Наукова діяльність

Колектив кафедри успішно працює у сфері науки. У складі кафедри 1 доктор наук, професор (Ляпунова В. А.); 5 кандидатів наук, з них 3 доцентів (Канарова О. В., Житнік Т. С., Жейнова С. С.). У 2020-2021 рр. захистили дисертації та отримали науковий ступінь кандидата пед. наук / доктора філософії Жейнова С. С., Атрошенко Т. Ю., Солонська А. А. Наразі 3 викладачів проходять підготовку для здобуття наукового ступеня доктора філософії.

Кафедра дошкільної освіти і соціальної роботи наполегливо вирішує проблеми кадрового забезпечення, що підтверджується підготовкою дисертаційних робіт та активізацією різнопланових наукових досліджень із залученням талановитої студентської та шкільної молоді до наукової діяльності.

ПІДГОТОВКА ЗДОБУВАЧІВ СТУПЕНЯ PHD

Наразі здійснюється підготовка здобувачів ступеня PhD за спеціальністю 012 Дошкільна освіта:

 • Нижник Т.О. (2 курс). Тема: «Сенсорно-інтегративний підхід у розвитку пізнавальної активності дітей дошкільного віку в умовах інклюзивного навчання» (науковий керівник: д.п.н., доц. Журавльова Л.С.)
 • Нікіренкова А.Ю. (3 курс). Тема: «Розвиток зв’язного мовлення у дітей старшого дошкільного віку засобами мультимедіа» (науковий керівник: к.пед.н., доцент Канарова О.В.)
 • Городнича С.В. (3 курс). Тема: «Формування соціальної компетентності дітей старшого дошкільного віку засобами сучасного медіапростору» (науковий керівник: д.п.н., проф. Ляпунова В.А.)
 • Калугіна Ю.В (4 курс). Тема: «Формування основ економічної компетентності у дітей старшого дошкільного віку в умовах закладу дошкільної освіти» (науковий керівник д.п.н., проф. Ляпунова В.А.)
 • Волік Н.М. (4 курс). Тема: «Розвиток емоційного інтелекту дітей дошкільного віку в умовах закладу дошкільної освіти» (науковий керівник д.п.н., проф. Ляпунова В.А.)

Здійснюється консультування докторантів:

 • Житнік Т. С. Тема: «Теоретико-методичні аспекти формування естетичної культури
  старших дошкільників засобами синтезу мистецтв в умовах позашкільної
  мистецької освіти» (науковий консультант д.пед.н., проф. Ляпунова В. А.)

Захищено дисертацію Шевченко Ю. М. Тема: «Теоретико-методичні засади готовності студентів вищих навчальних закладів до духовно-морального розвитку молодших школярів у крос-культурному просторі».

_____________________________________________________

Розробки та досягнення кафедри

Наукова тема кафедри на 2021 – 2023 рр. : “Соціокультурний розвиток особистості засобами дидактичного дизайну”. Державний реєстраційний номер 0121U108570. Науковий керівник: д. пед. н., проф. В. А. Ляпунова

 

Участь співробітників у міжнародних проектах:

 • DVV (Мінськ) РГД 3 «Regional Voices – Civic Adult Education for Community Empowerment in Ukraine and Belarus» (зміцнення процесів демократизації в Україні та Білорусі через освітні програми для дорослих – імплементація освітньої програми для представників партнерських організацій, реалізацію мікропроектів в регіонах, серію інформаційно-лобістських публічних заходів з представниками місцевої та національної влади) (термін реалізації травень 2018 р., жовтень 2019 р.), Житнік Т. С.
 • Європейський освітній проект «The Innovative Methods and Technologies: the Newestin the European Educational Practice» («Social Work»), у Вищій лінгвістичній школі м. Ченстохово Польща з 01.01.2016 по 31.03.2016.
 • Європейський освітній проект «Інноваційні методи та технології навчання: Нововведення в Європейській освітній практиці» (Соціальні та поведінкові науки. Соціальна робота). (26 жовтня 2016 р. – 26 січня 2017 р.), Польща, Ченстохова. Меркулова Н. В.
 • Міжнародний тренінг з європейського проектного менеджменту «European Project Management», 19.01.2018, м. Ченстохово, Польща.
 • 2016-2018 роки – участь у проекті Erasmus+ Навчального інституту інновацій в освіті, м. Ченстохова (Республіка Польща). Назва проекту: UPSKILLEAD – Upskilling Adult Educators for Digital Lead. 2016-1-SI01-KA204-021588.
 • Проєкт «Підтримка раннього розвитку дітей-біженців з України у надзвичайній ситуації (ECDUR)» пілотного дослідження Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) та Європейської асоціації постачальників послуг для людей з інвалідністю (EАSPD) з національним координатором «Fundаciа Imаgo» (Польша) та «Fonss» (Румунія) у 2022-2023 рр. (Негрій О. І.)

