Науково-дослідна робота

 

Обґрунтування НДР кафедри на 2020-2022 рр.

«Формування індивідуальної освітньої траєкторії студентів-музикантів у процесі професійного розвитку»

Державний реєстраційний номер: 0120U101422

Сьогодні якість професійної підготовки майбутніх фахiвців у закладах вищої освіти України зорієнтована на європейський вимiр, де визначальними є готовність до індивідуалізації програм, самовдосконалення й саморозвитку, вміння здобувати знання й продуктивно використовувати їх у професiйній діяльності.

Тому особливої актуальності набуває студентоцентрована орiєнтація освітнього процесу, що передбачає урахування iндивідуальних мoжливостей, потреб студентів, уможливлення їхньої свободи стосoвно вибoру компонентів освітніх програм, стимулювання визначення студентами індивідуального сенсу освітньої діяльності та свідомого й відповідального вибору індивідуальної освітньої траєкторії.

Передумови розуміння й викoристання поняття  «індивідуальна освітня траєкторія» поданo в дoслідженнях Г.Балла, І.Беха, О.Бондаревської, В.Кременя, О.Пєхоти, О.Пометун, І.Якиманської та інших, oскільки в її основу покладенo ідеї визнання oсобистості студента як найвищoї цінності, визнання за нею свобoди вибoру шляхів і спосoбів саморозвитку, ствoрення умов для рoзкриття особистіснoго потенціалу й сприяння її готoвності дo позитивної самoреалізації в соціумі на всiх етапах її жіттєдіяльності. Індивідуальна освітня траєктoрія та її педагогічний супрoвід дoзволить забезпечити оволoдіння студентами змiстoм стандартів oсвiти, сприяти рoзвитку індивідуальних здiбностей студента, забезпечити професійне самoвизначення, ствoрити неoбхідну оснoву для прoдовження освіти у прoфесійній сфері.

Таким чином, планування і реалізація індивідуальної освітньої траєкторії допоможе студентам-музикантам організувати ефективну самоосвітню діяльність. Майбутній фахівець, завершуючи навчання, повинен володіти високим рівнем усвідомлення себе як суб’єкта діяльності, здатного самостійно проявляти творчу активність у сфері своєї майбутньої професії, а також в інших галузях соціального, суспільного життя, прагнути до самоактуалізації, саморозвитку, самовдосконалення в особистісному та професійному відношенні.

Тому кафедра обрала наступний напрямок науково-дослідної роботи – «Формування індивідуальної освітньої траєкторії студентів-музикантів у процесі професійного розвитку». Викладачі кафедри обрали в розділах  наукової роботи наступні теми: формування індивідуальної траєкторії  розвитку музичної пам’яті студентів у процесі музично-інструментальної підготовки, методичний супровід індивідуальної освітньої траєкторії виконавського розвитку студента-піаніста, формування індивідуальної освітньої траєкторії естрадно-джазового співака у процесі професійного розвитку, проектування індивідуальної траєкторії  розвитку виконавської компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва у вищих закладах педагогічно-мистецької освіти, розвиток стресостійкості у студентів-музикантів у процесі інструментальної підготовки, формування в майбутніх учителів музичного мистецтва готовності до музично-естетичної діяльності  у процесі інструментально-виконавської підготовки, формування здатності до проектної самореалізації у процесі професійної підготовки майбутнього викладача музичного мистецтва, професійно-особистісні концепти семантичного засвоєння музичних творів студентами ЗВО, формування індивідуальної освітньої траєкторії музично-виконавського  розвитку студентів-музикантів в процесі фахової підготовки, професійне самовдосконалення майбутнього вчителя музичного мистецтва шляхом вивчення музичної культури рідного краю, музичний професіоналізм Південно-східної України ХІХ – першої половини ХХ століть: мистецько-культурологічний аспект.

Всі виконавці колективної наукової теми у своїх дослідженнях, в більшості, обрали метод багатофакторного аналізу, що дозволить розкрити перспективні шляхи формування індивідуальної освітньої траєкторії студентів-музикантів у процесі професійного розвитку.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

З 2017 по 2019 рр. у науково-дослідній роботі кафедра працювала над темою «Теорія та методика формування музично-виконавської компетентності в процесі фахової підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва». № держреєстрації 0117U006706

В підтемах наукових робіт викладачів кафедри, що працювали за обраною проблемою, поставлені найбільш цікаві для сучасного розвитку вищої школи питання: розвиток музично-мнемічної компетентності в процесі фахової підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва, формування концертмейстерської компетентності в умовах підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва, формування інтонаційної компетентності естрадно-джазового співака в умовах підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва,  формування естетичної культури  майбутніх учителів музичного мистецтва у процесі інструментальної підготовки, формування психолого-виконавської компетентності майбутніх педагогів-музикантів, формування музично-комунікативної компетентності майбутнього вчителя музичного мистецтва, методика підготовки майбутніх учителів мистецтва до виступів перед аудиторією, історичні та теоретичні основи становлення проблеми музично-виконавської самореалізації піаніста, музичне просвітництво Південно-Східної України ХІХ – першої половини ХХ століть: культурно-мистецький аспект, особливості розвитку музичного виконавства Південно-Східної України ХХ – початку ХХІ століть, удосконалення методики формування музично-виконавської компетентності в процесі фахової підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва.

Важливою ланкою діяльності кафедри є наукова робота в Міжкафедральній науково-практичній лабораторії художньо-виконавської і педагогічної самореалізації вчителя мистецтва та хореографії, в межах якої активно впроваджується інноваційна освітня технологія «Методична майстерня педагога нової української школи».

Кафедрою проводяться щорічні семінари: в межах Міжнародного фестивалю вокального естрадного мистецтва «Медовий край» семінар  «Актуальні проблеми теорії і практики художньої освіти вокального та інструментального естрадного виконавства», та науково-методичний семінар «Актуальні проблеми теорії і практики художньої освіти та музичного виконавства», що проходить в межах Регіонального конкурсу обдарованої молоді.

На кафедрі діє студентське наукове об’єднання «Аколада», до складу якого входять наукові гуртики «Імпровізація» – керівник ст. викл. Власенко Е.А., «Акцент» – курівник доц. Котова Л.М. Студенти активно приймають участь у на науково-практичних конференціях різного рівня з доповідями та публікаціями.

Науковий гурток «Імпровізація» плідно співпрацює зі студентською науковою лабораторією «Екологічна освіта для сталого розвитку» в межах якої приймає участь у підготовці Просвітницьких семінарів для вчителів початкових класів «Екологічні знання ‑ основа життєвих компетентностей» та науково-методичних семінарів «Екологічна освіта для сталого розвитку».

В межах співпраці з лабораторією підготовлено три конкурсні роботи на Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт, котрі отримали призові місця: 2015 р. (УДПУ ім. П. Тичини, м. Умань) – І місце, 2016 р. (УДПУ ім. П. Тичини, м. Умань) – ІІІ місце, 2017 р. (УДПУ ім. П. Тичини, м. Умань) – ІІІ місце.