Історія навчально-наукового інституту соціально-педагогічної та мистецької освіти

Історія становлення Навчально-наукового інституту соціально-педагогічної та мистецької освіти – це роки створення та розвитку двох структурних підрозділів МДПУ імені Богдана Хмельницького – факультету мистецтв та художньої освіти (у структурі МДПІ – з 1985 р.) та соціально-гуманітарного факультету (заснований у 1990 р.). Кожний факультет мав свою історію, специфіку, традиції, що формувалися колективами викладачів і студентів та примножували досягнення університету.

Згідно з наказом № 231-01 від 30.08.2013 р. «Про організацію навчально-виховної та наукової роботи в МДПУ імені Богдана Хмельницького» рішенням вченої ради університету відбулася реорганізація факультетів і був створений перший у структурі університету Навчально-науковий інститут соціально-педагогічної та мистецької освіти (далі інститут або ННІСПМО). 

Упродовж багатьох років в інституті здійснюється підготовка висококваліфікованих фахівців за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти за спеціальностями: 011 Освітні, педагогічні науки; 012 Дошкільна освіта; 013 Початкова освіта; 016 Спеціальна освіта; 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво); 024 Хореографія; 053 Психологія; 231 Соціальна робота. 

Навчальними планами та освітніми програмами передбачено ґрунтовне вивчення психологічних, педагогічних, суспільних, філологічних, природничих дисциплін, освітніх компонентів мистецького циклу, сучасних методик викладання шкільних предметів.

За роки існування ННІСПМО було підготовлено близько 10.000 фахівців. Інститут пишається своїми випускниками, більшість із яких працює директорами, вчителями загальноосвітніх шкіл, психологами, соціальними робітниками, методистами, викладачами вищих навчальних закладів тощо. Значна частина випускників є відмінниками освіти України, вчителями вищої категорії, вчителями-методистами. Усій країні відомі імена випускників, які стали успішними у своїх галузях, зокрема Андрія Олійника, вчителя початкових класів, а згодом і директора Комунального закладу «Середня загальноосвітня школа №35» Кам’янської міської ради Дніпропетровської області, який увійшов до 10-ти найкращих учителів України за версією Global Teacher Prize Ukraine 2020, переможця конкурсу на найкращого вчителя України Global Teacher Prize Ukraine 2020 в номінації «Вибір українців»; Дмитра Ламзи, директора київської школи №210, юриста, правника, телевізійного експерта «Говорить Україна», «Стосується кожного», «Все буде добре», «Актуальна тема»; Артема Шулятьєва – Заслуженого діяча естрадного мистецтва України, випускника Академії культурного лідера при Міністерстві культури України,  директора Дитячої школи мистецтв ВК ММР ЗО. Нині в ННІ СПМО здобувають освіту близько 1.000 здобувачів.

Забезпечення якісної освітньо-наукової діяльності відбувається під керівництвом досвідчених науково-педагогічних працівників, серед яких д-р пед.наук, професор Ляпунова Валентина Анатоліївна – кафедра дошкільної світи і соціальної роботи, д-р пед.наук, професор Сегеда Наталя Анатоліївна – кафедра теорії і методики музичної освіти та хореографії, канд.пед.наук, доцент Дубяга Світлана Миколаївна – кафедра початкової і спеціальної освіти, канд.психол.наук, доцент Прокоф’єва Олеся Олексіївна – кафедра психології, канд.пед.наук, доцент Білецька Марина Валентинівна – кафедра інструментального виконавства та музичного мистецтва естради.

За останні 5 років відбувся захист 9 докторських дисертацій та 32 кандидатських дисертацій. Побачили світ понад 2000 наукових і науково-методичних публікацій: монографій, підручників, статей у фахових та закордонних виданнях з цитуванням у наукометричних базах даних Scopus, Web of Science Core Collection; отримано більше 100 свідоцтв про авторські права на твори тощо.

Велика увага в ННІСПМО приділяється науковій та творчій діяльності здобувачів вищої освіти. Працюють різноманітні науково-дослідні гуртки і проблемні групи, здобувачі презентують наукові здобутки на регіональних, всеукраїнських і закордонних науково-практичних конференціях, беруть активну участь у конкурсах студентських наукових робіт. Здобувачі інституту неодноразово ставали дипломантами та переможцями Всеукраїнських предметних студентських олімпіад, наукових і творчих конкурсів.

Пріоритетними напрямами діяльності ННІСПМО є такі: інноваційно-освітня діяльність і підготовка конкурентоспроможних фахівців; інноваційно-наукова діяльність; цифровізація освітньої діяльності; розвиток студентського самоврядування; розвиток кадрового потенціалу; формування національної ідентичності учасників освітнього процесу тощо.

З червня 2022 року ННІСПМО очолює канд.психол.наук, доцент Гузь Наталія Василівна.

2022 рік приніс багато випробувань і змінив наші життя. Проте університет тимчасово перемістився до м. Запоріжжя і завдяки зусиллям усього колективу встояв, подолав труднощі й на сьогодні демонструє злагодженість та цілеспрямованість у досягненні високих показників у науково-освітній, міжнародній і творчій роботі, академічній мобільності, стипендіальному та соціальному забезпеченні, дозвіллі, участі студентів і викладачів у всеукраїнських та міжнародних заходах.

Аналіз ринку праці й систематична робота зі стейкхолдерами сприяли розробці та впровадженню нових освітніх програм, а саме: Дошкільна освіта. Логопедія, Реабілітаційна та клінічна психологія, Музична освіта. Музичне мистецтво, Гарденотерапія.

ННІСПМО має багаторічні освітянські та культурні традиції, значний науковий потенціал, досвідчений професорсько-викладацький колектив, відповідальний навчально-допоміжний персонал.

На постійній основі проводяться потужні наукові заходи: Відкритий фестиваль-конкурс ансамблевого інструментального виконавства «Березневі промені», в межах фестивалю-конкурсу проводиться Всеукраїнський науково-методичний семінар «Теорія та практика ансамблевого музикування»; Відкритий фестиваль-конкурс концертмейстерського мистецтва «Маестро – концертмейстер», в межах якого проводиться Всеукраїнський науково-методичний семінар «Професійно-компетентнісна самореалізація музиканта у виконавській та педагогічній діяльності»; Всеукраїнський науково-методичний семінар «Корекційно-розвиткова робота з дітьми з порушеннями мовлення»; Науково-практичний семінар «Інклюзивна практика в дошкільній і початковій освіті: реалії та перспективи»; Науково-методичний семінар «Екологічна освіта для сталого розвитку»; Науково-практичний семінар «Екологічні знання – основа життєвих компетентностей».

На базі інституту працює 3 лабораторії та 1 центр: Педагогічна лабораторія початкової школи, Освітньо-науковий центр соціокультурного розвитку дитини, Лабораторія психофізіологічних досліджень, Лабораторія психології здоров’я. Їхньою метою є створення умов для проведення науково-методичних, експериментальних досліджень з актуальних і пріоритетних проблем. 

Психологічний центр, який створено на базі інституту, здійснює фахове психологічне забезпечення та підвищення ефективності професійно-особистісного зростання всіх учасників освітнього процесу, захист їхнього психічного здоров’я, соціального благополуччя та гармонійного входження в спільний простір багатогранного життя.

В інституті велика увага приділяється модернізації освітнього процесу, впровадженню сучасних педагогічних технологій та новітніх інформаційно-комунікаційних технологій, розширенню міжнародних зв’язків.

У межах освітнього процесу реалізуються принципи компетентнісного підходу, розроблена система науково-методичного супроводу студентської молоді відповідно до індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів. Запропоновані колективами кафедр освітні програми, сертифікаційні програми, а також 5 лабораторій і центрів на базі інституту, гарантують здобуття якісної вищої освіти та підготовку конкурентоспроможного майбутнього фахівця. 

Кафедри ННІСПМО підтримують постійні зв’язки з науковими установами й освітніми закладами України та закордону.

Тісний зв’язок із базовими закладами освіти, налагоджений в ННІСПМО, дозволяє отримувати відомості про сучасні вимоги до фахівців різних профілів, визначати параметри професійної компетенції та нормативів конкурентноспроможності майбутніх фахівців, прогнозувати потреби ринку праці й завдяки цьому удосконалювати освітні програми підготовки.

Сучасний ННІСПМО – це повноцінний колектив людей ініціативних і небайдужих. Підтвердженням цього є успіхи наших здобувачів у навчанні, науці, спорті, висока затребуваність випускників, динамічне та якісне зростання кафедр, що виявляється, зокрема, у покращенні науково-методичного потенціалу, активному захисті дисертацій, участі викладачів у багатьох культурно-громадських заходах на рівні України та за її межами.

Нині високопрофесійний, свідомий, згуртований, здатний гнучко реагувати на зміни зовнішнього й внутрішнього середовища колектив інституту продовжує реалізовувати державну політику у сфері освіти, демонструє стійку життєву позицію в умовах сьогодення, власну національну ідентичність, патріотичність, незламність.

Зберігаємо традиції – будуємо майбутнє!