Наукова робота молодих учених кафедри, що виконувалася за рахунок коштів державного бюджету:

 • «Теоретико-методичний супровід діалогічної взаємодії релігійних ідентичностей у культурно-освітніх практиках народів Північного Приазов’я» (номер держреєстрації 011U006913) з 2016 по 2018 р.р. До складу проектної групи входять викладачі кафедри : ст. викл. Мільчевська Г. С., ст. викл. Канарова О. В. https://mdpu.org.ua/new/uk/naukove-tovaristvo-studentiv-molodih-vchenih/3823.html 

 • «Розробка методології психолого-педагогічного супроводу сімей, які виховують дітей з особливими потребами» (номер держреєстрації 0119U002003) з 2019 р.
 • Науково-дослідна робота Всеукраїнського експерименту з упровадження науково-педагогічного проекту «Школа тьюторської майстерності» (Наказ Міністерства освіти і науки України № 730 від 30.06.2016 р.). Підготовлено та проведено науково-методичний семінар «Школа тьюторської майстерності» (29.04.2021, м. Мелітополь).

Найвагоміші наукові праці :

 • Духовний світ особистості майбутнього педагога в умовах екологізації культурно-освітнього простору : Монографія / [Добровольська Л. П., Третьякова І. С., Федорова О. В. та ін., за заг. ред.. Зарицької В. В.]. Мелітополь : Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2015. 188 с.
 • Ляпунова В. А. Підготовка вихователів до формування толерантності дітей старшого дошкільного віку : Монографія. Мелітополь : Видавництво МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2016. 363 с. ISBN 978-617-7346-59-2
 • Valentyna Liapunova, Larysa Dobrovolska, Irina Tretyakova. Responsibility as a factor of future educators pre-school establishments professional self-improvement / Problem space of modern society: philosophical-communicative and pedagogical interpretations: collective monograph. Part IІ. Warsaw: BMT Erida Sp. z o.o, 2019. p.432-445.
 • Нариси з аксіології особистості: дитина і вихователь / за заг. ред. Ляпунової В. А. Мелітополь: ФОП Однорог Т. В., 2019. ISBN 978-617-7566-53-2
 • Волков А. Г., Пешев О. О., Семикин М. А. Аналитическая философия образования Ричарда Стенли Питерса : монография. Мелитополь : Издательско-полиграфический центр «Люкс», 2016. 124 с.
 • Волков О. Г. Нариси з екзистенціальної діалектики педагогічного дискурсу. Монографія. Мелітополь : Видавничо-поліграфічний центр “Люкс”, 2016. 173 с. ISBN 978-617-7218-22-6.
 • Волков О. Г. Виразність, творчість і стиль: концепція музичного виховання. Монографія. Мелітополь : Люкс, 2018. 109 с.
 • Житнік Т. С. Розвиток художньо-творчої активності старших дошкільників засобами живопису : монографія / Т. С. Житнік. Мелітополь : ФОП Однорог Т.В., 2019. 249 с.
 • Зайченко Н. І. Соціальна педагогіка в іспаномовних країнах у ХХ – на початку ХХІст.: монографія. Київ : ЦП “Компринт”, 2014. 303 с.
 • Зайченко Н. І. Педагогічний гуманізм Консепсьон Ареналь : монографія. Київ: Видавництво Ліра–К, 2017. 130 с.
 • Зайченко Н. І. Іспанський педагогічний дискурс (кінець ХІХ – перша третина ХХ ст.) : концептуалізація соціальної педагогіки : монографія. Київ: Видавництво Ліра-К, 2018. 172 с.
 • Соціальний аудит, інспектування та консультування : [навчальний посібник] / Н. В. Меркулова, Л. М. Федорова : Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, 2016. 90 с.
 • Людиновимірність у соціально-педагогічній діяльності : [навчально-методичний посібник]. Л.Ю. Москальова, Н.В. Меркулова : Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, 2015. 90 с. ISBN 978-617-7346-33-2
 • Ігри народів світу : збірник народних ігор з формування толерантного ставлення до різних національностей у старших дошкільників: навч. посіб. до практичних занять для студ. спец. “Дошкільна освіта” / авт.-упоряд. В. А. Ляпунова, В. А. Волкова, С. В. Городнича. Мелітополь: ТОВ “Т.В.Однорог”, 2019. 98 с.
 • Волков О. Г. Філософія. Посібник-практикум. Мелітополь: МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2017. 272 с.
 • Філософія. Практикум / Волков О. Г. Мелітополь: Люкс, 2017. 396 с. ISBN 978-617-7218-33-2
 • Філософія. Хрестоматія для аспірантів: Навчальний посібник / Волков О. Г. Мелітополь: Люкс, 2018. 424 с. ISBN 978-617-7218-57-8
 • Виховна робота в закладах освіти: навчальний посібник / Т. Ю. Атрошенко, К. В. Жмак, С. В. Подпльота та ін.; за гол. ред. О. Г. Волкова. Мелітополь : ФОП Т. В. Однорог, 2019. 271 с. ISBN 978-617-7566-77-8

