Науковий гурток “ORDO AMORIS”

 У науковому житті кафедри беруть активну участь студенти, які є учасниками наукового гуртка «Оrdo Аmoris», в якому вони поглиблюють знання, уміння та навички, пов’язані з інноваційними технологіями в галузі сучасної психології з дослідженнями актуальних проблемних питань з апробацією діагностичного інструментарію, розробкою психокорекційних і розвивальних програм.

Про результати якісної співпраці викладачів та здобувачів вищої освіти свідчать призові місця у Всеукраїнських студентських олімпіадах та Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, публікації у наукових фахових та міжнародних виданнях. Студенти наукового гуртка під керівництвом викладачів кафедри приймають активну участь у програмах міжнародного стажування.

Документи, що регламентують роботу наукового гуртка

Положення про наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених 

Положення про іменний факультетський конкурс студентських творчих робіт та загальноуніверситетський конкурс імені Богдана Хмельницького 

Керівник наукового гуртка: к.психол.н., доцент Фалько Наталя Миколаївна

Староста  наукового гуртка: Бик Наталя Володимирівна (М319-с)

Тематика роботи  «Психологічні засади гармонізації освітнього простору: проектування, моделювання та експертиза здоров’язбережного професійного зростання майбутніх фахівців»

Проведено занять: за 2019 рік – 15, у цьому навчальному році – 9.

Кількість студентів – 25

 

Резерв студентів, учасників Всеукраїнської олімпіади з психології

№п/п ПІП студента Курс, група Спеціальність
1. Спіренко Марія Андріївна 318-с Психологія
2. Романенко Вікторія Євгенівна 318-с Психологія
3. Чиркова Анастасія Сергіївна 316-c Психологія
4. Кашаєва Анна Михайлівна М 319-с Психологія
5. Дубовік Анна Олегівна

 

316-с Психологія
6. Смірнов Богдан Ігорович 316-с Психологія
7. Маракасова Катерина Андріївна 317-с Психологія

 

 

Резерв студентів, учасників Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузях «Педагогічна та вікова психологія» й «Загальна та соціальна психологія»

№ п/п ПІП студента Курс, група Галузь Тема

(орієнтовна)

Керівник
1. Дубовік Анна Олегівна 316-с Педагогічна та вікова психологія Схильність підлітків до асоціальної поведінки при різних типах сімейного виховання Шевченко С.В., к.психол.н., доцент
2. Смірнов Богдан Ігорович 316-с Педагогічна та вікова психологія Психологічні чинники прояву особистісної креативності в юнацькому віці Шевченко С.В., к.психол.н., доцент
3. Іванова Марія Юріївна М 319-с Загальна та соціальна психологія Психологічні особливості сприйняття кредитних продуктів банківських установ здобувачами вищої освіти Шевченко С.В., к.психол.н., доцент
4. Романенко Вікторія Євгенівна 318-с Загальна та соціальна психологія Психологічні особливості сприйняття фемінитивів у свідомості осіб з різною сексуальною орієнтацією Денисов І.Г., к.психол.н., доцент
5. Раткова Вікторія Олегівна 317-с Педагогічна та вікова психологія Детермінанти розвитку творчих здібностей молодших підлітків Титаренко О.І.,ст.викл.

 

Графік роботи кожна остання середа місяця, 11.45 /116-118 ауд. Навчального корпусу №4 МДПУ

Наукові заходи в рамках гуртка відбуваються згідно плану роботи

План роботи наукового гуртка кафедри психології «ORDO AMORIS» 2019-2020н.р.

№ п/п Зміст роботи Термін проведення Місце проведення Відповідальний
1. Особливості організації науково-дослідної роботи студентів в процесі навчання у ВНЗ. Презентація здобутків
наукового гуртка
жовтень 116 ауд. Варіна Г.Б., ст.викл.
2. Науково-методичний семінар-практикум «Використання сучасних методів психофізіологічної діагностики як умова побудови наукових досліджень» листопад 118 ауд. Шевченко С.В., к.психол.н.,доцент

 

3. Розробка    стратегій    планування, підготовки     та     написання наукової студентської роботи на Всеукраїнський конкурс наукових робіт у галузі педагогічні науки (в т.ч. вікова та педагогічна психологія) листопад 118 ауд. Фалько Н.М., к.психол.н., доцент

Варіна Г.Б., ст.викл.

4. Семінар «Науково-методичне забезпечення діяльності практичного психолога в освітньому просторі НУШ» грудень 118 ауд Фалько Н.М., к.психол.н.,доцент
5. Проведення І туру Всеукраїнського
конкурсу наукових робіт з психології
грудень 116 ауд Фалько Н.М., к.психол.н.,доцент

Гузь Н.В., к.психол.н.,доцент,

Царькова О.В., д.психол.н.,доцент

Прокоф’єва О.О. к.психол.н.,доцент

6. Використання елементів арт-терапії в роботі з соціальними групами лютий 118 ауд. Титаренко О.І., ст.викл.
7. Трансформаційна гра «Розправ крила» березень 116 ауд. Шевченко С.В., к.психол.н.,доцент

Варіна Г.Б., ст.викл.

8. Потреби та емоції. Внутрішні та зовнішні ресурси квітень 118 ауд Гузь Н.В. к.психол.н.,доцент
9. Психологічний квест «Шлях самопізнання» квітень 119 ауд. Каткова Т.А., ст. викл.

Варіна Г.Б., ст.викл.

10. Майстер-клас «Сексуальна освіта – запорука психологічного благополуччя особистості» квітень 118 ауд. Денисов І.Г., к.психол.н.,доцент
11. Семінар-практикум «Можливості і технології психодрами у роботі з батьками, які виховують дітей з особливими освітніми потребами: європейський досвід і українські реалії» травень 116 ауд. Прокоф’єва О.О., к.психол.н.,доцент
12. Семінар-практикум «Основи академічної доброчесності» травень 116 ауд. Варіна Г.Б., ст. викл.

Прокоф’єва О.О., к.психол.н.,доцент

13. 1.          Підведення     підсумків     роботи
наукового гуртка за 2018-
2019н.р           та           представлення
презентаційного матеріалу.2.              Обговорення       індивідуальних
досягнень      студентів,      участі      у
конференціях різного рівня.3.         Круглий   стіл:   «Досягнення та перспективи розвитку наукового потенціалу студентів гуртка».
травень 116 ауд. Викладачі кафедри

 

За результатами конкурсу наукових гуртків в університеті, науковий гурток кафедри психології «ORDO AMORIS» у 2019 році зайняв почесне І місце.

 

Підготовку висококваліфікованих фахівців кафедра психології вміло поєднує з інтенсивною науково-дослідною роботою.

Наукова діяльність студента – це відоме самовираження його особистості, прагнення до життєвого самоствердження.

Мета участі студентів у науковій роботі гуртка – формування їх професійної самостійності, здатності до творчого вирішення практичних завдань з початком трудової діяльності.

Мотивами наукової діяльності студентів виступають: розуміння її суспільної та особистої значущості, прагнення внести посильний внесок у вирішення практичних і наукових проблем, прагнення до наукового пошуку, допитливість.

Спільна наукова творчість викладачів та студентів традиційно використовується на кафедрі для розвитку здібностей і розкриття наукового потенціалу майбутніх фахівців.

При виконанні науково-дослідної роботи студенти вчаться:

а) узагальнювати, систематизувати, аналізувати літературу за темою дослідження;

б) планувати тапроводити емпіричні дослідження;

г) обробляти і обговорювати отримані результати;

д) виступати з доповіддю про виконану наукової роботи.

Найбільш важливою ланкою в цій роботі є навчання студентів молодших курсів знаходити і аналізувати наукову літературу з урахуанням принципів академічної доброчесності.

Також важливим фактором збудження мотивів наукової творчості є вплив на студентів першого курсу викладачів кафедри, вчених вузу, студентів старших курсів. Саме цей вплив на першому курсі породжує внутрішні мотиви в інтелектуальному та науковому розвитку.

Про ефективність науково-дослідного підходу студентів можна судити по творчому рівню їх виступів не тільки на семінарах, але і за якістю курсових, бакалаврських і магістерських проектів проектів, відповідей на іспитах і заліках.

Найпоширенішими формами участі студентів у НДР є разові внутрішньовузівські наукові заходи – конференції, конкурси, олімпіади зі спеціальності. вмотивованість на участь в постійних формах – залишається високою.

Позитивними факторами залучення студентів є: привабливість тематики досліджень, наявність зацікавлених викладачів-наставників, затребуваність результатів у вирішенні практичних проблем, налагоджена система внутрішньовузівських комунікацій.

 

 1. КОРОТКИЙ ЗМІСТ РОБОТИ ГУРТКА:

1.1. Проблема, на вирішення якої було створено гурток, обґрунтування щодо актуальності.

