До обговорення. Пропозиції щодо змін в освітніх програмах кафедри

Рівень вищої освіти перший (бакалаврський)

Пропозиції щодо оновлення освітньої програми «Середня освіта. Музичне мистецтво» 

(Гарант ст.викл. ********  **)

переглянути пропозиції щодо змін на 2020-2021 н.р. 

переглянути пропозиції щодо змін на 2022-2023 н.р. 

переглянути пропозиції щодо змін на 2023-2024 н.р.

*

Пропозиції щодо оновлення освітньої програми – “024 Хореографія”

(Гарант доц. ********** **)

переглянути пропозиції щодо змін на 2021-2022 н.р.

переглянути пропозиції щодо змін на 2022-2023 н.р.

переглянути пропозиції щодо змін на 2023-2024 н.р.

*

 

Рівень вищої освіти другий (магістерський)

Пропозиції щодо оновлення освітньої програми «Середня освіта. Музичне мистецтво»

(Гарант ст.викл. Терещенко С.В.)

переглянути пропозиції щодо змін на 2019-2022 н.р.

переглянути пропозиції щодо змін на 2023-2024 н.р.

*

 

Рівень вищої освіти третій (доктор філософії)

Пропозиції щодо оновлення освітньої програми                                                                                «015 Професійна освіта. Теорія і методика музично-педагогічної освіти»

(Гарант д.пед.н., професор ******** **)

переглянути пропозиції щодо змін станом на 2022 н.р.

*

 

Пропозиції щодо оновлення освітньої програми                                                                                «014 «Середня освіта» (Музичне мистецтво)»

переглянути пропозиції щодо змін станом на 2022 н.р.

 

 

Інформація щодо врахування в освітніх програмах підготовки працівників

(для рівня базової загальної середньої освіти ) вимог і завдань НУШ

В МДПУ імені Богдана Хмельницького відбувається систематичний моніторинг освітніх реформ, зміст яких стає предметом аналізу і підставою для внесення змін в освітні програми підготовки вчителів, оновлення яких відбувається щорічно. Зміст, форми і методи викладання освітніх компонентів освітніх програм професійної підготовки вчителя реалізуються на засадах особистісно орієнтованого, комптентнісного, параксеологічного підходів, завдяки чому на практиці реалізується принцип людиноцентрованості, на якому побудована сучасна ідеологія освітніх реформ в школі.

Пропонуємо стислий перелік заходів з врахування в освітніх програмах підготовки працівників для рівня базової загальної середньої освіти в галузі Мистецтв:

  • відповідно до Державного стандарту базової середньої освіти (2020) внесено зміни у зміст освітніх компонентів ОПП та ОНП професійної підготовки вчителя (що відбито у протоколах кафедри, робочих програмах освітніх компонентів, висвітлено на веб-сторінці випускової кафедри);
  • на фахових дисциплінах з теорії і методики музично освіти, методики викладання інтегрованого курсу Мистецтво, хорового класу та ін. опрацьовано оновлену систему оцінювання відповідно до Методичних рекомендацій щодо особливостей організації освітнього процесу у першому (адаптивному) циклі / 5 класах закладів загальної середньої освіти за Державним стандартом базової середньої освіти в умовах реалізації концепції “Нова українська школа”;
  • здійснюються зустрічі зі стейкхолдерами для обговорення стандартів базової загальної середньої освіти та виявлення необхідних змін у змісті освітніх програм відповідно до них;
  • проведено науково-методичні заходи, зокрема, “Методичні майстерні” (На зазначених заходах у діалозі здобувачів педагогічної освіти та вчителів розглядаються взаємозв’язки сучасних вимог базової середньої освіти і освітньої програми та надається інструментарій щодо вирішення практичних задач в процесі реалізації на уроці).

*

*

До обговорення

(станом на 31.03.2021 р., протокол кафедри від 30.03.2021 р. №8)

Гарант ОПП 014.13  «Середня освіта. Музичне мистецтво» за освітнім ступенем бакалавра к.п.н., доц. Панченко Г.П. зазначила про те, що за результатами проведення анкетування та обговорення зі здобувачами  вищої освіти, групою забезпечення та зовнішніми стейкхолдерами щодо оцінки якості освітньої програми «Середня освіта (Музичне мистецтво)» для покращення якості професійної підготовки та удосконалення освітньої програми:

–       оновити зміст освітніх компонентів

ОК 9. Інформаційно-комунікаційні технології – додати теми лекційних і практичних занять «Сучасне технічне обладнання навчальних занять та основи його застосування»; «Сучасне програмне забезпечення в галузі музичного і образотворчого мистецтва з основами його застосування в умовах дистанційного навчання»;

ОК 11. Психологія – додати  теми лекційних і практичних занять «Основи саморегуляції та психічного самовідновлення»; «Особливості емоційних станів учня та різновиди їх порушення».

