Наукова діяльність

Місія науки в університеті і, зокрема на кафедрі є особливою і багатоаспектною. Це і забезпечення високої якості підготовки здобувачів вищої освіти, які, беручи участь  у наукових дослідженнях в лабораторіях університету, мають змогу самі зростати як дослідники. Це і продукування нових наукових знань викладачами, оновлення і осучаснення змісту освіти через формування нових навчальних дисциплін, застосування результатів наукових досліджень у модернізації занять. Це і наукове зростання викладачів, адже їхні дисертації як кваліфікаційні роботи за визначенням мають ґрунтуватися на нових знаннях.
Багаторічний період кафедри знаменується активною роботою викладачів з удосконалення навчально-методичної, наукової та матеріально-технічної бази.
За цей період відбулося 7 захистів кандидатських та 2 докторських дисертаційних досліджень.
З 2008 року колектив кафедри працював над науковими темами «Формування професійної компетентності майбутнього вчителя початкової школи», «Гармонізація культурно-освітнього простору майбутнього вчителя початкової школи», «Теоретико-методичний супровід підготовки майбутніх учителів початкової школи» та «Практико-орієнтований аспект підготовки вчителів до роботи в сучасній початковій школі». Результати наукової та науково-методичної роботи знаходять своє відображення у фахових, зарубіжних виданнях і збірниках матеріалів наукових конференцій, монографіях: надруковано близько 600 наукових і науково-методичних публікацій, більше 30 підручників, посібників та монографій, отримано більше 40 свідоцтв про реєстрацію авторських прав.

РОЗРОБКИ ТА ДОСЯГНЕННЯ КАФЕДРИ

Наукові теми кафедри: «Практико-орієнтований аспект підготовки вчителів до роботи в сучасній початковій школі» (Реєстраційний номер 0121U109905; 2021-2023);  «Теоретико-методичний супровід підготовки майбутніх учителів початкової школи» (Реєстраційний номер ДРН 0118U004189; 2018-2020).

Участь співробітників у міжнародних проектах:

 • грантовий проєкт за підтримки міжнародної програми Erasmus+, напрям Жан Моне (Шевченко Ю.М.) 2022;
 • UNITY ART PROJECT MELITOPOL (Міжнародний мистецький проект єднання на підтримку мирного майбутнього України – Мистецька ініціатива молоді Мелітополя) 2022-2023 рр. (Саєнко Ю.О.);
 • культурно-просвітницький проект «Європа – наш спільний дім» (на базі Вищої технічної школи в м. Катовіце (Польща, 2019) (Шевченко Ю.М.);
 • проект «Фінська підтримка реформи української школи» в межах угоди між Україною та Фінляндією (Угоду ратифіковано Законом №2485-VIII від 03.07.2018) (Дубяга С.М., Саєнко Ю.О.);
 • проект «The LEGO Foundation» (королівство Данія): імплементація модулів «Навчання через гру» у програми підготовки педагогів у закладах вищої освіти (Наказ МОН № 1454 від 26.12.2018 р.) (Саєнко Ю.О.).

 Культурно-просвітницький проект «Європа – наш спільний дім» (на базі Вищої технічної школи в м. Катовице (Польща), 2019 р.

Робоча нарада в МОН з питань впровадження спецкурсу «Навчання через гру» у заклади вищої та післядипломної педагогічної освіти, 2019 р.

Участь викладачів кафедри в інтенсивному курсі «Педагогіка початкової школи: фінський досвід», розробленому з урахуванням концепції «Нової української школи», 2019 р.

Наукова робота молодих учених кафедри, що виконувалася за рахунок коштів державного бюджету:

 • «Теоретико-методичний супровід діалогічної взаємодії релігійних ідентичностей             у культурно-освітніх практиках народів Північного Приазов’я» (номер держреєстрації 011U006913) з 2016 по 2018 рр. (керівник проекту – д-р пед. наук, професор Москальова Л.Ю. До складу проектної групи входила викладач кафедри початкової освіти Чорна В.В. (відповідальний виконавець проекту). https://mdpu.org.ua/new/uk/naukove-tovaristvo-studentiv-molodih-vchenih/3823.html
 • «Розробка методології психолого-педагогічного супроводу сімей, які виховують дітей       з особливими потребами» (Державний реєстраційний номер 0119U002003) з 2019 р., Чорна В.В. – науковий співробітник наукової роботи молодих учених, що виконується за рахунок коштів загального фонду державного бюджету.

 НАЙВАГОМІШІ НАУКОВІ НАРОБКИ

Навчальні підручники та навчально-методичні посібники:

 • Мелаш В.Д, Варениченко А.Б. Еколого-валеологічне виховання дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання:  навч.-метод. посібник. Вид-во «Кругозір», Запоріжжя, 2023, 186 с.
 • Педагогічна деонтологія: Навч.-метод. посіб. [для студ. спеціальності «Початкова освіта»]. 2-ге видання. Мелітополь : Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2023. 130 с.
 • Мелаш В.Д., Варениченко А.Б. Сучасні технології вивчення соціальної і здоровʼязбережувальної освітніх галузей: навч.-метод. посіб. Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2021. 200 с.
 • Молодиченко В., Молодиченко Н. Історія педагогіки початкової освіти: навчальний посібник. Мелітополь, Видавництво «Мелітополь», 2021, 100 с.
 • Основи педагогіки: навчальний посібник / В.В. Молодиченко, Н.А. Молодиченко. Мелітополь, Видавництво «Мелітополь», 2020, 160 с.
 • Шевченко Ю. М. Глосарій термінів до вивчення дисципліни «Духовно-моральний розвиток молодших школярів в крос-культурному просторі» [для студ. спеціальності «Початкова освіта»]. Мелітополь : МДПУ імені Богдана Хмельницького, 2019. 50 с.
 • Основи землезнавства: навчальний посібник для студентів спеціальності «Початкова освіта» / А.М.Сердюк, В.В.Молодиченко. Мелітополь, ТОВ «Колор Прінт», 2019, 250 с.
 • Арт-терапевтичні вправи для дітей молодшого шкільного віку та дітей з особливими освітніми потребами: навчально-методичний посібник Мелітополь, ФОП Однорог, 2020. 90 с.
 • Програма «Мелодія душі» з духовно-морального розвитку учнів 1-го класу загальноосвітньої школи під час проведення уроків з англійської мови / Юлія Шевченко. МДПУ ім.Б. Хмельницького, 2019. 35 с.
 • Professional-oriented vocabulary of «Didactic of primary school» / Укл. канд. пед. наук Чорна В.В. Мелітополь: «Forward express», 2018. 44 с.
 • Педагогічна деонтологія: Навч.-метод. посіб. [для студ. спеціальності «Початкова освіта»] / Юлія Михайлівна Шевченко. Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2018. 130 с.
 • Підготовка майбутніх педагогів до реалізації екологічної освіти для сталого розвитку: навчально-методичний посібник / В.Д.Мелаш, В.В.Молодиченко, О.В.Гнатів, Н.В.Вахняк, Ю.О.Саєнко, А.Б.Варениченко [за заг. ред. проф. В.В.Молодиченка]. Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Богдана Хмельницького. 2017. 205 с. (Серія «Екологічна освіта для сталого розвитку»).
 • Каліграфія: навчально-методичний посібник / Т.Фефілова. Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2017. 140 с.
 • Професійно-орієнтований вокабуляр з навчальної дисципліни «Дидактика» / Вікторія Чорна. Мелітополь: МДПУ імені Богдана Хмельницького, 2017. 40 с.
 • Гармонізуюча енергетика природи: навчально-методичний посібник [для студ. спеціальності «Початкова освіта»]. Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Б.Хмельницького, 2016. 324 с. (Серія: «Екологічна освіта для сталого розвитку»).
 • Педагогічні технології в початковій школі: Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів напряму підготовки «Початкова освіта» / С.Дубяга. Мелітополь: Вид-во «Мелітополь», 2015. 160 с. (Інновації в початковій школі).
 • Краеведческий поход к экологическому образованию на юге Украины: учебное пособие. – Изд-во Немецкой национальной библиотеки LAP LAMBERT Arademic Publishing. – Saarbrucken, Deutschland, 2015. – 109 с.

Монографії:

 • Shevchenko Yu. Directions of forming a tolerant attitude of younger school students towards children with special educational needs. Psychological features of the actualization of resourcefulness and vitality of the individual: conceptualization and development. MonographPublishing House of University of Technology, Katowice, 2023. 435 p. 140-159.
 • Чорна В.В. Культура консенсуального діалогу дитини: теоретико-методичні аспекти: монографія. Мелітополь, ФОП Однорог, 2022. 264 с.
 • Organization and management in the services’ sphere on selected examples. Editors: Tetyana Nestorenko, Tadeusz Pokusa. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2020; ISBN 978-83-66567-02-3; Р.241-248.
 • Natalia Huz, Volodimir Huz. Рsychological resourcefulness as a criterion of physical and psychological health of an individual. Psychological resources of the individual under the conditions of modern challenges. Editors: Józef Kaczmarek, Hanna Varina. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2020; pp.77-84.
 • Педагогічна інноватика: досвід та перспективи Нової української школи: [кол. монографія]; за заг. ред. А.М. Солоненка, І.А. Мальцевої, Л.Ю. Москальової, О.С.Арабаджи. Мелітополь: ТОВ «Колор Принт», 2019. 358 с.
 • Психолого-педагогічний супровід родини, яка виховує дитину з особливими потребами як умова забезпечення гармонійного інклюзивного освітнього середовища початкової школи. Концептуалізація системи сімейно-орієнтованого психолого-педагогічного супроводу родини, яка виховує дитину з особливими потребами: [кол. монографія]; В.В.Гузь, Н.В.Гузь, С.М.Дубяга; за заг. ред. докт. психолог.наук О.В.Царькової. – Мелітополь: Люкс, 2019. – 468 с., С. 116-136.
 • Філософсько-педагогічній аналіз формування і розвитку культурних цінностей в інформаційному суспільстві Digital economy and digital society: Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach. 2019. 341. 204-214.
 • Готовність студентів закладів вищої освіти до духовно-морального розвитку молодших школярів: монографія (Монографія) / Ю.М.Шевченко. Мелітополь : МДПУ імені Б. Хмельницького, 2019, 350 с.
 • Рrofessional teacher’s preparation for education of primary school pupils’ moral personality // Modern Technologies in Collective Scientific Monograph. – Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2019; ISBN 978-83-946765-5-1; pp. 495, illus., tabs., bibls. pp. 71 – 83.
 • European vector of contemporary psychology, pedagogy and social sciences: the experience of Ukraine and the republic of Poland: Collective monograph. Volume 3. Lublin: Sandomierz: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2018. 476 p. P. 426-446.
 • Діалог між представниками релігійних ідентичностей у культурно-освітніх практиках народів Північного Приазов’я: монографія / авт. кол.; за заг. ред. Л.Ю.Москальової. Мелітополь: ФОП ОднорогТ. В, 2018. – 195 с.
 • Здоров’язбережувальні технології як чинник збереження здоров’я дітей та учнівської молоді / В.В.Гузь, С.С.Жейнова // Сучасні здоровʼязбережувальні технології: колективна монографія / Зазагальною редакцією проф. Ю. Д.Бойчука. Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2018. С.56-62.
 • Conceptual Principles of Regional Education Policy: monograph / under the general editorship of Serhii Pryima – Warsaw: Publishing office of Warsaw University of Humanities, 2018. – 201 p.
 • Spiritual and moral culture of personality: social-philosophical aspect // European vector of contemporary psychology, pedagogiy and social sciences: the experience of Ukraine and the Republic of Poland: Collective monograph. Volume 3. Sandomierz: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2018. 476 p. P. 426-446.
 • Художньо-естетичне виховання учнів у загальноосвітніх закладах України у другій половині ХХ століття : [монографія] / Т. М. Булгакова, Г. В. Жукова, Т. І. Люріна. 2-е вид., доп., переробл. Біла Церква : ФОП Васильєв, 2018. 174 с.
 • Moscaleva, L. Yu. та Chorna, V. V. The dialogical competence of “risk group” supervisiors’ social-pedagogical diagnostics at the cultural and educational space of Northern Azov Sea district. Development and modernization of social sciences: experience of Poland and prospects of Ukraine: сollective monograph (2). 2017. 260-273.
 • Духовний світ особистості майбутнього педагога в умовах екологізації культурно-освітнього простору: Монографія; [за заг. ред. ЗарицькоїВ.В.]. Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Б.Хмельницького, 2015. 188 с. С. 177-185.
 • Гармонізація культурно-освітнього простору вищої школи: проблеми та перспективи: монографія / Авт. кол.; заг. ред. В.В.Молодиченка. Мелітополь-Седльце: Видавництво МДПУ ім. Б. Хмельницького; Видавництво Природничо-гуманітарного університету         в м. Седльце, 2014. 274 с.
 • Морально-естетичне виховання молодших школярів засобами фольклору// Концептуальні засади мистецької педагогіки у вищій школі : [кол. монографія] ; за заг ред.. Т. В. Мартинюк, Н. В. Ігнатенко. Мелітополь : Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2014. С. 222–236.
 • Людинономірність у культурі, науці та освіті: філософсько-методологічні аспекти: монографія / Авт. кол.; заг. ред. В.В.Молодиченка. Мелітополь: Видавництво МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – 316 с.
 • Людиномірність гармонізації культурно-освітнього простору особистості: методологія, експертиза та психолого-педагогічні рецепції: монографія [за заг. ред. Т.С.Троїцької] / Аносов І.П., Молодиченко В.В., Троїцька Т.С. Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2012. 378 с.