Глобалізація, демократизація, індивідуалізація та інформатизація процесів докорінно змінили цінні­сні критеріальні підходи до місця та ролі людини в  системі освіти. В умовах розбудови національної системи освіти особливого значення набуває проблема пошуку шляхів забезпечення гармонізованого розвитку  особистості, створення належного рівня психолого-педагогічного та науково-методичного супроводу цих складових освіти, що створюють необхідні умови  для збереження здоров’я дітей та молоді. У цьому контексті існуюча освітня парадигма потребує докорінних змін у розв’язанні методологічних і методичних проблем щодо створення здоров’язберігаючого освітнього простору. Саме тому перегляд концептуальних положень, світоглядних настанов структурування освітнього простору потребує принципово нових наукових досліджень, обґрунтованого  і послідовного використання нових науково-педагогічних технологій, запровадження раціональних і ефективних підходів до організації наукової та педагогічної діяльності на шляху створення здоров’язберігаючого освітнього простору, психологічна складова в яких займає провідне місце. Причому, звернення до психологічної рефлексії одразу постає як психолого-методологічна презентація. Посилення уваги науковців до методології у наш час є необхідним, логічним і навіть імперативним, оскільки розв’язати значну кількість освітніх суперечностей може лише комплексний концептуальний підхід у реформації сучасного навчально-виховного процесу та створення ефективної системи ресурсного забезпечення освіти, за рахунок прирощення нового знання.

Перехід до нової освіти і науки до засад гармонізації здоров’язберігаючого освітнього простору неможливий без переосмислення світоглядних основ і, насамперед, без розуміння фундаментального характеру гуманітарних знань, зокрема психолого-педагогічних і філософсько-антропологічних, які забезпечують аксіологічну контекстуальність кожного знання, залучення нових об’єктів і предметів дослідження, серед яких можуть бути: соціально-психологічний і природний моніторинг, методологія діалогізму, методологія інтеріоризації знань та вмінь, сучасні психотехнології у галузі психогігієни та гуманістично орієнтована психологія тощо. Визначення саме цих завдань стає сьогодні суттєвою ознакою модернізації освіти і науки, зміни загальної стратегії освітніх реформ, що засвідчено в Проекті Національної стратегії розвитку освіти України на 2012-2021 роки та в усіх деклараціях Болонського процесу.

Отже, вибір теми дослідження зумовлений розв’язанням наявного в науці суперечностей між сучасною науковою та освітньою парадигмою, що спирається на об’єктивно-науковий підхід і суб’єктивно-реалістичну людино центристську позицію стосовно людини, яка навчається і відсутністю концептуальних засад гармонізації освітнього простору у напрямку створення його здоров’язберігаючих основ.

 

1.2. Об’єкт і предмет дослідження.

Об’єкт дослідження – сучасний освітній простір, у цілісності його реальних інституцій місцевого, загальнодержавного і глобального масштабу, що презентовані соціальними умовами, інформаційним та законодавчим забезпеченням, окремими освітніми системами.

Предмет дослідження – систематизовані елементи освітнього простору, що забезпечують інтенційний вектор розвитку здоров’я суб’єктів навчання і виховання.

 

1.3. Мета, принципи, форми і основні завдання роботи наукового гуртка.

Мета дослідження – спираючись на багатовимірний філософський, психолого-педагогічний аналіз реформації освітнього простору визначити концептуальні засади гармонізації усіх складових здоров’язберігаючого освітнього простору та обґрунтувати психологічну модель здоров’язберігаючого наповнення.

Провідною ідеєю дослідження є положення про доцільність комплексного розгляду проблем аксіопсихологічних універсалій структурування і функціювання  гармонійного освітнього простору, розвиток якого спрямовується на забезпечення стійкості та життєстійкості учасників навчально-виховного процесу, на усвідомлення ними власних можливостей, профілактики і збереження психологічного здоров’я, зокрема благополуччя.

Реалізація мети зумовила постановку і розв’язання таких завдань:

 1. Визначити концептуальні засади гармонізації здоров’язберігаючого освітнього простору.
 2. Експлікувати сутність та зміст психологічного супроводу системостворювальних та системозв’язувльних компонентів здоров’язберігаючого освітнього простору.
 3. Здійснити методологічну, науково-теоретичну і психолого-педагогічну експертизу функціювання здоров’зберігаючих компонентів у системі вищої педагогічної освіти.
 4. Розробити інваріантні складові моделі психофізичного розвитку homo educandu на основі компетенцій здорового способу життя.
 5. Розробити науково-методичне забезпечення корекційної та інклюзивної освіти, психолого-педагогічних технологій, пов’язаних з діалогізацією навчання, гармонізуючим, здоров’язбережувальним навчанням.

Основні принципи діяльності студентського

наукового гуртка кафедри психології

«ORDO AMORIS»

 • Верховенство наукової творчості та співробітництва;
 • Добровільність і рівноправність усіх членів, самоврядування та гласність у роботі;
 • Органічний зв’язок навчання та науково-дослідної роботи;
 • Спадкоємність наукових досягнень та науково-практичного досвіду;
 • Системний підхід, цілісність, послідовність і наступність логічно взаємопов’язаних науково-психологічних заходів.
 • Наявність провідної ідеї, що визначає основні напрями розвитку кожного студента-науковця.
 • Відкритість студентського об’єднання, що передбачає добровільність входження в нього.
 • Комфортний мікроклімат.
 • Співпраця та координація діяльності різних позааудиторних структур.

Метою діяльності наукового гуртка «ORDO AMORIS» є формування науково-практичного світогляду майбутніх фахівців, розкриття творчого потенціалу студентів, та здобуття особистого досвіду самостійного пошукового досвіду вирішення актуальних проблем у галузі психології.

 

Основні завдання наукового гуртка:

 1. Пропаганда та популяризація наукової діяльності серед студентів;
 2. Організація конкурсів студентських робіт, науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів, диспутів, олімпіад і т. ін.;
 3. Участь у винахідницькій та раціоналізаторській роботі у галузі психології;
 4. Сприяння публікації та впровадженню в практику кращих студентських робіт;
 5. Усебічне сприяння підготовці висококваліфікованих спеціалістів у галузі психології.
 6. Підвищення теоретичного рівня і практичної значущості науково-дослідної роботи студентів;
 7. Розширення світогляду і наукової ерудиції у студентів, виховання у них навиків постійного вдосконалення власних знань;
 8. Формування умов для розкриття наукового і творчого потенціалу студентів.
 9. Популяризація та розповсюдження наукових знань у студентському середовищі;
 10. Організація і проведення різноманітних організаційно-масових та змагальних мір по НДРС: наукових конференцій, семінарів, круглих столів, конкурсів наукових студентських робіт, олімпіад з дисциплін, симпозіумів тощо;
 11. Забезпечення кафедр інформацією про заплановані міжвузівські, республіканські конференції, семінари, конкурси;
 12. Надання допомоги в опублікуванні та впровадженні в практику результатів студентських наукових досліджень;
 13. Забезпечення співробітництва з СНТ інших навчальних закладів, вивчення вітчизняного та зарубіжного досвіду організації НДРС при спілкуванні на семінарах різного рівня і за допомогою мережі Internet з впровадженням передових форм і методів в свою роботу;
 14. Інформування української та зарубіжної громадськості про свою діяльність;
 15. Розробка планів та грандів міжнародної співпраці з іншими науковими гуртками, провідними університетами та науково-дослідними центрами.

Основні форми роботи наукового гуртка:

 • виконання наукової праці за тематикою кафедри під керівництвом викладачів;
 • планові засідання та реферативні конференції, на яких студенти доповідають про результати своїх досліджень, реферативні повідомлення з актуальних питань психології, експериментальні дослідження
 • семінари, присвячені сучасним методам діагностики та психокорекції, використання технічних засобів;
 • винахідницька робота;
 • участь у конференціях різного рівня;
 • участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді з психології та Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт у галузі вікова та педагогічна психологія;
 • впровадження та апробація результатів дослідження у практику;
 • участь у науково-практичних семінарах різного рівня, з метою інтеріоризації практичного та теоретичного досвіду.
 1. РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ

2.1. Підготовка та участь в конкурсах студентських наукових робіт

Студенти наукового гуртка «ORDO AMORIS» активно прийняли участь у підготовці наукових робіт до ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук з двох напрямів – «Педагогічна та вікова психологія» та «Загальна та соціальна психологія».

