ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА

Перелік практик 2 семестр 2023-2024 н.р. 

Інструкція з охорони праці. Проходження практики здобувачами вищої освіти Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького

Перелік договорів з базами практик

Договори про співпрацю (бази практик)

Програми практик

Звіт з практик, які виконувались в рамках реалізації проєкту Ради Європи «Етнічні спільноти і спільність: запорука громадської активності та довіри» 2022 р.

Практична підготовка здобувачів вищої освіти є невід’ємною складовою освітнього процесу в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького. Практична підготовка осіб, які навчаються в Університеті, здійснюється шляхом проходження ними практики в закладах, на підприємствах, в установах, ФОП та організаціях згідно з укладеними Університетом договорами або у структурних підрозділах Університету, що забезпечують практичну підготовку.
Практична підготовка – обов’язковий компонент освітньо-професійних та освітньо-наукових програм, спрямований на набуття здобувачами вищої освіти Університету професійних та загальних компетентностей, який передбачає:
1) оволодіння здобувачами вищої освіти сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі майбутньої професії;
2) формування у здобувачів вищої освіти професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах;
3) виховання потреби систематично оновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності;
4) розвиток навичок науково-дослідної роботи і вирішення прикладних завдань;
5) формування навичок роботи в команді;
6) підвищення здатності до працевлаштування;
7) отримання здобувачем вищої освіти досвіду роботи, необхідного для присвоєння професійної кваліфікації.
Практична підготовка здобувачів вищої освіти Університету забезпечується шляхом включення до освітніх програм і навчальних планів навчальних, виробничих. Види і тривалість практичної підготовки визначаються освітньою програмою, навчальним планом і відповідають вимогам стандарту вищої освіти.
Навчальні, виробничі практики разом із практико-орієнтованими складовими інших освітніх компонентів освітніх програм (практичні заняття, індивідуальні практичні заняття, навчальні екскурсії, підготовка проектів тощо), забезпечують наступність і цілісність здобуття здобувачами вищої освіти Університету компетентностей, необхідних для подальшої професійної діяльності.

Види практик:

Рівень вищої освіти перший (бакалаврський):

ОП Психологія. Клінічна психологія

-Навчальна

-Виробнича практика (психодіагностична);

-Виробнича практика (розвиткова);

-Виробнича практика (з фаху);

ОП Психологія. Психологічне консультування

-Навчальна

-Виробнича практика (психодіагностична);

-Виробнича практика (психопрофілактична);

-Виробнича практика (з фаху);

Рівень вищої освіти другий (магістерський): 

ОП Психологія. Клінічна і реабілітаційна психологія

-Виробнича практика з клінічної психології

-Виробнича практика з реабілітаційної психології

ОП Психологія. Практична психологія

-Виробнича практика (з фаху)