 

Опубліковані статті у фахових збірниках, що індексуються у Web of Science та Scopus

У 2016 році взято участь у Міжнародному форумі «Інноватика в сучасній освіті», м. Київ. Підготовлено наукову роботу з практичної підготовки майбутніх педагогічних працівників в умовах вищого навчального закладу (з досвіду роботи Центру корекційно-розвивальних технологій). Отримано диплом І ступеня у номінації «Сучасні психолого-педагогічні технології інклюзивної освіти».

У 2017 році кафедрою впроваджено сертифікаційні програми: «Професійна підготовка фахівців у галузі дошкільної освіти», «Основи інклюзивної освіти», «Основи логопедії».

Кожного року викладачі кафедри проходять міжнародне науково-педагогічне стажування у Польщі (м. Ченстохова, м. Седльце, м. Катовіце).

 

За період існування кафедри викладачами та студентами було надруковано велику кількість наукових та науково-методичних публікацій у спеціалізованих журналах і збірниках матеріалів наукових конференцій.

 _____________________________________________________

КОНФЕРЕНЦІЇ

Організація науково-практичних конференцій:

Викладачі кафедри стали ініціаторами та організаторами проведення науково-практичних та науково-методичних семінарів, конференцій, тренінгів та регіональних культурно-просвітницьких заходів «Духовна весна».

Найбільш актуальними та цікавими темами конференцій та семінарів, що викликали широкий резонанс серед учасників, були такі :

