Наукові фахові статті викладачів кафедри

Прізвище та ініціали автора Назва та вид публікації Видання (видавництво, сторінки, місто, рік) Обсяг (др.арк.)</td Співавтори
Фахові статті
Білецька М.В. Історіогенеза класичної гітарної школи в Україні Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. 1 (20),
2018 р. С. 23-28
Copernicus
0,5 Сопіна Я.В.
Білецька М.В. Артистизм як необхідна складова музично-виконавської компетенції майбутнього вчителя мистецтва Молодь і ринок.
Щомісячний науково-педагогічний журнал. № 9 (164). Дрогобич, 2018 р.
С.17-21
Copernicus
0,4 Підварко Т.О.
Котова Л.М. Парадигма розвитку емоційної стійкості музикантів-інструменталістів у процесі підготовки до сценічної діяльності Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: педагогіка. Мелітополь: Видавництво МДПУ, 2018.-Вип.1(20). – С.108-114.
Copernicus
0,5 Юник Д. Г., Юник Т. І.
Черняк Є.Б. До проблеми формування музично-слухових уявлень учнів ДМШ підліткового віку Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка, Вип. 1 (18). 2017 р. – С.96-100 0,3 Данченко С.
Черняк Є.Б. Теоретичні та практичні аспекти формування виконавської техніки майбутнього інструменталіста Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка, Вип. 2 (19). 2018 р. – С.144-147 0,3 Занкова С.
Черняк Є.Б. Особливості прояву гендерних відмінностей інструменталістів у процесі музично-виконавської діяльності Педагогічна освіта: теорія і практика: Збірник наукових праць/ Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України. – Вип.24. – Ч.2. – Кам’янець-Подільський, 2018. – С. 63-69.
ISSN 2309–9763
Google Scholar, Index Copernicus
0,5 Йоркіна Н.В.
Черняк Є.Б. Формування гендерної компетентності студентів в процесі їх підготовки до умов виконавської діяльності Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія: Педагогіка і психологія. – Дніпропетровськ, 2018. – № 16. – 14 с.
Index Copernicus, Google Scholar, РИНЦ.
0,58 Йоркіна Н.В.

 

Сопіна Я.В. Педагогічні умови формування музично-естетичної культури учнів мистецьких закладів позашкільної освіти в процесі інструментально-виконавської підготовки Збірник наукових праць «Педагогічні науки» Херсонського державного університету, 2019. Вип.
L XXXVI. С. 189-193
Index Copernicus 
5 Білецька М.В.
Черняк Є.Б. Методичні аспекти формування професійно важливих виконавських якостей учнів шкіл естетичного спрямування Науково-педагогічний журнал «Молодь і ринок». – Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – 14 с.
Фахове видання
зареєстровано в міжнародних наукометричних базах Google Scholar, Polish Scholarly Bibliography (PBN), Index Copernicus
14/0,6 Карецька А.О.
Мітлицька В.А. Фортепіанна ансамблева музика В. Птушкіна як предмет вивчення на факультетах мистецько-педагогічного спрямування Науково-педагогічний журнал «Молодь і ринок». – Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – С. 62 – 66.
Фахове видання
зареєстровано в міжнародних наукометричних базах Google Scholar, Polish Scholarly Bibliography (PBN), Index Copernicus
10/0,4 Гердова Т.С. Черняк Є.Б.
Мітлицька В.А. Духовні училища у розвитку музичного просвітництва Південно-східної України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Молодь і ринок. – Дрогобич : Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. І.Франка, 2019. – №2 (169).  С. 70-75
Index Copernicus
0,4 Гердова Т.С.
Котова Л.М. Психологічна підготовка майбутніх учителів мистецтва до публічних виступів
 
Молодь і ринок: щомісячний науково-
педагогічний журнал. – Дрогобич, 2019. – No 6.
Index Copernicus
 
0,6 Юник Т. І.
Білецька М.В. Індивідуально-психологічні особливості розвитку інтересу до музичного виконавства у молодших підлітків» 
Copernicus
Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка. Сопіна Я.В.
Білецька М.В. Формування готовності майбутнього вчителя музичного мистецтва до концертно-виконавської діяльності
Copernicus
Молодь і ринок.
Щомісячний науково-педагогічний журнал. № 9 (164).
Дрогобич,
№1(180), січень 2020.
Підварко Т.О.
Антоненко

О. М.

Соціоестетичні портрети діячів хорової культури Запоріжжя другої половини ХХ століття Культура і сучасність. 2019. №2. С.
Антоненко О. М. Обласне об’єднання самодіяльних композиторів як важливий осередок розвитку музичної культури Запоріжжя другої половини ХХ – початку ХХІ століття Мистецтвознавчі записки. 2019. №36. С.
Власенко Е.А. Педагогічна стратегія формування професійно-виконавської компетентності майбутнього вчителя музичного мистецтва: стаття Збірка «Наукові записки» Бердянського державного педагогічного університету, 2019 Стотика І.Г.
Стотика І.Г. Педагогічна модель формування виконавської компетентності студентів–піаністів шляхом активізації емоційно-естетичного переживання музики: стаття   Збірка «Педагогіка формування творчої особистості у вищої і загальноосвітньої школі»
«Класичний приватний університет»  м.Запоріжжя, 2019, 10 с
 
Власенко Е.А.,
Стотика О.В.