Нормативно-правові документи

ЗАГАЛЬНІ ДОКУМЕНТИ

Закон “Про освіту”

Закон України “Про Вищу освіту”

Статут Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького

Ліцензія на освітню діяльність

Стратегія розвитку університету на 2013-2023 р.

Положення про освітню програму підготовки здобувачів вищої освіти

Професійний стандарт «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти», «Вчитель закладу загальної середньої освіти», «Вчитель початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста»).Наказ_2736 (2)

 

ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС

Положення про організацію освітнього процесу

Вільний вибір освітніх компонентів здобувачами вищої освіти

Положення про бально-накопичувальну систему оцінювання результатів навчання

Положенням про перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці

Положення про практичну підготовку

Положення про навчання за індивідуальним графіком

Порядок визнання результатів навчання, отриманих у процесі неформальної освіти 

Положення про курсові роботи

Положення про дипломні роботи

Положення про ректорський контроль якості підготовки здобувачів

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти

Положення про участь здобувачів вищої освіти  у забезпеченні якості освіти

Положення про освітню програму підготовки здобувачів вищої освіти

Положення про гарантів освітніх програм

Положення про куратора ECTS

Інші Положення щодо організації освітнього процесу

 

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Інформація відділу наукової роботи студентів

Наукові гуртки

Правила оформлення наукових статей

Положення про наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених

Положення про запобігання академічному плагіату в освітній діяльності

 

СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА

Правила призначення академічних і соціальних стипендій

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність

Положення про службу працевлаштування МДПУ

Положення про студентське самоврядування

Положення про центр по роботі з іноземними громадянами та особами без громадянства

Положення про Комісію  з проведення оцінки корупційних ризиків

 

ВИКЛАДАЧУ

Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів)

Положення npo професійний розвток науково-педагогічних та педагогічних працівників

Положення про рейтингове оцінювання результативності професійної діяльності та професійної активності науково-педагогічних працівників

Положення про преміювання співробітників, педагогічних і науково-педагогічних працівників