2019 рік

№ п/п ПІП студента Курс, група Тема наукової роботи Ключові слова ПІП керівника Галузь знань
1 П’ятницька Жанна Сергіївна 4 курс, 315 група

нніспмо

Психологічні детермінанти розвитку мотивації до навчання у майбутніх психологів Навчальна мотивація Каткова Тетяна Анатоліївна, ст.викл. кафедри психології Педагогічна та вікова психологія
2 Яременко Аліна Андріївна 4 курс, 315 група

нніспмо

Психологічні детермінанти розвитку емоційної стійкості старшокласників засобами арт-терапії Емоційна стійкість Варіна Ганна Борисівна, ст. викл. кафедри психології Педагогічна та вікова психологія
3 Дубовік Анна Олегівна 3 курс, 316 група

нніспмо

Соціально-психологічні та психофізіологічні особливості адаптації першокурсників до навчання у закладах вищої освіти Адаптація першокурсників Фалько Н.М., к.психол.н., доцент Загальна та соціальна психологія
4 Чиркова Анастасія Сергіївна 3 курс, 316 група

нніспмо

Психологічні особливості особистісної сфери осіб з інвалідизуючими захворюваннями Особи з інвалідизуючими захворюваннями Варіна Ганна Борисівна, ст. викл. кафедри психології Загальна та соціальна психологія

28-29 березня 2019 року на базі Херсонського державного університету відбувся ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих технічних та гуманітарних наук із галузі знань «Загальна та соціальна психологія». Студентка ІІІ курсу Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, спеціальність «Психологія», Чиркова Анастасія Сергіївна на підсумковій науково-практичній конференції захищала наукову роботу на тему «Психологічні особливості особистісної сфери осіб з інвалідизуючими захворюваннями», науковий керівник – ст.викл.кафедри психології, Варіна Ганна Борисівна. Наукова робота виконана в рамках проекту наукової роботи, науково-технічної (експериментальної) розробки молодих учених, що виконується за рахунок коштів загального фонду державного бюджету «Розробка методології психолого-педагогічного супроводу сімей, які виховують дітей з особливими потребами». Наукова робота Чиркової А. С. є результатом багаторічної дослідницької діяльності в рамках активної участі у діяльності студентського наукового гуртка кафедри психології «ORDO AMORIS». За результатами захисту наукової роботи  Чиркова Анастасія Сергіївна отримала диплом ІІІ ступеня.

 

23 квітня 2019 року на базі ДЗ «Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського» відбувся ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих технічних та гуманітарних наук із галузі знань «Педагогічна та вікова психологія».

Студентка ІV курсу Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, спеціальність «Психологія», Яременко Аліна Андріївна на підсумковій науково-практичній конференції захищала наукову роботу на тему – «Психологічні детермінанти розвитку емоційної стійкості старшокласників засобами арт-терапії», науковий керівник – ст.викл.кафедри психології, Варіна Ганна Борисівна. Наукова робота є результатом багаторічної дослідницької діяльності в рамках активної участі у діяльності студентського наукового гуртка кафедри психології «ORDO AMORIS». За результатами захисту наукової роботи  Яременко Аліна Андріївна отримала диплом ІІІ ступеня.

Шевченко С.В. у 2019-2020 н.р. підготувала переможців Конкурсу студентських наукових  робіт ім.М.О. Сазонової МДПУ:

– Іванова Марія (студентка магістратури 319м групи) з темою «Психологічні особливості сприйняття кредитних продуктів банківських установ здобувачами вищої освіти» (загальна та соціальна психологія) (ІІІ місце);

– Смірнов Богдан (студент 316-с групи) з темою «Психологічні чинники прояву особистісної креативності в юнацькому віці» (педагогічна та вікова психологія) (ІІ місце);

– Дубовік Анна (студентка 316-с групи) з темою  «Схильність підлітків до асоціальної поведінки при різних типах сімейного виховання» (педагогічна та вікова психологія)  (ІІ місце)

Загалом серед призерів ІІ-го етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт: Горбань Г. – диплом І ступеня, 2011 р., Дубінський В. – диплом ІІІ ступеня, 2011р., Лапій Х. – диплом І ступеня, 2012 р., Кочкурова К. –  диплом III ступеня, 2013 р., Песоцька К. –  диплом III ступеня , 2013 р.,  Мартинюк А. – диплом III ступеня, 2013 р., Пижик Д. – диплом ІІ ступеня 2014 р., Стефанюк А – диплом ІІІ ступеня, 2015 р., Дуб О. – диплом ІІІ ступеня, 2015 р., Журо А. – диплом ІІІ ступеня, 2016 р., Гніпель Д. – диплом ІІ ступеня, 2016 р., Заколотюк В. – диплом ІІІ ступеня, 2017 р., Волобуєва А. – диплом III ступеня, 2017р.

Досягнення студентів спеціальності Психологія визнаються на національному рівні та відзначаються стипендіями:

 • Президента України – Песоцька К. (2012 р.), Мартинюк А. (2013 р.), Пижик Д. (2014р), Алхіменко О. (2015 р.) Заколотюк В. (2016 р.);
 • Верховної Ради України – Радченко С. (2015р);
 • Кабінету Міністрів України – Фірсова О. (2010 р.);
 • Запорізької обласної ради – Волобуєва О. (2013 р.);
 • Запорізької обласної державної адміністрації – Работа Т. (2012 р.), Бик Н. (2017 р.).

 

2020 рік (подані до конкурсних комісій)

№ п/п П.І.П. студента, група, спеціальність Назва роботи Напрямок Базовий ЗВО Керівник
1. Смірнов Богдан Ігорович, 316-с група, спеціальність

053 Психологія

Психологічні чинники прояву особистісної креативності в юнацькому віці Природничі, технічні та гуманітарні науки, галузь «Педагогічна та вікова психологія» ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені    К.Д. Ушинського» К.психол., доцент Шевченко С.В.
2. Дубовік Анна Олегівна, 316-с група, спеціальність

053 Психологія

Схильність підлітків до асоціальної поведінки при різних типах сімейного виховання Природничі, технічні та гуманітарні науки, галузь «Педагогічна та вікова психологія» ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені    К.Д. Ушинського» К.психол., доцент Шевченко С.В.
3. Іванова Марія Юріївна, 319-М група, спеціальність

053 Психологія

Психологічні особливості сприйняття кредитних продуктів банківських установ здобувачами вищої освіти Природничі, технічні та гуманітарні науки, галузь «Загальна та соціальна психологія» Херсонський державний університет К.психол., доцент Шевченко С.В.

 

2.2 Участь у засіданнях наукового гуртка

3 грудня 2019 року викладачі кафедри психології Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького провели не просто захоплююче засідання наукового гуртка «ORDO AMORIS», а здійснили цілу подорож до джерел наукового потенціалу, витоків інноваційного новаторства – «Науковий START UP – розкриття особистого потенціалу». Під час засідання наукового гуртка здобувачі вищої освіти активно приймали участь у мозковому штурмі в процесі складання «портрету сучасного науковця» та визначені шляхів реалізації особистісного наукового потенціалу. В рамках дискусії учасники обговорювали необхідні компетенції для успішної наукової діяльності. Варіна Ганна Борисівна (старший викладач кафедри психології) познайомила студентів з формами та видами студентської наукової діяльності, перспективами та пріорітетами на шляху до професійного зростання. Використавуючи інноваційні психологічні технології – case-study, лайф-коучинг, ділові ігри, викладачі допомогли кожному студенту намітити власну траєкторію особистісного успіху. В процесі засідання студенти навчилися працювати у команді, вирішуючи проектне завдання, розвинули комунікативні навички та деякі компоненти soft skills, як однієї з ключових компетентностей сучасного успішного фахівця. Завершилася зустріч зворотнім  зв’язком, в результаті якого були визначені подальші пріорітентні напрямки наукової співпраці викладачів кафедри та здобувачів вищої освіти, теми наступних засідань (згідно запиту учасників)

 

Психологічний «Брейн-ринг»

«Будь майстром, поетом, художником у справі, яку ти робиш»

(В.О. Сухомлинський)

Вивчати психологію цікаво? Не тільки цікаво, а ще пізнавально, неординарно, креативно! Саме спираючись на таке кредо, 13 та 19 листопада 2019 року викладачі кафедри психології організували та провели психологічний «Брейн-ринг» для здобувачів вищої освіти І курсу спеціальності 053 Психологія, які є активними учасниками наукового гуртка «ORDO AMORIS». «Брейн-ринг» – це командна інтелектуальна гра, мета якої – сприяти розширенню знань у галузі психології, формуванню позитивної мотивації та пізнавальних інтересів, адаптаційного потенціалу, інтелектуальних здібностей; спонукати до самоосвіти й самовдосконалення, а головне, розвиток згуртованості та єдності в процесі командоутворення.

Інтелектуальна гра була організована з метою актуалізації потреби особистості студентів у самопізнанні, саморозумінні, стимулюванні імпульсу для подальшого розвитку. «Брейн-ринг» складався з десяти етапів, під час яких були актуалізовані теоретичні знання та практичні навички студентів. Здобувачі вищої освіти продемонстрували:

– вміння працювати у команді та методом «мозкового штурму» приймати колективне рішення при вирішенні компетентнісно орієнтованих завдань (конкурси «Інтелектуал»);

– володіння на високому рівні професійною термінологією (конкурс «Тезаурус»;

– прагнення до пошуку креативного вирішення практичних завдань (конкурс «Знавці історії психології»)

– вміння вербально та невербально передавати та розкодовувати інформацію (конкурс «Ми не скажемо, а покажемо»);

– навички інтеріорізації теоретичних знань та практичного досвіду, критичного мислення (конкурс «Відеоаналіз», конкурс «Психологічні кейси»);

– вміння складати вірші, програвати казку на новий лад з використанням професійної термінології;

– майстерність використання інноваційних психологічних технологій (конкурс колажів «Я – майбутній психолог», конкурс «PSYCHOLOGY WORD ART»)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Шість цеглинок» – цікаво вивчати психологію по-іншому!

5 листопада 2019 року учасники наукового гуртка прийняли участь у засіданні на тему: «Інноваційні методи розвитку наукового потенціалу молоді», здобувачі вищої освіти вчилися вирішувати творчі, наукові та компетентнісно орієнтовані завдання, використовуючи шість цеглинок LEGO DUPLO в рамках впровадження програми LEGO Education в Україні. Кожне завдання на занятті – це цілий комплекс не лише для розвитку мислення, комунікативних здібностей, уваги, а й механізм розвитку оперативної пам’яті, саморегуляції, креативності та ментальної гнучкості, що є домінуючим чинником в становленні конкурентно спроможного фахівця.

Кожен майбутній фахівець працював з індивідуальним набором з шести цеглинок. На занятті здобувачі вищої освіти за допомогою цеглинок будували «модель особистості психолога», згадали основні види діяльності психолога, специфіку та взаємозв’язок практичної та наукової психології, систематизували етапи формування особистості майбутнього фахівця. Здобувачі на протязі всього заняття працювали як індивідуально, так і у підгрупах, що є важливим в процесі формування навичок роботи у команді. Використання даної методики в процесі навчання стимулює майбутнього психолога робити відкриття, досліджувати, експериментувати, шукати нестандартні рішення при вирішенні проблемно-пошукових ситуацій, ставити цілі та розробляти індивідуальний план дій, творити та імпровізувати. Наприкінці заняття учасники за допомогою техніки колажу, узагальнюючи здобуті практичні та теоретичні знання, створили колажі на тему – «Сучасний практичний психолог». Дружня атмосфера, пізнавальна активність, креативність, індивідуальний підхід – головні патерни розвитку позитивної внутрішньої мотивації майбутніх фахівців

«Шість цеглинок» – цікаво вивчати психологію по-іншому!

5 листопада 2019 року учасники наукового гуртка прийняли участь у засіданні на тему: «Інноваційні методи розвитку наукового потенціалу молоді», здобувачі вищої освіти вчилися вирішувати творчі, наукові та компетентнісно орієнтовані завдання, використовуючи шість цеглинок LEGO DUPLO в рамках впровадження програми LEGO Education в Україні. Кожне завдання на занятті – це цілий комплекс не лише для розвитку мислення, комунікативних здібностей, уваги, а й механізм розвитку оперативної пам’яті, саморегуляції, креативності та ментальної гнучкості, що є домінуючим чинником в становленні конкурентно спроможного фахівця.

Кожен майбутній фахівець працював з індивідуальним набором з шести цеглинок. На занятті здобувачі вищої освіти за допомогою цеглинок будували «модель особистості психолога», згадали основні види діяльності психолога, специфіку та взаємозв’язок практичної та наукової психології, систематизували етапи формування особистості майбутнього фахівця. Здобувачі на протязі всього заняття працювали як індивідуально, так і у підгрупах, що є важливим в процесі формування навичок роботи у команді. Використання даної методики в процесі навчання стимулює майбутнього психолога робити відкриття, досліджувати, експериментувати, шукати нестандартні рішення при вирішенні проблемно-пошукових ситуацій, ставити цілі та розробляти індивідуальний план дій, творити та імпровізувати. Наприкінці заняття учасники за допомогою техніки колажу, узагальнюючи здобуті практичні та теоретичні знання, створили колажі на тему – «Сучасний практичний психолог». Дружня атмосфера, пізнавальна активність, креативність, індивідуальний підхід – головні патерни розвитку позитивної внутрішньої мотивації майбутніх фахівців

 

Інтелектуальна гра  «Найрозумніший»

З метою підвищення психологічної культури всіх учасників навчально-виховного процесу й оптимізації професійної підготовки майбутніх фахівців  у вересні 2019 року серед учасників  наукового гуртка «ORDO AMORIS»була проведена інтелектуальна гра  «Найрозумніший». Основна мета – інтеграція набутих знань, актуалізація розумового потенціалу,  мотивація на вивчення матеріалу,  залучення їх до здійснення науково-пошукової діяльності. У ході заняття студенти, поділившись на команди, відкриваючи таблички,  що були відображені на мультимедійній дошці, отримували завдання та мали змогу заробити певні бали. Гри містила різні рівні освітніх завдань, з використанням методів «мозкового штурму», case-study, проблемно-пошукових, аналітико-синтетичних, використання коучинг технологій.  Студенти мали  мобілізувати отримані під час навчання знання та вміння, щоб успішно вирішити неординарні, творчі завдання, спираючись на інтеріоризацію здобутих знань, згуртованість та креативність.       Така інтерактивна форма проведення заняття дозволила закріпити знання з  дисципліни, розвинути внутрішню мотивацію до самоосвіти, самовдосконалення, як важливих компонентів професійної зрілості, сприяла розвитку пізнавального інтересу, логічного мислення, уваги, комунікабельності, активності, зацікавленості та емоційних переживань студентів

Трансформаційна гра «Розправ крила»

22.04.2019 року  була організована та проведена авторська Психологічна трансформаційна гра «Розправ крила». Авторами та ведучими  виступили:          Шевченко С.В., Варіна Г.Б.        Трансформаційна психологічна гра «Розправ крила» – це подорож по яскравому та цікавому шляху, етапи якого стосуються тих чи інших періодів нашого життя. Граючи, учасники змогли підсумувати свої життєві етапи, проаналізувати поточні події і стани, помріяти і розпланувати майбутнє. Також гравці змогли попрацювати над «особистої життєвої історією» і подивитися з боку на власні стратегії і способи взаємодії з оточуючими. В кінці кожен гравець отримав послання метелики – своєрідний стимул, ресурс, що дозволяє «розправити крила» і реалізувати себе. Ця гра – унікальний інструмент для зміни застарілих, неконструктивних стратегій та переконань; чарівне безпечний простір для усвідомлення себе і свого життя, набуття сили, знань і досвіду для «расправления крил» і реалізації поставлених цілей, виявлення і позбавлення від перешкод і обмежень для їх реалізації. В ході Т-гра «Розправ крила» гравці змогли опрацювати (прокачати) кілька рівнів в цілісній структурі особистості:

– когнітивний рівень – гра дає можливість прокачати когнітивні процеси особистості, усвідомити наявні знання, унікальність інформації, когнітивного досвіду, які виступають в якості можливостей для того, щоб «розправити крила»;

– емоційний рівень – в процесі гри учасники переживають емоції, які дозволяють отримати і усвідомити осяяння на шляху до «розкриття крил»;

– ціннісно-мотиваційний рівень – в грі відбувається усвідомлення своїх цінностей, переконань; розуміння і прийняття зовнішніх і внутрішніх ресурсів – мотиваторів особистості;

– поведінковий рівень – гра допомагає виявити ефективні і неефективні стратегії і стереотипи поведінки, які виступають в якості обмежень на шляху до «розкриття крил» і реалізації мети;

– духовний рівень – гра дозволяє побачити сенс кожного періоду (етапу) свого життя, зрозуміти і прийняти його послання, знайти силу для зміцнення і підтримки «крил);

– тілесний рівень – гра дає можливість побачити своє тілесне наповнення через призму власного розуміння і ставлення до свого образу, змінити патерни поведінки відносного «тілесного Я»

 

2.3.Участь здобувачів вищої освіти у наукових заходах

2019 рік

№ п/п Назва конференції ПІБ учасника Статус конференції Дата і місце проведення конференції форма участі (тези, доповідь, тощо).

 

1. Тренінг «Self-менеджмент: навички та досягнення особистісної ефективності» Ахтирська К.Р.

Єремко К.О.

Чиркова А.С.

Бик Н.В.

Кашаєва А.М.

Попова Ю.В.

Яременко А. А.

Аносова Д. І.

Волобуєва А.І.

Гніпель Д. І.

Заколотюк В.Г.

Раткова В.О.