ОК 18. Історія музики  – наповнити темами про сучасне музичне мистецтво;

ОК 20. Аналіз музичних творів – вдосконалити зміст відповідно до потреб вчителя мистецтва закладу загальної освіти;

ОК 21. Методика викладання інтегрованого курсу «Мистецтво» – додати лекційні і практичні заняття на тему «Практичні основи образотворчого мистецтва».

–       Уточнити найменування та обсяг (у кредитах ЕCTS) дисциплін (модулів) та практик обов’язкової  частини навчального плану відповідно до внесених змін у програму дисципліни / практики:

ОК 12. Теорія та методика музичної освіти з курсовою роботою – збільшити обсяг кредитів з 6 до 9; додати 6 семестр викладання.

ОК 17. Теорія музики – зробити перерозподіл обсягу кредитів, надавши блоку Сольфеджіо (171) 6 кредитів, а блоку Гармонія (172) 4 кредити, об’єднавши його з ОК 19 Поліфонія;

ОК 18. Історія музики – скоротити обсяг кредитів з 8 до 6;

ОК 21. Методика викладання інтегрованого курсу «Мистецтво» – збільшити кількість кредитів з 3 до 5; уточнити назву у наступному формулюванні «Основи інтегрованого курсу “Мистецтво” в ЗСО» та перенести з 6 на 2 семестр.

ОК 20. Аналіз музичних творів – уточнити назву у наступному формулюванні: «Основи аналізу музичних творів».

 

Гарант ОПП 024  «Хореографія», к.п.н., доц. Червонська Л.М. зазначила про те, що здійснено перегляд відповідності освітніх компонентів циклу професійної підготовки обов’язкового та вільного вибору студентів результатам навчання ОПП «Хореографія» на підставах результатів опитування стейкхолдерів; аналізу інформації щодо пропозицій, зареєстрованих на сайті університету випускників ОП; анкетування здобувачів вищої освіти ОПП  Хореографія пропонуються наступні зміни:

– перенос освітнього компоненту «Хореографічний ансамбль» з циклу вільного вибору студентів до циклу обов’язкових освітніх компонентів;

– перенос освітнього компоненту «Сценічний костюм та основи сценографії» з циклу обов’язкових до циклу вибіркових освітніх компонентів;

– оновлення переліку освітніх компонентів циклу вибіркових: додано наступні освітні компоненти «Основи режисури та акторської майстерності» замість освітнього компоненту «Акробатика».

 

Гарант ОПП 014.13 «Середня освіта. (Музичне мистецтво)» другого рівня вищої освіти к.п.н., доц. Федоров М.П.  проінформував, що в результаті опитування стейкхолдерів Запорізької області та м. Мелітополя, м.Київ, м.Дніпро, анкетування здобувачів вищої освіти, освітньо-професійна програма потребує вдосконалення:

–      оновити зміст та критерії звіту з виробничої практики (викладацької), а саме: скорегувати обсяг годин з відвідування практичних та лекційних занять, запланувати розроблення методичних рекомендацій з методики проведення практичних занять з виробничої практики;

  • удосконалити тематику магістерських робіт (кваліфікаційних) відповідно сучасних освітніх тенденцій та наукової теми кафедри «Теорія і методика вдосконалення професійної підготовки педагога-музиканта і хореографа у системній цілісності формальної, неформальної та інформальної освіти».

Гаранти освітньо-наукової програми третього рівня вищої освіти за спеціальністю 015 Професійна освіта (Теорія і методика музично-педагогічної освіти) д.п.н., професор Сегеда Н.А. та освітньо-наукової програми 014 “Середня освіта” (Музичне мистецтво) д.п.н., доц. Василенко Л.М.  зазначили про те, що з метою оновлення ОНП було здійснено критичний аналіз системних взаємозв’язків освітніх компонентів, її відповідність запитам і інтересам здобувачів та запропоновано:

  • оновити зміст освітнього компоненту «Іноземна мова у науковому спілкуванні»: вдосконалити зміст лекційних і практичних занять відповідно до об’єкту наукових досліджень у галузі педагогіки музичного мистецтва, теорії і методики професійної музично-педагогічної освіти.