Опубліковані статті у фахових збірниках, що індексуються

у Scopus та Web of Science

 

№ п/ч ПІБ авторів Назва статті Назва журналу ISSN
1. Dubiaha S.

Huz V.

Shevchenko Yu.

Svitlana Fedorenko

Yuliia Kolomiiets

Formation of speech regulation of educational activity in junior schoolchildren with speech disorders

Web of Science

AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. Volume 13, Issue 2, Special Issue XXXV, 2023. P.88-95. ISSN 1804-7890

ISSN 2464-6733 (Online)

2. Dubiaha S.

Shevchenko Yu.

The impact of inclusive practices on academic performance in primary school

Web of Science

AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. Volume 12, Issue 2, Special Issue XХХ, 2022. P.124-127.

 

ISSN 1804-7890

ISSN 2464-6733 (Online)

3. Svitlana H. Dubovyk, Oleksandra V. Vashchenko,

Alla M. Moskalenko, Valentyn V. Molodychenko,

Nataliia A. Molodychenko

Features of Preparing Future Teachers for Work in an Inclusive Educational Environment

Scopus

Journal of Higher Education Theory and Practice, 2021, 21(14). Р.41-49.

 

ISSN 2158-3595
4. V. Molodychenko, O. Tsybulko,

L. Makarenko,

O. Postol,

I. Lysac

Pedagogy of Spirituality as a Factor of Sustainable Development of Humanity

Web of Science

Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala. No. 4 Vol. 13. 2021. Р. 454-468 ISSN 2066-7329
5. Oleksenko, K., Kryvylova, O., Sosnickaya, N., Molodychenko, V., Kushnirova, T. Professional training for primary school teachers on the basis of the task-based approach

Scopus

Linguistics and Culture Review, No. 5(S4),

2021. Р. 409-418

ISSN 2690-103X (онлайн)
6. Shevchenko Yu.,

Dubiaha S.,

Huz V.,

Melash V.,

Varenychenko A.

Saenko Yu.

Training of primary school specialists taking into account modern opportunities for self-improvement

Scopus

Journal of Higher Education Theory and Practice, 2021, 21(14). Р.112-126.

 

ISSN 2158-3595
7. Kovalova O.,

Pfokofieva O.,

Chorna V.

Ways to establish a constructive dialogue between participants in the educational process (teachers, children and their parents) in an inclusive education

Web of Science

AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. Volume 11, Issue 2, Special Issue XХІ. 2021. Pp. 170-174. ISSN 1804-7890

ISSN 2464-6733 (Online)

8. Huz V.,

Huz N.

Molodychenko N.

Primary education: psychological and pedagogical aspects of forming the foundation of a competent personality

Web of Science

AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. Volume 11, Issue 2, Special Issue XХ, 2021. P. 175-178. ISSN 1804-7890

ISSN 2464-6733 (Online)

9. Melash V.,

Saenko Yu.

Varenychenko A.

Theoretical and methodological foundations of training the future primary school teachers for research and innovation activity

Web of Science

AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. Volume 11, Issue 1, Special Issue XVIІІ, 2021. P. 121-125. ISSN 1804-7890

ISSN 2464-6733 (Online)

10. Shevchenko Yu.

Dubiaha S.

Fefilova T.

Informational Approach to the Problem of Improving the Readiness of Future Teachers for the Spiritual and Moral Development of Junior Schoolchildren

Web of Science

AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. Volume 11, Issue 1, Special Issue XVII, 2021. P. 74-78.

ISSN 1804-7890

ISSN 2464-6733 (Online)

11. Larysa Zhuravlova,

Maria Sheremet,

Daria Suprun,

Svitlana Fedorenko,

Svitlana Dubiaha

Results of the Examination of Primary School Students By Means of Speech Therapy Screening

Web of Science

BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience. 2021, Volume 12, Issue 1, pages: 326-342.

ISSN 2067-3957
12. Melash V.,

Molodychenko V.,

Huz V.,

Varenychenko A.,

Kirsanova S.

Modernization of education programs and formation of digital competences of future primary school teachers

Scopus

International Journal of Higher Education / Vol. 9, No. 7; 2020. P.377-386. ISSN 1927-6044 (Print)

ISSN 1927-6052 (Online)

13. Shevchenko Yu.,

Dubiaha S.,

Melash V.,

Fefilova T.,

Saenko Yu.

The role of teachers in the organization of inclusive education of primary school pupils

Scopus

International Journal of Higher Education / Vol. 9, No. 7; 2020. P.207-216.

ISSN 1927-6044 (Print)

ISSN 1927-6052 (Online)

14.
Dubovyk S.,
Lyurina T.,
Molodychenko V.,
Molodychenko N.,
Moskalenko A.
Preparing future teachers for work in an inclusive educational environment

Scopus

International Journal of Psychosocial Rehabilitation. Volume 24. Issue No 8. 2020. Р. 6805-6822

ISSN: 1475-7192
15. Shevchenko Y,

Zhuravlova L.,

Taranenko G.,

Dubiaha S.

Students’ Readiness for the Formation of Primary Schoolchildren’s Argumentative Skill While Identifying the Real Motive of the Action

Web of Science

AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. Volume 10, Issue 1, Special Issue X., 2020. P.100-106. ISSN 1804-7890

ISSN 2464-6733 (Online)

16. Maksymov O,

Fedorova O,

Yakovleva V,

Gurov S,

Fedorov M,

Dubiaga S.