Шерстобітова  К.В

Горб А.А.

Дубовік А.О.

Красікова А.С.

Смірнов Б.І.

Буряк Н.М.

Васильчук Х.О.

Дубяга В.І.

Джемела О.С..

Романюта Є.О.

Пшеничний М.Д.

П’ятницька Ж.С.

внутрішньовузівський 14 березня 2019р.

м. Мелітополь

учасник, спікер,

сертифікат

2. ІV Всеукраїнський фестиваль практичних психологів і соціальних педагогів PRO PSY-2019 «Простір психолога» Ахтирська К.Р.

Єремко К.О.

Бик Н.В.

Кашаєва А.М.

Попова Ю.В.

Яременко А. А.

Дубяга В.І.

Аносова Д. І.

Волобуєва А.І.

Гніпель Д. І.

Заколотюк В.Г.

П’ятницька Ж.С., Іванова М., Смірнов Б, Іванова М., Дубовік А., Кочкуровська Є.

Раткова В.О.

Шерстобітова  К.В

Горб А.А.

Красікова А.С.

Яременко А. А.

Буряк Н.М.

Васильчук Х.О.

Дубяга В.І.

Джемела О.С..

Романюта Є.О.

Пшеничний М.Д.

П’ятницька Ж.С.

Аносова Д. І.

всеукраїнський 25 квітня 2019 учасник, спікер,

сертифікат

3. Семінар з міжнародною участю «Духовне бачення інклюзивного простору в освіті» Яременко А.А.

П’ятницька Ж.С.

 

міжнародний 27 березня 2019 р.

м. Мелітополь

учасник, спікер,

сертифікат

4. IV Всеукраїнському фестивалі психотерапії і творчості «ART-LIFE – ХОРТИЦЯ»  «На крилах спонтанності» Ахтирська К.Р.

Єремко К.О.

Дубовік А.О.

Бик Н.В.

Кашаєва А.М.

Яременко А. А.

Аносова Д. І.

Волобуєва А.І.

Гніпель Д. І.

Заколотюк В.Г.

Іванова М., Смірнов Б, Дубовік А., Кочкуровська Є.

Лисак К., Ніколаєнко О., Красікова А., Горбачова С., Чіркова А., Хомотюк Н.,

всеукраїнський 10 – 12 травня 2019 р.

м. Запоріжжя

учасник, спікер,

сертифікат

5. КВЕСТ «PSYCHOLOGY FUN» Ахтирська К.Р.

Єремко К.О.

Бик Н.В.

Кашаєва А.М.

Яременко А. А.

Аносова Д. І.

Волобуєва А.І.

Гніпель Д. І.

Заколотюк В.Г.

Арсененко М.В.

Бабушкіна А.О.

Брага І. В.

Гаюк І. С.

Гришин М. А.

Данилова А. І.

Золотар Г. С.

Кобзар Т. О.

Корнієнко К. С.

Лимар К. І.

Македонська Б. О.

Пашкова В.Ю.

Романенко В. Є.

Спіренко М. А.

Стецька Г. О.

Федорова О. В.

внутрішньовузівський 25 квітня 2019р.

м. Мелітополь

учасник, спікер

 

6. Трансформаційна гра «Розправ крила» Бик Н.В.

Кашаєва А.М.

Попова Ю.В.

Яременко А. А.

П’ятницька Ж.С., Іванова М.

Ахтирська К.Р.

Єремко К.О.

Дубовік А.О.

Дубовік А.О.

Красікова А.С.

Смірнов Б.І.

Бик Н.В.

Кашаєва А.М.

Попова Ю.В.

Буряк Н.М.

Васильчук Х.О.

Дубяга В.І.

Джемела О.С..

Романюта Є.О.

Пшеничний М.Д.

внутрішньовузівська 22 квітня 2019р.

м. Мелітополь

учасник, спікер,

сертифікат

7. Семінар – практикум «Метафора метелика

в роботі зі структурами власного «Я»

Бик Н.В.

Кашаєва А.М.

Попова Ю.В.

Яременко А. А.

П’ятницька Ж.С.

Ахтирська К.Р.

Єремко К.О.

Дубовік А.О.

Яременко А.А.

Романенко В.Є.

Спіренко М.А.

Брага І.В.

Дубовік А.О.

Красікова А.С.

Смірнов Б.І.

Буряк Н.М.

Васильчук Х.О.

Дубяга В.І.

Джемела О.С..

Романюта Є.О.

Пшеничний М.Д.

внутрішньовузівський 11 квітня 2019р.

м. Мелітополь

учасник, спікер,

сертифікат

8. Навчально-методичний семінар «Особливості використання лялько

терапії в роботі сучасного психолога».

Бик Н.В.

Кашаєва А.М.

Попова Ю.В.

Яременко А.А.

Романенко В.Є.

Спіренко М.А.

Брага І.В.

П’ятницька Ж.С.

Дубовік А.О.

Красікова А.С.

Смірнов Б.І.

Буряк Н.М.

Васильчук Х.О.

Дубяга В.І.

Джемела О.С..

Романюта Є.О.

Пшеничний М.Д.

внутрішньовузівський 5 квітня 2019р.

м. Мелітополь

учасник, спікер,

сертифікат

9. Науково-методичний семінар-

практикум «Сучасні вимоги до

оформлення посилань у

наукових роботах та

інструментарій виявлення

плагіату»

Ахтирська К.Р.

Горб А.А.

Єремко К.О.

Бик Н.В.

Кашаєва А.М.

Попова Ю.В.

Яременко А. А.

П’ятницька Ж.С., Іванова М., Смірнов Б, Дубовік А., Кочкуровська Є.

Романенко В.Є.

Спіренко М.А.

Брага І.В.

Раткова В.О.

Шерстобітова  К.В

Дубовік А.О.

Красікова А.С.

Смірнов Б.І.

Буряк Н.М.

Васильчук Х.О.

Дубяга В.І.

Джемела О.С.

Романюта Є.О.

Пшеничний М.Д.

внутрішньовузівський 26березня 2019р.

м. Мелітополь

учасник,

сертифікат

10. VІІІ Всеукраїнський фестиваль «Артдивосвіт» Ахтирська К.Р.

Горб А.А.

Єремко К.О.

Бик Н.В.

Кашаєва А.М.

Попова Ю.В.

Яременко А. А.

Дубяга В.І.

Аносова Д. І.

П’ятницька Ж.С., Іванова М., Смірнов Б, Дубовік А., Кочкуровська Є.

Романенко В.Є.

Спіренко М.А.

Брага І.В.

всеукраїнський 18-19 травня 2019р.

м. Бердянськ

учасник, спікер,

сертифікат

11. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Формування навичок міжкультурної комунікації: досягнення, рецепції, перспективи» Яременко А.А.

Джемела О.

Романенко В.Є.

Спіренко М.А.

Брага І.В.

Смірнов Б, Іванова М., Дубовік А., Кочкуровська Є.

всеукраїнська 10 травня 2019р.

м. Мелітополь

учасник, спікер, тези,

сертифікат

12. Науково-методичний семінар «Сучасні коучинг-технології в просторі вищої школи» Яременко А.А.

Романенко В.Є.

Спіренко М.А.

Брага І.В.

П’ятницька Ж.С., Іванова М., Смірнов Б, Дубовік А., Кочкуровська Є.

внутрішньовузівський 16 квітня 2019 року,

м. Мелітополь

учасник, спікер,

сертифікат

13. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Особистісно-професійний розвиток учителя нової українької школи:світові осітні практики,український контекст» Романенко В.Є. Корнієнко К.С.

Раткова

Шерстобітова

Маракасова

всеукраїнська 6-8 червня 2019 р., м. Мелітополь учасник, спікер, тези

сертифікат

14. ІV Міжнародна науково-практична конференція Проблеми девіантної поведінки: історія, теорія, практика

 

Романенко В.Є.

Спіренок М.А.

Брага І.В.

Буряк С.Г.

Майсак М.О.

Іванова М., Смірнов Б, Дубовік А., Кочкуровська Є.

Чиркова А.

Приступа Д.

Красікова А.

Смірнов Б.

міжнародна 27 вересня 2019 року, м. Київ учасник, спікер, публікація

сертифікат

15. Міжнародна науково-практична конференція «Пріоритетні напрями психолого-педагогічного супроводу в освітньому просторі Нової української школи: організація, координація, науково-методичне забезпечення» Романенко В.Є.

Спіренко М.А.

Брага І.В.

Буряк С.Г.

Майсак М.О.

Джемела О.

Буряк Н.

Дубяга В.І.

Приступа Д.А.

Красіна Н.О.

Красікова А.С.

Смірнов Б.І.

Фантаз А.М.

Шпірь М.О.

Мишковець Д.О.

