Найвагоміші наукові та навчально-методичні праці викладачів кафедри

 

 

Теоретико-методичні засади формування виконавської майстерності в процесі фахової підготовки майбутніх вчителів музичного мистецтва: монографія / М.В. Білецька, О.В.Стотика, Л.М. Котова та ін. – Мелітополь, 2014. – 219 с.

 

 

 

 

Методика підготовки музикантів-інструменталістів до сценічної діяльності Навч.-метод. посіб. для студ-тів вищих навч. закладів / Л.М. Котова. – 2-ге вид., перероб. – Мелітополь: Видавництво МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2014.

 

 

 

 

Навчально-методичний посібник «Педагогіка музичного сприймання» до курсу «Історія і методика вищої мистецької освіти» для студентів спеціальності 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво), другого (магістерського) рівня вищої освіти / укл. : М.В.Білецька. – Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2019. – 226 с.

 

 

 

 

Психолого-педагогічні умови розвитку музичної пам’яті студентів у процесі інструментально-виконавської діяльності (Білецька М.В. розділ колективної монографії). Концептуальні засади мистецької педагогіки у вищій школі: колективна монографія / за заг. Ред. Т.В. Мартинюк, Н.В. Ігнатенко. – Мелітополь: Видавництво МДПУ ім. Б.Хмельницького, 2014. – 264 с.

 

 

 

 

Медиа-культура современного учителя художественного образования в Украине как фактор его профессиональной компетентности (Белецкая М.В. роздел коллективной монографии). Информационные технологии, культура, общество: коллективная монография / Сост. и ред. Т.Шопова, А. Николова // университетское издательство «Неофит Рилски» (Болгарія). – Благоевград, 2016. – 346 с.

 

 

 

 

 

 

Навчально-методичний посібник «Теорія і практика акомпанементу» /І.Г. Стотика, Е.А. Власенко, О.В. Стотика, Я.В. Сопіна // Мелітополь: МДПУ ім. Богдана Хмельницького, 2018.‑ 127 с.

Навчально-методичний посібник «Естрадно-джазові обробки українських пісень» / О.В. Стотика // Мелітополь: МДПУ ім. Богдана Хмельницького, 2018. – 158 с.

Технологія формування музично-просвітницької компетентності майбутнього вчителя мистецтва ( Стотика І.Г., Власенко Е.А. розділ колективної монографії) Педагогічна інноватика: досвід та перспективи Нової української школи: кол. монографія / за заг. ред. А. М. Солоненко, І. А. Мальцева, Л. Ю. Москальова . – Мелітополь: Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, 2019. – 358 с .

 

Навчальний посібник “Джазові стандарти для вокального квартету”  / О.В.Стотика // Мелітополь: МДПУ ім. Богдана Хмельницького, 2020. – 90 c.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Колективна монографія з педагогіки на тему: «Освіта в умовах пандемічної кризи: проблеми і перспективи розвитку», яка видана польським академічним видавництвом Вищої школи управління і адміністрації в Ополє (Польща) – доц. Черняк Є.Б. (розд.3 “Pandemic crisis as a challenge for the higher education system”;стаття 3.1 “Psychosocial aspects of maintaining health and ensuring the safety of teachers and students during the quarantine period”), доц. Стотика І.Г., доц. Стотика О.В., ст.викл. Власенко Е.А. (роз. 4 “Experience of universities’ functioning in the quarantine conditions”; стаття 4.5 “Methodical support of organization of independent work of future teachers of musical art in the distance learning’ conditions”).