Tutors’ Psychological Readiness for Professional Activity in Ukraine

Web of Science

Örgütsel Davranış Araştırmaları Dergisi Journal Of Organizational Behavior Research Cilt / Vol.: 5, Sayı / Is.: 1, Yıl/Year: 2020, Sayfa/Pages:1-8. ISSN 2528-9705
17. Shevchenko Y., Moskalyova L., Kanarova O., Poznanska O. Development of a System for Improving Future Teachers’ Readiness for the Child’s Spiritual and Moral Development in a Cross-Cultural Space

Web of Science

Journal of History Culture and Art Research, 8 (4). 2019, с. 251-261. ISSN 2147-0626
18. Chorna V.,

Yakovenko I.

The speech-therapy competence of an inclusive class teacher as a teaching efficiency indicator regarding children with language disorders

Web of Science

AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. Volume 9. Issue 2. 2019. pp. 85–90. ISSN 1804-7890, ISSN 2464-6733 (Online)
19. Oleksenko R., Molodychenko V., Shcherbakova N. Neoliberalism in Higher Education as a Challenge for Future Civilization

Web of Science

Philosophy and Cosmology, Volume 20 The Academic Journal, Kyiv, 2018: 113-119. ISSN 2518-1866 (Online), ISSN 2307-3705 (Print)
20. Гузь Н.В.,

Гузь В.В., Мельникова С.В.

Дослідження особливостей соціальних цінностей майбутніх фахівців у процесі професійної підготовки

Web of Science

Науково-практичний журнал Південного наукового центру АПН України «Наука і освіта» / Психологія, №7/СХХХVІ, 2015. – С. 21-26. ISSN 2414-4665

Online

ISSN 2311-8466

Print

 

СВІДОЦТВА ПРО РЕЄСТРАЦІЮ АВТОРСЬКИХ ПРАВ

доц. Дубяга С.М.

 • Твір: Методичні рекомендації до підготовки і захисту курсових робіт з фахових дисциплін здобувачами вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта (№119182 від 22.05.2023 р.)
 • Твір: Силабус освітньої компоненти «Інновації в початковій освіті» (№104042 від 15.04.2021 р.)
 • Твір: Силабус освітньої компоненти «Технології інклюзивного навчання в початковій школі» (№103699 від 02.04.2021 р.)
 • Твір: Збірка «Авторські казки до уроків літературного читання (1-4 класи)» (№84485 від 15.01.2019 р.)
 • Твір: Навчальний посібник «Читаночка для дітей 5-7 років» (№83958 від 26.12.2018 р.);
 • Твір: Щоденник науково-практичного стажування студента-практиканта (№69451 від 12.2016 р.)
 • Твір: Програма нормативної навчальної дисципліни «Технологія викладання методики мовознавчих дисциплін» (№62786 від 12.2015 р.)
 • Твір: Методичний посібник «Педагогічні технології в початковій школі» (№57615 від 12.2014 р.)
 • Твір: Методичні рекомендації до вивчення курсу «Педагогічні технології в початковій школі» (№55761 від 07.2014 р.)
 • Твір: Програма нормативної навчальної дисципліни «Технології вивчення галузі «Мова і літератури» (№47489 від 28.01.2013 р.)

проф. Шевченко Ю.М.

 • Твір: «Методичні рекомендації з написання, оформлення та захисту кваліфікаційної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня спеціальності 016.01 Спеціальна освіта. Логопедія» (№ 120750 від 25.07.2023 р.)
 • Твір: «Науково-практичний курс для вчителів-практиків та майбутніх учителів початкових класів «Сучасні практики в початкових класах»» (№108540 від 08.10.2021 р.)
 • Твір: «Веб-додаток «Матеріали для удосконалення здатностей майбутнього вчителя до духовно-морального розвитку молодших школярів»» (№95061 від 26.12.2019 р.)
 • Твір: «Glossary понять та термінів духовно-моральної спрямованості [для здобувачів вищої освіти (013 Початкова освіта)]» (№88446 від 10.05.2019 р.)
 • Твір: «Програма «Мелодія душі» з духовно-морального розвитку учнів 1-го класу загальноосвітньої школи під час проведення уроків з англійської мови (№88445 від 10.05.2019 р.)
 • Твір: «Педагогічна деонтологія» (№83319 від 29.11.2018 р.)
 • Твір: «Програма “Сходинками серця”» з духовно-морального розвитку учнів 3-го класу загальноосвітньої школи» (№83320 від 29.11.2018 р.)
 • Твір навчально-методичного характеру «Методичні матеріали до практичних занять з дисципліни «Педагогічна деонтологія» для здобувачів вищої освіти (013 Початкова освіта)» (№55762 від 25.07.2017 р.)
 • Програма нормативної навчальної дисципліни «Педагогічна деонтологія» (№62784 від 03.12.2015 р.)
 • Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни: «Основи хореографії з методикою навчання» для студентів напряму підготовки «Початкова освіта» (№55762 від 25.07.2014 р.)
 • Проект «Корекційно-розвивальна спрямованість дошкільної освіти в умовах інтеграційно-інклюзивного підходу» (№47792 від 14.02.2013 р.).

доц. Чорна В.В.

 • Літературний твір наукового характеру «Арт-терапевтичні вправи для дітей молодшого шкільного віку» (№107199 від 11.08.2021 р.)
 • Науковий тренінг «Науково-організаційні аспекти розвитку конструктивного діалогу у системі «учитель-учень» в умовах Нової української школи» (№107196 від 11.08.2021 р.)
 • Письмовий твір «Professionally-oriented vocabulary of «Didactic» (№75903 від 01.2018 р.)
 • Письмовий твір «Програма розвитку наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності в МДПУ імені Богдана Хмельницького» (№82454 від10. 2018 р.)
 • Письмовий твір «Інтегрована методика супроводу комунікативної взаємодії репрезентантів релігійних культур» (№82455 від 24.10.2018 р.)
 • Навчальний посібник «Погляди Василя Олександровича Сухомлинського на мистецтво у школі: інтерв’ю з колегами та продовжувачами ідей педагога» (№56142 від 20.08.2014 р.)

доц. Гузь В.В.

 • Робоча програма навчальної дисципліни «Теорія і методика виховання у початковій школі» для здобувачів вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта» (№93118 від 17.10.2019 р.)
 • Методичні рекомендації «Формування навичок міжкультурної комунікації в учнів» для практичних психологів, учителів початкових класів і педагогічних працівників закладів загальної середньої та позашкільної освіти» (№93116 від 17.10.2019 р.)
 • Робоча програма навчальної дисципліни «Основи науково-педагогічних досліджень» для здобувачів вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта» (№93117 від 17.10.2019 р.)
 • Робоча програма навчальної дисципліни «Організація та управління у початковій школі» для здобувачів вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта» (№93119 від 17.10.2019 р.)
 • Літературний твір наукового характеру «Методичні матеріали до самостійної підготовки з навчальної дисципліни «Методика навчання освітньої галузі Здоров’я і фізична культура» для здобувачів вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта» (№93115 від 17.10.2019 р.)
 • Методичні рекомендації «Актуалізація адаптаційного потенціалу здобувачів вищої освіти як напрям діяльності куратора академічної групи сучасного ЗВО» (№86308 від 22.02.2019 р.)
 • Методичні рекомендації куратору студентської групи «Соціально-психологічні аспекти суїцидальної поведінки» (№63422 від 04.01.2016 р.)

 доц. Мелаш В.Д.

 • Письмовий твір «Силабус навчальної дисципліни «Сучасні технології вивчення дисциплін інтегрованого курсу «Я досліджую світ» (№103304 від 22.03.2021 р.)
 • Навчально-методичний посібник «Випереджаюча екологічна освіта для сталого розвитку суспільства: теорія та практика» (№103511 від 26.03.2021 р.)
 • Навчально-методичний посібник «Сучасні технології вивчення соціальної і здоров’язбережувальної освітніх галузей» (№103509 від 26.03.2021 р.)
 • Силабус навчальної дисципліни «Сучасні технології вивчення соціальної і здоров’язбережувальної освітніх галузей» (№103513 від 22.03.2021 р.)
 • Положення про студентську наукову лабораторію «Екологічна освіта для сталого розвитку» (№81266 від 06.09.2018 р.)
 • Методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Теорія і методика сучасної екологічної освіти» Модуль 1. «Основи сучасної екології з методикою навчання для здобувачів вищої освіти» (№81045 від 17.08.2018 р.)
 • Програма практики «Навчальна практика з основ природознавства» (№73290 від 11.08.2017 р.)
 • Програма нормативної навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» (№73291 від 11.08.2017 р.)
 • Програма нормативної навчальної дисципліни «Сучасні технології вивчення галузі Природознавство» (№73293 від 11.08.2017 р.)
 • Програма нормативної навчальної дисципліни «Технологія викладання методик природичо-суспільствознавчих дисциплін» (№73292 від 11.08.2017 р.)
 • Програма нормативної навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі початкової освіти» (№62783 від 03.12.2015 р.)
 • Методичні рекомендації до вивчення курсу «Охорона праці в галузі початкової освіти» (№62782 від 03.12.2015 р.)

доц. Саєнко Ю.О.

 • Науково-методичний твір «Науково-практичний курс для вчителів-практиків та майбутніх учителів початкових класів «Сучасні практики в початкових класах»» (№108540 від 08.10.2021 р.)
 • Науково-методичний твір: Автореферат «Підготовка майбутніх учителів початкових класів до екологічного виховання учнів у процесі вивчення фахових дисциплін» (№106041 від 08.07.2021 р.)
 •  Науково-методичний твір «Науково-практичний курс для вчителів-практиків та майбутніх учителів початкових класів в контексті діджиталізації» (№105774 від 23.06.2021 р.)
 • Науковий твір «Методичні рекомендації на тему «Досліджуємо медіа» (№86367 від 25.02.2019 р.)
 • Науковий твір «Методична розробка на тему «Ранкові зустрічі» (№86368 від 25.02.2019 р.)
 • Письмовий твір «Українська мова за професійним спрямуванням. Методичні розробки семінарських та самостійних занять» (№78658 від 27.04.2018 р.)

 ст. викл. Варениченко А.Б. 

 • Письмовий твір «Силабус навчальної дисципліни «Сучасні технології вивчення дисциплін інтегрованого курсу «Я досліджую світ» (№103304 від 22.03.2021 р.)
 • Навчально-методичний посібник «Випереджаюча екологічна освіта для сталого розвитку суспільства: теорія та практика» (№103511 від 26.03.2021 р.)
 • Навчально-методичний посібник «Сучасні технології вивчення соціальної і здоров’язбережувальної освітніх галузей» (№103509 від 26.03.2021 р.)
 • Силабус навчальної дисципліни «Сучасні технології вивчення соціальної і здоров’язбережувальної освітніх галузей» (№103513 від 22.03.2021 р.)
 • Програма нормативної навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» (№73291 від 11.08.2017 р.)

 НАУКОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Колектив кафедри початкової і спеціальної освіти співпрацює з фахівцями провідних закладів освіти та наукових установ України та зарубіжжя – НПУ ім. М. П. Драгоманова, Центральноукраїнським державним педагогічним університетом імені Володимира Винниченка, Київським інститутом ім. Б. Грінченка, Сумським державним педагогічним університетом імені А. С. Макаренка, Глухівським національним педагогічним університетом імені Олександра Довженка, Запорізьким обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти, Хортицькою національною навчально-реабілітаційною академією, Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих, Вищою лінгвістичною школою у Ченстохові (Польща), Бериславським, Нікопольським, Запорізьким педагогічними коледжами та ін.

Викладачі кафедри проходять міжнародне науково-педагогічне стажування у Польщі  (м. Ченстохова, м. Седльце, м. Катовіце), Фінляндії.

За період існування кафедри викладачами та студентами було надруковано велику кількість наукових та науково-методичних публікацій у фахових журналах і збірках матеріалів наукових конференцій.

НАУКОВІ ЗАХОДИ

 Організація науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів, тренінгів:

Викладачі кафедри є організаторами та співорганізаторами наукових заходів, що проводяться в університеті. Найбільш актуальними та цікавими темами семінарів, що викликали широкий резонанс серед учасників, були такі:

 • Науково-практична конференція з міжнародною участю «Культура, освіта та суспільство: виклики часу та стратегії розвитку в нових реаліях» (28.04.2023);
 • Вебінар на тему «Актуальні питання інклюзивного навчання: основні вектори» для здобувачів вищої освіти заочної та денної форм навчання, присвячений Міжнародному дню людини з синдромом Дауна, що відзначається 21 березня (23.03.2023);
 • Науково-практичний семінар «Корекційно-розвиткова робота з дітьми з порушеннями мовлення в мультилінгвальному аспекті» при підтримці фонду Ж.Моне «Strengthening the EU common values through the policy of multilingualism in the education and training of future teachers» за міжнародною програмою Erasmus+ (22.03.2023);
 • Круглий стіл «Робота команди психолого-педагогічного супроводу в закладі загальної середньої освіти: особливості роботи логопеда та дефектолога» (14.02.2023);
 • IХ Науково-просвітницький семінар «Екологічні знання – основа життєвих компетентностей» (26.11.2022);
 • Семінар для вчителів-практиків та майбутніх учителів початкових класів «Онлайн інструменти для організації змішаного навчання у початковій школі» (07.10.2022);
 • Онлайн Тиждень інклюзивної освіти (28.09.-06.10.2022);
 • VІІІ Науково-методичний семінар «Екологічна освіта для сталого розвитку» (20.05.2022);
 • Практичний семінар «Формула успіху перспективності та наступності дошкільної і початкової освіти» (28.01.2022);
 • Всеукраїнський науковий практико-орієнтований семінар «Особливості роботи з дітьми з психофізичними порушеннями» (07.12.2021);
 • VІІІ Науково-просвітницький семінар «Екологічні знання – основа життєвих компетентностей» (29.10.2021);
 • Всеукраїнський міжвузівський методичний семінар «Актуальні проблеми професійної підготовки вчителя НУШ» (31.05.2021, м. Ніжин);
 • VІІ Регіональний науково-методичний семінар «Екологічна освіта для сталого розвитку» (12.05.2021);
 • V Регіональний науково-методичний семінар «Екологічна освіта для сталого розвитку» (05.2020);
 • ІV Регіональний науково-методичний семінар «Екологічна освіта для сталого розвитку» (05.2019);
 • ІІІ Науково-просвітницький семінар «Екологічні знання – основа життєвих компетентностей» (05.10.2018);
 • ІІІ Науково-практичний семінар «Інклюзивне навчання дітей з особливими освітніми потребами» (28.02.2018);
 • Науково-методичний семінар «Побудова інклюзивного простору в системі освіти: теорія та практика» (07.11.2017);
 • ІІІ Регіональний науково-просвітницький семінар вчителів початкових класів «Екологічні знання – основа життєвих компетентностей» (05.10.2017);
 • Науково-практичний семінар «Корекційна спрямованість дошкільної та початкової освіти: від теорії до практики» (18.05.2017);
 • ІІІ Регіональний науково-практичний семінар «Інклюзивна практика в дошкільній і початковій освіті: реалії та перспективи» (24.11.2016);
 • ІІ Науково-методичний семінар «Інтегрований підхід у корекційно-розвивальній роботі з дітьми, які мають мовленнєві порушення: реалії та перспективи» (18.05.2016);
 • Науково-методичний семінар «Екологічна освіта для сталого розвитку» (16.05.2016);
 • ІІ Науково-практичний семінар «Інклюзивна практика в дошкільній і початковій освіті: реалії та перспективи» (17.11.2015);
 • Науково-практичний семінар «Інклюзивна практика в дошкільній і початковій освіті: реалії та перспективи» (11.12.2014);
 • Науково-методичний семінар «Інтегрований підхід у корекційно-розвивальній роботі з дітьми, які мають мовленнєві порушення: реалії та перспектива» (10.12.2013).

Кафедра є активним учасником процесу підготовки вчителів початкових класів в умовах реалізації Концепції нової української початкової школи, викладачі проводять семінари, круглі столи, тренінги, майстер-класи та інші науково-методичні заходи в рамках Методичної майстерні вчителя «Нова українська Школа». Було проведено ряд заходів для вчителів-практиків та майбутніх учителів початкової школи:

 • Семінар для вчителів-практиків та майбутніх учителів початкових класів «Онлайн інструменти для організації змішаного навчання у початковій школі» (07.10.2022);
 • Міжнародна науково-практична конференція «Пріоритетні напрями психолого-педагогічного супроводу в освітньому просторі Нової української школи: організація, координація, науково-методичне забезпечення» (12-13.09.2019);
 • Коучинг «Навчай та вчись по-новому!» (07.06.2019);
 • ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Особистісно-професійний розвиток учителя Нової української школи: світові освітні практики, український контекст» (6-7.06.2019);
 • Семінар для директорів «Створення інноваційного освітнього середовища в умовах Нової української школи шляхом впровадження новітніх технологій» (28.03.2019);
 • Тренінг «Алхімія інтерактивних методів навчання НУШ» (27.03.2019);
 • Хакатон «Методичний кейс учителя нової української початкової школи» (10.01.2019);
 • Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Особистісно-професійний розвиток учителя в умовах реалізації Концепції Нової української школи» (14-16.06.2018);
 • Круглий стіл «Підготовка майбутнього вчителя початкової школи в умовах реалізації Концепції «Нової української школи» для викладачів Запорізького педагогічного коледжу (11.01.2018);
 • Семінар-тренінг «Розвиток початкової школи в умовах реалізації концепції «Нова Українська Школа» (04.01.2018).

                          Майстер-клас «Методична скарбничка вчителя початкових класів                                 Нової української школи».

Доцент Мелаш В.Д. спільно зі стейкхолдером обмінюються практичним досвідом роботи з виготовлення дидактичного матеріалу для Нової української школи.

Учасники семінару-тренінгу «Розвиток початкової школи в умовах реалізації концепції «Нова Українська Школа».

Доцент Дубяга С.М. знайомить учасників семінару з тенденціями розвитку сучасної початкової освіти.

Участь у міжнародних конференціях з доповідями:

 • The XIV International Scientific and Practical Conference «Prospects for the development of science and the environment», April 10 – 12, Helsinki, Finland;
 • The XIII International Scientific and Practical Conference «Information and its impact on social processes», April 03 – 05, Florence, Italy;
 • International Scientific Internet – Conference «ORGANIZATION AND MANAGEMENT IN THE SERVICES’ SPHERE» (Berdyansk – Kyiv – Opole – Slovyansk, 2020);
 • VII Міжнародна науково-практична конференція «PERSPECTIVES OF WORLD SCIENCE AND EDUCATION» (Осака, Японія, 2020);
 • I Міжнародна науково-практична конференція «INNOVATIVE DEVELOPMENT OF SCIENCE AND EDUCATION» (Афіни, Греція, 2020);
 • VIII Міжнародна науково-практична конференція «TOPICAL ISSUES OF THE DEVELOPMENT OF MODERN SCIENCE» (Софія, Болгарія, 2020);
 • IV Міжнародна практична конференція «Eurasian scientific congress» (Барселона, Іспанія, 2020);
 • Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання розвитку суспільства в умовах турбулентності». (м. Братислава, Словакія, 2020);
 • Науково-практична конференція «Prospects for the development of modern science and practice» (2020);
 • II International scientific conference «Modernization of the educational system: world trends and national peculiarities» (Kaunas, Lithuania, 2019);
 • Міжнародна конференція «Сучасні інноваційні та інформаційні технології у розвитку суспільства» (м. Катовіце, Польща, 2019);
 • Науково-методичний семінар «Наука і практика в системі освіти країн європейського союзу» (м. Ополє, Польща, 2019);
 • Proceeding of XV International scientific conference «Millennium science» (Morrisvslle,           USA, 2018);
 • XIV Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Naukowa myst informacyjnej powieki» (Poland, 2018);
 • XIV International scientific and practical «Conference Modern scientific potential»            (UK, British, 2018);
 • IV International Scientic and Practical Conference «Methodology of Modern Research» (Dubai, UAE, 2018);
 • Proceedings of XVIII International scientific conference «Theory and practice» (Morrisvslle, USA, 2018);
 • XX Snternational scientific conference «Practical applications of research finding» (Morrisvslle, USA, 2018);
 • Міжнародна наукова конференція «Интеллектуальная культура Беларуси: методологический капитал философии и контуры трансдисциплинарного синтеза знаний» (Минск, 2018);
 • Міжнародна науково-практична конференція «Modern scientific researches and developments: theoretical value and practical results» (м. Братислава, Словаччина, 2017);
 • Міжнародна наукова конференція «Aktualne problem nowoczesnych nauk» ((Przemysl, Poland, 2017);
 • Proceedings of VI International scientific conference «Инновации в различных научных отраслях» (Великобритания, 2017);
 • Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні методики, інновації та досвід практичного застосування у сфері психології та педагогіки» (м. Люблін, Республіка Польща, 2017);
 • Міжнародна наукова та практична конференція «Modern scientific researches and developments: theoretical value and practical results» (м. Братислава, Словаччина, 2016);
 • Міжнародна науково-практична конференція «Стан, проблеми та перспективи педагогічних досліджень та соціальної роботи» (м.Сладковічево, Словацька Республіка, 2016);
 • Міжнародна науково-практична конференція «Teoretyczne i badania stosowane w dziedzinie pedagogiki, psychologii i nauk społecznych» (м. Кєльце, Республіка Польща, 2016);
 • Міжнародна наукова конференція «Педагогіка і психологія в епоху глобалізації – 2015» «Pedagogy and Psychology in the age of globalization – 2015» (м. Будапешт, 2015) та інші.

У 2016 році викладачі Ю.М. Шевченко та Л.С. Журавльова взяли участь у Міжнародному форумі «Інноватика в сучасній освіті» (м. Київ) та підготували наукову роботу з практичної підготовки майбутніх педагогічних працівників в умовах вищого навчального закладу до роботи в інклюзивному середовищі (з досвіду роботи Центру корекційно-розвивальних технологій). Отримано диплом І ступеня у номінації «Сучасні психолого-педагогічні технології інклюзивної освіти».

Співробітники кафедри постійно працюють над підвищенням свого професійного та наукового рівня. Впродовж останніх п’яти років викладачі кафедри (С. М. Дубяга,Т. І. Люріна, Г. М. Шкільова) входили до складу журі Всеукраїнських студентських олімпіад та конкурсів студентських наукових робіт зі спеціальності «Початкова освіта»; є кураторами науково-педагогічного проекту «Інтелект України» (Т. В. Фефілова, В. В. Чорна).

НАУКОВИЙ ГУРТОК «ЕРУДИТ»

Що? Студентський науковий гурток кафедри початкової і спеціальної освіти «Ерудит»

 Хто? Здобувачі вищої освіти спеціальності «013 Початкова освіта», керівник гуртка – кандидат педагогічних наук Варениченко А.Б. та викладачі кафедри початкової і спеціальної освіти.

 Де нас можна знайти? На кафедрі початкової і спеціальної освіти (4 корп. МДПУ імені Богдана Хмельницького, ауд. 138), в Педагогічній лабораторії початкової школи (4 корп. МДПУ імені Богдана Хмельницького) або давайте дружити на fb: https://www.facebook.com/profile.php?id=100040984573413

А тепер давайте про нас!

На кафедрі початкової і спеціальної освіти гурток функціонує з 2010 р. До складу гуртка входять близько 20 здобувачів вищої освіти заочної та денної форм навчання.

Метою гуртка є задоволення широкого кола пізнавальних наукових інтересів студентської молоді. А це означає, що кожен здобувач вищої освіти ННІ СПМО, що навчається за спеціальністю 013 Початкова освіта, може знайти для себе щось цікаве, а викладачі кафедри завжди раді допомогти розібратися у тій чи іншій науковій проблематиці, проконсультувати, спрямувати у потрібне русло.

Гуртківці – це друзі, яких об’єднує спільний інтерес, наука, бажання дізнатися щось нове. Засідання гуртка відбуваються раз на місяць, коли відбувається спілкування з керівниками проблемних груп, викладачами, обговорення наробок з обраної наукової теми, виступи з доповідями. Тобто здобувачі цікаво та з користю проводять вільний від навчання час. Заняття у гуртку дуже позитивно відбиваються і на результатах навчання, адже завдяки гуртку здобувачі глибше пізнають не тільки тему власного наукового дослідження, але й супутні питання, які можуть знадобитися під час навчання, практичної підготовки або професійної діяльності.

Члени гуртка беруть участь у наукових семінарах різного рівня, університетських та всеукраїнських олімпіадах, активно долучаються до проведення заходів у рамках фестивалю науки, що є традиційним у рамках нашого університету і багато іншого.