міжнародна 12-13 вересня 2019 року, м. Мелітополь учасник, спікер, публікація

сертифікат

16. Семінар – тренінг Soma System educational center for evidence-based non-pharmacological medicinе

«Як позбутися тривожних станів та повернути здоровий сон»

Булгаков І

Петренко Т.

Буряк Н.

Зайковська А.

міжнародний 13-14 квітня 2019 р., м. Мелітополь учасник,

сертифікат

17. Тренінг для молодших школярів в рамках Тижня психології «Створи свій настрій у форматі 3D» Попова Ю.

П’ятницька Ж.

регіональний 23 квітня 2019 р., м. Мелітополь організатори, спікер,

сертифікат

18. Навчання, виховання та розвиток особистості в контексті життєвих перспектив особистості П’ятницька Ж.С., Іванова М., Левочко С. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю 25 квітня 2019 року,                    м. Бердянськ учасник, спікер, тези

сертифікат

19. IX Міжнародна науково-практична конференція Інституту психодрами, сучасної психології і психотерапії «Психодрама: назустріч мріям» Ніколаєнко О., Хомотюк Н. Міжнародна Київ, 6-7 квітня 2019 р. учасник, спікер,

сертифікат

20. II Міжнародна науково-практична конференція «2019-Ukrainian Mental Health Conference» Приступа Д.А. Міжнародна 10-11 жовтня 2019 р., Київ учасник, спікер,

сертифікат

21. III Міжнародна науково-практична конференція «Психоонкологія-2019» Приступа Д.А. Міжнародна 20-21 вересня 2019 р. учасник, спікер,

сертифікат

22. Тематичний семінар Київського Гештальт Університету «Гештальт-терапія дітей та підлітків: розлад аутистичного спектру» Приступа Д.А. Регіонаьний 11-12 жовтня 2019 р., Запоріжжя учасник, спікер,

сертифікат

Семінар-практикум «Кваліфікаційні вимоги до виконання та захисту курсових, дипломних, наукових робіт»

16 грудня 2019 року студенти наукового гуртка «ORDO AMORIS» прийняли участь у науково-методичному семінарі-практикумі «Кваліфікаційні вимоги до виконання та захисту курсових, дипломних, наукових робіт». В процесі семінару здобувачі вищої освіти познайомилися з особливостями та вимогами до написання кваліфікаційних робіт з психології, проаналізували системність та етапність виконання наукового та емпіричного завдання, засвоїли методологію написання наукової роботи, оформлення списку використаних джерел. На семінарі учасники дізналися секрети планування, проведення психологічного дослідження та особливості представлення результатів теоретичного й емпіричного дослідження. Також учасники мали змогу в процесі роботи у мікрогрупах та «мозкового штурму» визначити за темою роботи – об’єкт, предмет, мету, завдання, гіпотезу дослідження, наукову, теоретичну та практичну новизну. В процесі роботи учасники проаналізували сучасні інноваційні методи психологічного дослідження. Наприкінці семінару здобувачі вищої освіти разом з викладачами визначили критерії успішного написання та захисту кваліфікаційної роботи з психології

 

Семінар: «Розвиток позитивної мотивації здобувачів вищої освіти до професійного самовдосконалення в процесі фахової практичної підготовки» за участю внутрішніх та зовнішніх стейкхолдерів.

30.10.2019 р. викладачами кафедри психології Гузь Н.В., Шевченко СВ.,                  Катковою Т.А. було підготовлено та проведено семінар на тему: «Розвиток позитивної мотивації здобувачів вищої освіти до464 професійного самовдосконалення в процесі фахової практичної підготовки» за участю внутрішніх та зовнішніх стейкхолдерів. А саме: здобувачів вищої освіти спеціальності 053 Психологія, студентів наукового гуртка «ORDO AMORIS», академічної спільноти та практикуючих психологів міста Мелітополь. Експертом виступила Лябах Ю.В. – методист міського методичного кабінету управління освіти ММРЗО. Мета заходу – актуалізація та розвиток мотиваційного компоненту, що регулює та надає цілеспрямований характер практичній діяльності здобувачів з оволодіння професією та формуванню професійної спрямованості особистості. Під час зустрічі учасниками в ігровій формі, з подальшою презентацією та обговоренням, було виділено основні характеристики мотивованої та не мотивованої особистості. Також зазначено основні фактори, які впливають на розвиток позитивної мотивації до навчальної діяльності та професійної практичної підготовки. Інтерактивна форма заходу дозволила кожному присутньому отримати нові знання, поділитися своїми думками та досвідом, а дружня атмосфера в групі сприяла глибокому аналізу себе та розумінню шляхів саморозвитку

 

Міжнародна науково-практична конференція «Пріоритетні напрями психолого-педагогічного супроводу в освітньому просторі Нової української школи: організація, координація, науково-методичне забезпечення»

12-13 вересня викладачі кафедри психології та студенти наукового гуртка «ORDO AMORIS» в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького організували та провели Міжнародну науково-практичну конференцію «Пріоритетні напрями психолого-педагогічного супроводу в освітньому просторі Нової української школи: організація, координація, науково-методичне забезпечення (Також учасники наукового гуртка активно прийняли участь у майстер-клсах в рамках даної конференції

 

Семінар «Особливості використання лялькотерапії в роботі сучасного психолога»

Учасники наукового гуртка активно приймали участь у знайомстві з інноваційною технікою лялькотерапії в рамках семінару (ведучі – доц. Шевченко С.В., ст.викл. Варіна Г.Б. )  –  «Особливості використання лялькотерапії в роботі сучасного психолога» (05.04.2019 р.). Упродовж усього життя наших пращурів обереги неспроста переходили з покоління в покоління, адже кожен з них створювався в певний момент і на певний випадок, для тієї чи іншої ситуації в житті, для заспокоєння або вирішення різних ситуацій. Серед безлічі оберегів варто виділити самий, напевно, магічний – ляльку-мотанку. Наші пращури вірили, що саме мотанки зберігають енергетику роду, і тому передавали правила їх створення з покоління в покоління.

На початку роботи ведучі познайомили усіх з історією виникнення ляльки, її різновидами та символікою, наголосили на терапевтичному впливі процесу створення ляльки. Кожен з учасників обрав для себе бажаний вид ляльки, що буде створювати та робота закипіла… Під час створення своєї ляльки, учасники вплітали в неї  всі найпотаємніші бажання і мрії, ретельно вкладали  сухі квіти і трави,  зерна. В процесі плетіння  відбулась «терапія»:  учасники відтворювали свої емоції та почуття, опрацьовували тему образу «Я», намагалися передати тепло, радість і любов за допомогою ниток, які вплітали в ляльку

 

Семінар-практикум «Об’ємна пісочна мандала «Грані власного Я»

Здобувачі вищої освіти в рамках діяльності наукового гуртка відвідали семінар-практикум «Об’ємна пісочна мандала «Грані власного Я» (Автори – Царькова О.В., Варіна Г.Б.). Авторська техніка об’ємної пісочної мандали «Грані власного Я» зорієнтована на притаманний кожній людині внутрішній потенціал здоров’я і сили. Вона акцентує увагу на природному вияві думок, почуттів та настрою в творчості, прийняття особистості такою, якою вона є. Для клієнта – це спосіб розповісти про свої проблеми, продемонструвати свої страхи та позбавитись їх, а також емоційного напруження.

 

Семінар-практикум «Метафора метелика в роботізі структурами власного «Я»»

Учасники наукового гуртка «ORDO AMORIS» активно прийняли участь у семінарі-практикумі «Метафора метелика в роботі зі структурами власного «Я» (11.04.2019 р.). Авторами та ведучими  заходу виступили: Шевченко С.В., Варіна Г.Б.

Учасники заходу, працюючи з авторською колодою МАК «Butterfly»   через зображенням метелика, мали змогу дослідити власну історію, структурні компоненти своєї особистості,  проаналізувати численні повідомлення, смисли, підсвідомі наміри та цінності. Упродовж заходу учасники змогли усвідомити свій актуальний стан та символізувати його, визначити прояви свого реального, соціального та ідеального «Я».

 

Семінар-практикум «Сучасні вимоги до оформлення посилань у наукових роботах та інструментарій виявлення плагіату»

26 березня 2019 року викладачі кафедри психології (ст.викл. Варіна Г.Б. та к.психол.н., доцент Прокоф’єва О.О.) провели науково-методичний семінар-практикум «Сучасні вимоги до оформлення посилань у наукових роботах та інструментарій виявлення плагіату». Участь у семінарі-практикумі прийняли викладачі кафедри психології, кафедри початкової освіти та здобувачі вищої освіти. В рамках семінару учасники наукового гуртка «ORDO AMORIS» мали змогу ознайомитися з сучасними вимогами оформлення посилань у наукових працях, стилями оформлення бібліографічних посилань – APA (American Psychological Association); MLA (Modern Language Association); Chicago (University of Chicago Press); CSE (Council of Biology Editors). Також учасники на прикладах визначили особливості опису бібліографічних посилань у пристатейних списках літератури різними стилями цитування. В процесі семінару модератори розповіли про особливості та види академічного плагіату й  продемонстрували практичне використання програмного забезпечення з виявлення плагіату у публікаціях та наукових роботах. Разом з учасниками модератори виробили алгоритм написання наукової статті до видання, що індексується науково метричними базами Scopus та Web of Science. В процесі активного спілкування кожен учасник мав змогу поділитися власним досвідом та труднощами написання наукової праці.

 

Науково-методичний семінар «Сучасні коучинг-технології в просторі вищої освіти»

В межах заходів, що присвячені святкуванню Дня науки, 16.05.2019 року викладачами кафедри психології Варіною Г.Б., Катковою Т.А., Царьковою О.В. та Прокоф’євою О.О. був проведений науково-методичний семінар «Сучасні коучинг-технології в просторі вищої освіти» зі студентами наукового гуртка «ORDO AMORIS» та викладачами Навчально-наукового інституту соціально-педагогічної та мистецької освіти Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Проведення цього заходу передбачало виконання найрізноманітніших завдань: швидка та чітка відповідь на поставлені запитання, креативність і нестандартне мислення при розв’язанні психологічних ситуацій, командне вирішення поставлених питань, відгадування кросворду та персоналію.

 

 1. Міжнародна співпраця та стажування

Семінар «Сучасні коуч-технології. Інтенсивна практика трансформаційного коучингу»

В рамках реалізації міжнародної програми співпраці Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького та Вищої лінгвістичної школи у м. Ченстохова (Польща) 18 листопада 2019 року здобувачі вищої освіти прийняли участь у семінарі «Сучасні коуч-технології. Інтенсивна практика трансформаційного коучингу», ведучий  – віце-президент Вищої лінгвістичної школи в м. Ченстохова (Польща)  Томаш Кук. В рамках семінару Томаш Кук (сертифікований коучер) пояснив особливості використання сучасних коучинг-технологій в діяльності психолога. Ведучий, вміло використовуючи техніку «мозкового штурму», разом з учасниками виділив критерії коучингу та розглянув відмінності коучинг-технологій від інших методів та видів діяльності психолога.

Викладачі кафедри психології ознайомили віце-президента Вищої лінгвістичної школи у м. Ченстохова (Польща) з особливостями використання сучасних інноваційних компетентнісно орієнтованих технологій, які активно впроваджуються в процес підготовки майбутніх психологів в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького. Згідно білатеральних угод про співпрацю Лабораторії психофізіологічних досліджень, Лабораторії психології здоров’я та Вищої лінгвістичної школи, викладачі кафедри психології разом з начальником відділу міжнародних зв’язків МДПУ Аверіною К.С. та Томашем Куком визначили пріорітетні стратегії інтенсифікації практико-орієнтованої та наукової співпраці

 

«Європа – наш спільний дім»

У межах культурно-просвітницького проекту «Європа – наш спільний дім», що реалізується за підтримки Вищої технічної школи в м. Катовице (Польща) з 25.03.19 по 29.03.19 року студент наукового гуртка Пшеничний Микита прийняв активну участь у Міжнародній науковій конференції «Gospodarka cyfrowa i spoleczenstwo cyfrowe» (м. Катовіце, Польща) та науково-методичному семінарі «Реформа системи освіти: досвід країн Європейського Союзу» (м. Ополе, Польща), де розглянули особливості організації навчального процесу у закладах вищої освіти країн Європи. В рамках участі у проекті відбулося знайомство з історією, мовою та культурою Польщі та інших країн Європи, історією створення Європейського Союзу, особливостями системи освіти, формування активної громадської позиції, спрямованої на встановлення в Україні європейських стандартів життя та освіти.

Учасники представили особливості освітньої системи України, презентували інноваційні методи та форми організації навчального процесу у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького, зустрілися з деканом, першим проректором та ректором Вищої технічної школи м. Катовіце.  Завершився проект врученням сертифікатів учасників, обміном досвідом та обговоренням орієнтирів подальшої співпраці

 

«Студ-Бумеранг»

Мелітопольським державним педагогічним університет імені Богдана Хмельницького у партнерстві з Університетом Humanitas (м.Сосновець, Республіка Польща) з 27 вересня по 5 жовтня 2019 року в рамках реалізації проекту студент наукового гурткаПшеничний Микита став учасником програми «Студ-Бумеранг» – креативна платформа для міжкультурного діалогу студентської молоді. Мета проєкту ‒ підтримка студентських ініціатив створення комунікативної платформи, як дієвого механізму формування громадянської активності, толерантності та інтеркультурної компетенції молоді. Учасниками проекту стали 40 осіб (по 20 осіб з України та Польщі). Основні завдання проекту передбачали: обмін сучасними практиками функціонування креативного студентського простору та налагодження міжкультурного діалогу задля розвитку відкритості та толерантності студентської молоді;  розширення співпраці між Мелітопольським державним педагогічним університетом імені Богдана Хмельницького та університетом Хуманітас, зокрема в питаннях роботи з молоддю та роботи студентського самоврядування; створення молодіжної комунікативної платформи для розвитку міжкультурного діалогу студентської спільноти. Викладачі познайомилися з особливостями організації освітнього процесу, прослухали курс лекцій з питань міжкультурної комунікації, польської культури, обмінялися сучасними практиками функціонування креативного студентського простору. Програма перебування також включала в себе й цікаві екскурсії, які дозволили долучитись до польської історії та культури. Завершився проект підписанням Меморандуму про створення спільної комунікативної платформи для студентської молоді та визначенням пріоритетних напрямів подальшої співпраці двох вишів.

 

 1. Наукові публікації студентів –членів наукового гуртка

2019 рік

Прізвище та ініціали автора Назва та вид публікації Видання (видавництво, сторінки, місто, рік) Обсяг (др.арк.) Співавтори
Фахові статті
1 Аносова Д. Психологічний аспект синдрому раннього дитячого аутизму

 

Психологічний часопис: збірник наукових праць / За ред. С.Д. Максименка. – У друці

(Фахове видання, Index Copernicus, ReseachBib, ESJI, ROOTIndexing, WCOSJ, SIS, HAL)

0,5 Прокоф’єва О.О., Царькова О.В.
2 Чиркова А.С. Фактори впливу на розвиток психосоматичних розладів Збірник наукових праць «Теорія і практика сучасної психології» № 4/2018.-С. 80-83 0,5 Варіна Г.Б.
3 Пшеничний М.Д. Проблеми емоційного розвитку дітей з когнітивними порушеннями Збірник наукових праць «Теорія і практика сучасної психології» № 4/2018.-С. 182-185 0,5 Денисов І.Г.
4 Смирнов Б.І. Особливості формування і розвитку самосвідомості на етапі переходу від підліткового до юнацького віку Збірник наукових праць «Теорія і практика сучасної психології» № 4/2018.-С. 148-152 0,5 Титаренко О.І.
5 Романюта Є.О.

Заколотюк В.Г.

Характерні особливості розуміння невербального спілкування в повсякденному житті Збірник наукових праць «Теорія і практика сучасної психології» № 5/2018.-С. 83-85 0,5 Фалько Н.М.
6 Яременко А.А. Психолого-педагогічні причини виникнення агресивності підлітків Збірник наукових праць «Теорія і практика сучасної психології» № 5/2018.-С. 154-157 0,5 Варіна Г.Б.
7 Дубовік А.О. Діагностика ціннісних орієнтацій підлітків в умовах викликів сьогодення Збірник наукових праць «Теорія і практика сучасної психології» № 5/2018.-С. 117-122 0,5 Титаренко О.І.
8 Васильчук Х.О. Теоретичний аналіз поняття «тривожність» Збірник наукових праць «Теорія і практика сучасної психології» № 6/2018.-С. 107-109 0,5 Гузь Н.В.
9 Кашаєва Г.М. Сучасний підхід до вивчення феномена соціалізації Збірник наукових праць «Теорія і практика сучасної психології» № 6/2018.-С. 137-140 0,5 Варіна Г.Б.
10 Волобуєва А.І. Програма психологічної корекції емоційної зрілості особистості Збірник наукових праць «Теорія і практика сучасної психології» № 6/2018.-С. 27-33 0,5 Шевченко С.В.
Міжнародні статті(КРАЇНА)
1 Бык Н.В.

Логвина-Бык Т.А.

Реалізація інтегрованого підходу в освітній галузі в навчанні майбутнього вчителя біології Scientific Journal Virtus Issue # 23, Part 1, April, 2018. – 116-120 pp 0,3
2 Бик Н.В.

