web of Science
3. Музя Є.М. Стаття

Contrastive studies in modern linguistics: trends and principles.

Журнал Lege Artis: language yesterday, today and tomorrow. Poland

 

Web of Science
4. Подпльота С.В. Стаття «The role of tutorials in improving the argumentative skills of secondary school students» Журнал «The Journal of Contemporary Educational Studies»

 

Scopus

Web of Science

 

Бібліографія  монографій

п/п

Прізвище, ініціали автора Назва та вид публікації Видання (місто, видавництво, рік, сторінки)
1. Молодиченко Н.А.

Молодиченко В.В.

Modern Technologies in Education. Collective Scientific Monograph.

Professional teachers

Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2019; ISBN 978-83-946765-5-1; pp. 495, illus., tabs., bibls. pp.71 – 83.
2. Подпльота С.В. «Pedagogical basis of tutor’s practices in students’ moral education»

 

Problem space of modern society: philosophical-communicative and pedagogical interpretations: collective monograph. Part 1.BMT Erida Sp.zo.o., 2019, 672p, P.330-344
Подано до друку
1. Goncharova O.A. Main tendencies of the methodological training of the future teacher of English in Ukraine Розділ колективної монографії