Практична підготовка

Практична підготовка здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти

Положення про практичну підготовку здобувачів вищої освіти у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького

Робоча програма з виробничої практики (педагогічна у закладах загальної середньої освіти) для здобувачів другого рівня вищої освіти

Контрольно-облікова книжка здобувача рівня вищої освіти «магістр» з проходження педагогічної практики

Робоча програма з виробничої практики (педагогічної, в закладах передвищої та вищої освіти)

Силабус з виробничої практики (педагогічної, в закладах передвищої та вищої освіти)

Практична підготовка здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Положення про практичну підготовку здобувачів вищої освіти у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького

Робоча програма з виробничої практики (з фаху) для здобувачів вищої освіти першого рівня ОПП Хореографія

Робоча програма з навчальної (виконавської) практики для здобувачів вищої освіти першого рівня ОПП Хореографія

 

🌟🌟🌟

Виробнича практика (викладацька) здобувачів вищої освіти ІІ курсу за освітнім ступенем магістр

На кафедрі з 30.10.2023 р. по 19.11.2023 р. пройшли  виробничу практику (викладацьку)  здобувачі вищої освіти ІІ курсу за освітнім ступенем магістр, спеціальність: 014.13  Середня освіта (Музичне мистецтво),  Освітньо-наукова програма: Середня освіта. Музичне мистецтво (за видами).

Мета практики полягає в забезпеченні готовності здобувачів до практичної реалізації набутих у процесі навчання фундаментальних знань про теоретико-методологічні аспекти педагогічної, музично-виконавської діяльності, принципи її організації та форми проведення лекційних та практичних занять.

Зміст виробничої практики містив у собі навчальну, науково-дослідну та виховну роботу.

Відповідно до затвердженого індивідуального плану, здобувачі ознайомились з особливостями викладання в ЗВО, кафедральною документацією, самостійно провели лекційні та практичні заняття з освітніх компонентів кафедри.