 

Посттравматичний стрес:психокорекція та шляхи подолання Posttraumatic Stress Disorder: adults, children and families in a war situation – International scientific and practical edition / edit. I. Manoka, H. Sobchuk Vol.II – Warsawa – Kyiv: PAN-Gnosis, 2018. –P. 180-185 0,5 Логвіна-Бик Т.А.
Інші публікації
1 Бик Н.В. Психологічний аналіз екстремальних факторів професійної діяльності рятівників

 

Інноваційні підходи до розвитку сучасної науки: ХІV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція: тези доповідей, Дніпро, 28 лютого 2019р. – Ч.2. – Дніпро: НОК, 2019. –С. 5-10 0,3
2 Дубяга В.І. Використання ІКТ у навчанні дітей молодшого шкільного віку з вадами слуху Особистсісно-професійний розвиток вчителя в умовах реалізації Концепції Нової української школи: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (14-16 червня 2018 р., м. Мелітополь, Україна) / Ред.-упоряд. Дубяга С.М., Чорна В.В., Яковенко І.О., мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2019. – С. 108-111 0,3 Дубяга С.М.
3 Джемела О.С. Психологічний супровід процесу міжкультурної комунікації учнів у закладах середньої та позашкільної освіти Формування навичок міжкультурної комунікації: досягнення, рецепції,

перспективи: тези Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції

(м. Мелітополь, 10 травня 2019 року) / Гол. ред. В.В. Молодиченко;

Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана

Хмельницького, 2019. – С. 65-69 (Електронна книга).

0,2 Гузь Н.В.
4 Бик Н.В. Посттравматичний стрес: психокорекція та шляхи подолання Посттравматичний стресовий розлад: дорослі, діти та родини в ситуації війни. – Міжнародне науково-практичне видання/ заг. ред..: І. Маноха, Г. Собчук. – Том II. – Варшава – Київ: ПАН – Гнозис, 2018. – С. 180-194. 0,3 Логвіна-Бик Т.А.
5 Левочко С. Особливості розвитку творчих здібностей підлітків Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Навчання, виховання та розвиток особистості в контексті життєвих перспектив особистості». –  м. Бердянськ, 2019. – С. 92-95. 0,3 Шевченко С.В.
6 П’ятницька Ж.С. Чинники виникнення емоційного вигорання в професійній діяльності особистості Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Навчання, виховання та розвиток особистості в контексті життєвих перспектив особистості». –                   м. Бердянськ, 2019. – С. 337- 341. 0,2 Шевченко С.В.
7 Іванова М. Психологічні особливості прояву несвідомого в особистості підлітків Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Навчання, виховання та розвиток особистості в контексті життєвих перспектив особистості». –                   м. Бердянськ, 2019. – С. 291-295. 0,2 Шевченко С.В.
8 Романюта Є. Психологічний супровід підлітків в умовах освітнього процесу

 

Формування навичок міжкультурної комунікації: досягнення, рецепції, перспективи: тези Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. –                              м. Мелітополь, 2019. –              С. 159-162. 0,2 Шевченко С.В.
9 Смірнов Б.І. Шкільний булінг: особистісно-професійна готовність вчителя до превенції Особистісно-професійний розвиток учителя Нової української школи:світові освітні практики,український контекст: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (6-8 червня 2019 р., м. Мелітополь, Україна)/ Ред.-упоряд. Дубяга С.М., Якоенко І.О. Мелітополь:ФОП Однорог Т.В., 2019. – С.235-239. 0,2 Прокоф’єва О.О., Прокоф’єва О.А.
10 Раткова В.

 

«Сучасні підходи до розвитку творчого потенціалу молодших підлітків» Сбірник тез конференції

Особистісно-професійний розвиток учителя Нової української школи: світові освітні практики, український контекст: Матеріали ІІ Всеукраїнськоїнауково-практичної конференції з міжнародною участю (6-8 червня 2019 р., м Мелітополь, Україна) / Ред.-упоряд. Дубяга С.М., Яковенко І.Щ. Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2019, стор.264-268

0,2 Титаренко О.І.
11 Шерстобітова Х.

 

«Особистісно-професійна готовність психолога до роботи з проявами агресії у підлітків» Сбірник тез конференції

Особистісно-професійний розвиток учителя Нової української школи: світові освітні практики, український контекст: Матеріали ІІ Всеукраїнськоїнауково-практичної конференції з міжнародною участю (6-8 червня 2019 р., м Мелітополь, Україна) / Ред.-упоряд. Дубяга С.М., Яковенко І.Щ. Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2019, стор.268-272

0,2
12 Маракасова К. «Психолого-педагогічний супровід соціальної адаптації підлітків» Сбірник тез конференції

Особистісно-професійний розвиток учителя Нової української школи: світові освітні практики, український контекст: Матеріали ІІ Всеукраїнськоїнауково-практичної конференції з міжнародною участю (6-8 червня 2019 р., м Мелітополь, Україна) / Ред.-упоряд. Дубяга С.М., Яковенко І.Щ. Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2019, стор.259-264

0,2 Титаренко О.І.

 

 

 1. Участь учасників наукового гуртка у науково-просвітніх громадських акціях та проектах
№ п/п Назва заходу Дата проведення Місце проведення
1 «Ми будемо працювати з різними дітьми» 2 квітня 2019р. ННІСПМО

м. Мелітополь

2 День сім’ї. Флешмоб 15 травня 2019 р. площа м. Мелітополя
3 Конкурс творчого малюнку «Хто такий психолог?» серед учнів 1-7 класів 23 квітня 2019 р. ННІСПМО

м. Мелітополь

4 Конкурс есе «Психолог у сучасному світі» серед учнів 8-11 класів, 23 квітня 2019 р. ННІСПМО

м. Мелітополь

5 Конкурс фотоколажів «Шлях до психологічного здоров’я» серед здобувачів вищої освіти 23 квітня 2019 р. ННІСПМО

м. Мелітополь

6 Конкурс психотерапевтичних казок на тему «Включення дитини з особливими потребами у освітній простір»

серед практикуючих психологів

23 квітня 2019 р. ННІСПМО

м. Мелітополь

7 Тренінг для підлітків «Creative camp». Ведучі – студенти 4 курсу спеціальності Психологія

П’ятницька Жанна і Попова Юлія, керівники – к.психол.н., доц. Прокоф’єва Олеся Олексіївна,

к.психол.н., доц. Гузь Наталія Василівна.

23 квітня 2019 р. ННІСПМО

м. Мелітополь

8 Тренінг для молодших школярів «Створи свій настрій у форматі 3D». Ведучі – студенти 4 курсу

спеціальності Психологія Лисак Карина і Грибачова Ганна, керівники – к.психол.н., доц.

Прокоф’єва Олеся Олексіївна, к.психол.н., доц. Гузь Наталія Василівна.

23 квітня 2019 р. ННІСПМО

м. Мелітополь

9 Профорієнтаційний захід «Жива бібліотека» січень 2019р. Мелітопольська гімназія №5

Мелітопольська СШ № 25

10 серпня 2019 року на майдані Перемоги м. Мелітополя відбувся Мандрівний культурно-просвітницький фестиваль «З країни в Україну», де викладачами кафедри психології та студентами наукового гуртка в межах діючих локацій  «Клуб інтелектуальних ігор» були проведені майстер-класи

Про нас у ЗМІ

Студенти науковогогрутка виступили активними учасниками культурно-просвітницького проектуСоціально-освітній хакатон «Дізнаюсь. Зумію. Зроблю» спрямованого на формування навичок міжкультурної комунікативної компетентності в культурно-освітньому просторі міста та розвитку нових соціальних і творчих ініціатив освітянської молоді інтеркультурного міста.     Проект було реалізовано 28.10. 2019 року. В реалізації проекту активну участь приймали викладачі кафедри психології – доц. Фалько Н.М., доц. Шевченко С.В., доц. Гузь Н.В., доц. Денисов І.Г., ст. викл. Варіна Г.Б. та студенти науквого гуртка. Презентовані кафедрою психології інноваційні  методи взаємодії, сучасні інтерактивні локації, до яких жваво долучилися діти, школярі та дорослі, дозволили кожному учаснику всесторонньо пропрацювати цікаві ідеї, отримати можливість «прокачати» навички міжкультурної компетентності на основі невимушеного спілкування та творчої взаємодії, проявити свою індивідуальність.

 

 1. Публікації про науковИЙ ГУРТОК та ЙОГО ДІЯЛЬНІСТЬ НА САЙТІ МДПУ ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

https://www.facebook.com/groups/1399816896733692/

https://mdpu.org.ua/

http://inst.mdpu.org.ua/navchalno-naukovij-institut-sotsial/kafedra-psihologiyi/nauka-kafedri-psihologiyi/

https://www.facebook.com/groups/1620089248053554/