Учасники гуртка під керівництвом викладачів кафедри публікують свої наробки не лише у студентських збірниках наукових праць (так, наприклад, у нас в університеті є збірник «Еврика», видання якого було ініційовано Науковим товариством студентів, аспірантів та молодих учених), але й у більш статусних наукових педагогічних журналах та збірниках.

Результатами плідної співпраці викладачів та студентів є участь та призові місця членів студентського наукового гуртка у Всеукраїнських олімпіадах та Всеукраїнських студентських конкурсах наукових робіт, а саме: Матюхіна Ірина (диплом ІІ ступеня) – студентська олімпіада зі спеціальності 013 Початкова освіта (м. Бердянськ, 2010 р.), Папина Карина (диплом ІІ ступеня) – ІІ етап Всеукраїнського студентського конкурсу наукових робіт із галузі «Початкова освіта» (м. Дрогобич, 2015 р.), Руденко Юлія (диплом ІІІ ступеня) – ІІ етап Всеукраїнського студентського конкурсу наукових робіт із галузі «Початкова освіта» (м. Вінниця, 2021 р.).

У 2016 р. за результатами IX Всеукраїнської олімпіади «Юні знавці Біблії-2016» команда МДПУ імені Богдана Хмельницького посіла III місце. Студенти спеціальності 013 Початкова освіта освітньої програми «Початкова освіта. Християнська етика» отримали грамоти у номінаціях: за найкращу презентацію дослідження (Горбань Яна); за найкраще розв’язання ситуації на основі вчення Біблії (Кузьменко Любов); за високий рівень ораторської майстерності та красномовність під час виступу (Мамина Анастасія); Мамина Анастасія (диплом ІІІ ступеня) у X Всеукраїнській олімпіаді «Юні знавці Біблії» зі спеціалізації «Християнська етика» 2017 н. р. (м. Острог); Махсма Яна (диплом ІІІ ступеня) у XІІ Всеукраїнській олімпіаді «Юні знавці Біблії – 2019» в м. Острог на базі Національного університету «Острозька академія»).

Досягнення студентів спеціальності 013 Початкова освіта визнаються на національному рівні та відзначаються стипендіями:

 • іменна академічна стипендія  Верховної Ради України – Сухомлінова Анастасія (2023 р.);
 • Президента України – Колесникова Інна (2021 р.);
 • Президента України – Махсма Яна (2019 р.);
 • Запорізької обласної державної адміністрації – Дубяга В. (2018 р.).

Учасники наукового гуртка, а також багато інших здобувачів вищої освіти, починаючи з першого року навчання, також беруть активну участь у міжнародних і всеукраїнських конференціях, наукових семінарах кафедри. Наукова діяльність здобувачів відображена й у багаточисельних публікаціях у наукових фахових та міжнародних виданнях:

Студентська наукова діяльність

2015 р.       участь у 17 конференціях (з них 4 – міжнародні), 54 публікації (з них 8 у фахових виданнях)

2016 р.       участь у 11 конференціях (з них 4 – міжнародні), 23 публікації (з них 3 у фахових виданнях)

2017 р.       участь у 21 конференції (з них 13 – міжнародних, 1 – закордонна), 32 публікації (з них 2 у фахових виданнях, 1 – закордонна)

2018 р.       участь у 26 конференціях (з них 15 – міжнародних, 7 – закордонних), 37 публікацій (з них 3 у фахових виданнях, 4 – закордонних)

2019 р.       участь у 22 конференціях (з них 13 – міжнародних, 3 – закордонних), 41 публікація (з них 3 – закордонних)

2020 р.       участь у 25 конференціях (з них 9 – міжнародних, 4 – закордонних), 36 публікацій (з них 4 – закордонних)

2021 р.        участь у 28 конференціях (з них 17 – міжнародних, 6 – закордонних), 32 публікації (з них 4 – закордонних)

2022 р.        участь у 15 конференціях (з них 4 – міжнародних, 2 – закордонних), 6 публікації (з них 2 – закордонних)

2023 р.        участь у 10 конференціях (з них 3 – міжнародних, 2 – закордонних), 9 публікації (з них 2 – закордонних)

 

З 2018 р. здобувачі вищої освіти спеціальності «Початкова освіта» беруть участь у програмі «Direct mobility» в Лодзинському університеті (Польща), результатом якої є отримання диплому європейського зразка.

У 2018-2020 навчальному році Мостівенко Ю. навчається за умовами програми «Подвійний диплом» у Вищій Лінгвістичній школі (Польща).

 НАУКОВІ ЛАБОРАТОРІЇ

Участь здобувачів вищої освіти та викладачів кафедри початкової і спеціальної освіти у заходах забезпечується завдяки функціонуванню спеціально створених структурних одиниць. При кафедрі діє 2 лабораторії та центр.

У 2010 році при кафедрі створено Cтудентську наукову лабораторію «Екологічна освіта для сталого розвитку» (керівник – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри початкової і спеціальної освіти В.Д. Мелаш).

У 2014 р. кафедра початкової освіти стала співорганізатором відкриття Центру корекційно-розвивальних технологій для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку (керівник – дійсний член ГО «Українська асоціація корекційних педагогів» Ю. М. Шевченко). Викладачі кафедри – методисти Центру (Ю. О. Саєнко, Г.В.Свириденко) організовують науково-практичну діяльність здобувачів з метою засвоєння теоретичних знань і формування практичних навичок, спрямованих на роботу з дітьми, які мають порушення мовлення, здійснюють керівництво та координацію діяльності майбутніх фахівців – учителів початкових класів, учителів інклюзивних класів та вчителів англійської мови початкової школи.

У червні 2019 року відкрито Педагогічну лабораторію початкової школи (керівник – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри початкової і спеціальної освіти С.М. Дубяга), яка є структурним освітньо-науковим підрозділом кафедри початкової і спеціальної освіти Навчально-наукового інституту соціально-педагогічної та мистецької освіти.

Педагогічна лабораторія створена з метою якісної підготовки здобувачів усіх рівнів вищої освіти за спеціальністю 013 Початкова освіта та удосконалення професійних компетентностей науково-педагогічних та педагогічних працівників.

Молоді науковці кафедри (К. О. Кучина та В. В. Чорна) в 2017 році стали стипендіатками Мелітопольського міського голови у рамках реалізації міської програми «Призначення стипендії міського голови м. Мелітополя для обдарованої молоді міста» у номінації Громадське життя» та «Науково-дослідницька та пошукова діяльність».