Нормативно-правова документація

Документи Міністерства освіти і науки України, Кабінету Міністрів України

Закон України «Про освіту»

Закон України «Про вищу освіту»

Порядок присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії від 12.01.2022 р. № 44

Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах), затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261

Тимчасовий порядок присудження ступеня доктора філософії – Втратив чинність!

Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук: Наказ Міністерства освіти і науки України 23 вересня 2019 року № 1220

Про затвердження Вимог до оформлення дисертації

Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка та додатків до них, зразка академічної довідки

Про затвердження форм документів з підготовки фахівців у закладах вищої освіти

 

Положення університету

Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії

Положення про атестацію здобувачів ступеня доктора філософії

Положення про виробничу (педагогічну) практику здобувачів третього рівня вищої освіти

Положення про організацію освітнього процесу

Положення про вільний вибір освітніх компонентів здобувачами

Положення про бально-накопичувальну систему оцінювання результатів навчання

Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у процесі неформальної освіти

Положення про перезарахування освітніх компонентів та визначення академічної різниці

Положення про гарантів освітніх програм

Положення про відрахування, переривання навчання, переведення і поновлення здобувачів вищої освіти

Положення про академічну доброчесність

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти

Положення про участь здобувачів вищої освіти у забезпеченні якості освіти

Положення про наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність