Освітні програми кафедри

Освітньо-наукова програма Середня освіта. Музичне мистецтво (за видами)

Рівень вищої освіти Другий (магістерський)

Ступінь вищої освіти Магістр

Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка

Спеціальність Середня освіта. Музичне мистецтво

План роботи гаранта освітньо-наукової програми Середня освіта. Музичне мистецтво (за видами) на 2022-2023 н.р.