 • Науково-методичний семінар «Побудова інклюзивного простору в системі освіти: теорія та практика», 7 листопада, 2017р. м. Мелітополь
 • Науково-практичний семінар «Взаємодія церкви і навчальних закладів з морального виховання учнівської молоді»; м. Мелітополь, 26 жовтня 2016р.; 15 листопада 2017 р.
 • Науково-методичний семінар «Традиції національно-патріотичного виховання Мелітопольщини: історія та сучасність»; 3 жовтня, 2017 р., м. Мелітополь
 • ІІІ Регіональний науково-практичний семінар «Інклюзивна практика в дошкільній і початковій освіті: реалії та перспективи», 24 листопада 2016 р., м.Мелітополь
 • ІІ науково-методичний семінар «Інтегрований підхід у корекційно-розвивальній роботі з дітьми, які мають порушення мовлення». 18 травня, 2016 р., м. Мелітополь
 • Науковий семінар «Релігійні ідентичності у культурно-освітніх практиках народів Північного Приазов’я: теоретичні та практичні аспекти», 1 грудня 2016 р., м. Мелітополь
 • Всеукраїнський науково-практичний семінар з міжнародною участю «Інноваційні підходи до розвитку художньо-творчої активності дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в культурно-освітньому просторі». 27-28 жовтня 2016 р. м. Мелітополь
 • Регіональний науково-практичний семінар «Корекційна спрямованість дошкільної та початкової освіті: реалії та перспективи». 18 травня 2017р., Центр КРТ, м. Мелітополь
 • Міський відкритий семінар-практикум «Сучасні технології розвитку художньо-творчої активності учнів шкіл естетичного виховання», м. Мелітополь, 24 березня 2017 р.
 • Регіональний науково-методичний семінар: «Методологічна основа тьюторської діяльності». 02 листопада 2017 р., Комунальний заклад «Василівська гімназія «Сузір’я» − загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Василівської районної ради Запорізької області»
 • ІІІ Всеукраїнська Internet-конференція «Сучасна наука: тенденції та перспективи», 22-23 жовтня 2020 р., м. Мелітополь.
 • Науково-методичний семінар «Організація психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими потребами в умовах інклюзивної освіти» (8 год.) 15 січня 2020 р., м. Мелітополь (Солонська А.А.).
 • Науковий тренінг «Особливості логопедичної роботи з дітьми із заїканням» (10 год.), 3 жовтня 2020 р., м. Мелітополь.
 • Семінар-практикум «Психолого-педагогічний супровід дітей із затримкою психічного розвитку» (10 год.), 30-31 жовтня 2020 р., м. Мелітополь.
 • Науковий онлайн-тренінг «Особливості роботи з немовленнєвими дітьми» (10 год.), 7-8 листопада 2020 р., м. Мелітополь.
 • Науковий онлайн-семінар «Сучасні інклюзивні практики в Новій українській школі» (10 год.), 14-15 листопада 2020 р., м. Мелітополь.
 • Міжнародна науково-практична конференція («Сучасні тенденції та концептуальні напрями розвитку інклюзивних практик» (Таган Л.В., Житнік Т.С., Солонська А.А.), 20-21 квітня 2021 р., м. Мелітополь.

Участь у міжнародних конференціях з доповідями:

 • Міжнародний симпозіум “Social education: current problems and perspectives” (March 27-28, 2014) Mykolas Romeris University (Vilnius – Lithuania)
 • Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні наукові дослідження та розробки: теоретична цінність практичні результати, Братислава, 15-18 березня 2016
 • Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання та проблеми розвитку соціальних наук», 27-30 червня 2016 р. м. Кельце, Польща
 • Medzinárodná vedecko-praktická konferencia «Stav, problémy a perspektívy pedagogického štúdia a sociálnej práce». Sládkovičovo, Slovak Republic, 28–29 októbra 2016 r.
 • Міжнародна науково-практична конференція «Непрерывное технологическое и эстетическое образование: тенденции, достижения, проблемы». м. Барановичі, Білорусія. 30 вересня 2016 р.
 • ХІІ Міжнародна науково-практична конференція «Досягнення вищої школи». 17-25 листопада 2016 р., м. Софія, Болгарія
 • Міжнародна та Міждисциплінарна конференція: «Проблеми освіти дорослих». 24 січня 2017 р., Вища Школа Лінгвістики, Польща
 • International scientific-practical conference «Theoretical and applied researches in the field of pedagogy, Psychology and social sciences». 28-29 December, Kielce Rzeczpospolita Polska, 2016
 • International scientific and practical conference “Innovations and modern technology in the educational system: contribution of Poland and Ukraine ”, Sandomierz, Poland, May 5– 6, 2017.
 • Medzinarodna Vedecko-prakticka konferencia «Inovativny vyskum v oblasti vzdelavania a socialnej prace». Sladkovicovo, Slovenska republika, 10-11 marca, 2017
 • International scientific-practical conference: «Personality, family and society: issue of pedagogy, psychology, politology and sociology». June 16-17, 2017, Shumen, Bulgaria
 • Proceedings of VI International scientific conference “New challenges of world science”. Morrisville, Lulu Press., 2017.
 • Міжнародна науково-практична конференція «Новий шлях розвитку». 30 листопада 2017 р., м. Познань, Польша
 • Міжнародна науково-практична конференція «Forming of modern educational environment: benefits, risks, implementation mechanisms». 29 вересня 2017 р., м. Тбілісі, Грузія
 • Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні методики, інновації та досвід практичного застосування у сфері психології та педагогіки». 20-21 жовтня 2017 р. м. Люблін, Польща
 • I Міжнародна конференція «Сучасні інноваційні та інформаційні технології в розвитку суспільства». 25 – 26 березня 2019 р., м. Катовіце, Польща
 • Міжнародна науково-практична конференція «Наука, дослідження, розвиток». 27-28 лютого 2019р., Лондон
 • 4-th International Conference of European Academy of Science Social Sciences / Special Education. 20-30 січня, 2019 р. (м. Бонн, Германія)
 • Міжнародна конференція «La science et la technologie à l’ère de la société de l’information: coll. de papiers scientifiques «ΛΌГOΣ» з avec des matériaux de la conf. scientifique et pratique internationale. 3 березня 2019, Франція
 • International scientific and practical conference “Influence of scientific achievements in education on the development of modern society”. April 26–27, 2019. Vilnius, Lithuania.
 • XLIІ Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні проблеми сучасної науки”.  Санкт-Петербург – Астана – Київ – Відень), 27 червня 2019.
 • III Міжнародна наукова конференція “Сучасний освітній простір: трансформація національних моделей в умовах інтеграції”. Лейпциг, Німеччина. 25 жовтня 2019 р.
 • 2nd International Scientific Conference School of Economics and Management in Public Administration in Bratislava, Furdekova 16 Economic and social-focused Issues of modern World. Bratislava, October 16, 2019 (Wednesday)
 • IV Міжнародна науково-практична конференція «Scientific achievements of modern society». 4-6 грудня 2019 р., м. Ліверпуль, Великобританія
 • IV Міжнародна науково-практична конференція «TOPICAL ISSUES OF THE DEVELOPMENT OF MODERN SCIENCE». 11-13 грудня 2019 р., м. Софія, Болгарія
 • Международный фестиваль инклюзивных практик «Преодолевая границы – 2019». 25-27 сентября, Грузия
 • Міжнародна мультидисциплінарна конференція «Dylematy Wspolczesnej Edukacji: Rozwoj – Potencjal – Deficyty». 04.07.2019 р., м. Ченстохова, Польща
 • XXXХVІІ науково-практична конференція «Від гіпотези до розробки». 16 березня у м.Берклі, США
 • Мультидсциплінарна конференція «PROBLИMES ET PERSPECTIVES D’INTRODUCTION DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE INNOVANTE». 29.11.2019 Брюссель
 • Міжнародна конференція «Scientific and pedagogic internship «Modernisation of pedagogical education in Ukraine : borrowing of the EU expexperience» : Internship proceedings, Juli 1 – 12, 2019. Baia Mare, Romania.
 • International scientific and practical conference «Pedagogy and Psychology in the Modern Worid: the art of teaching and learning», February 26-27, 2021. Riga, Latvia.
 • XVII Міжнародна наукова конференція «Modern Scientific Challenges and Trends», 7 – 9 квітня 2021 року (Варшава, Польща).
 • VI Международная научная конференция «Научные исследования: парадигма инновационного развития», Прага, Чехия, 15 февраля 2021 г.
 • International scientific and practical conference “Pedagogy and Psychology in the Modern World: the art of teaching and learning», February 26–27, 2021. Riga, Latvia
 • VIІ Міжнародна науково-практична конференція «Научные исследования: парадигма инновационного развития», Прага, Чехия, 31 марта 2021 г.
 • Міжнародна науково-практична конференція «Наука, дослідження, розвиток», 27 лютого 2021 р., м. Варшава
 • International scientific and practical conference «Особливості екологічного виховання та емоційного ставлення до природи дітей старшого дошкільного віку», 26-27 лютого 2021 р., Wloclawek, Republic of Poland.

 ____________________________________________________

Науковий гурток «Аніматор»

План науково-дослідної роботи учасників гуртка “Аніматор” на 2022-2023 н.р.

Звіт роботи наукового гуртка “Аніматор”

Кафедра організовує науково-дослідницьку роботу студентів у складі наукового гуртка «Аніматор», який посідав перші місця у конкурсі «Кращий студентський науковий гурток» у 2016, 2017, 2018 рр.

Наукові керівники запланованих конкурсних наукових робіт надають необхідну методичну допомогу студентам щодо їхнього змісту і відповідного оформлення.

Студенти кафедри мають можливість ознайомитися з методичними рекомендаціями і розробками з усіх фахових дисциплін; з презентаціями, відео матеріалами, у тому числі з педагогічних практик.

Результатами плідної співпраці викладачів та студентів є участь та призові місця членів студентського наукового гуртка у Всеукраїнських олімпіадах, а саме: Шевченко Люсьєна (2 місце) у ІІ турі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Соціальна педагогіка» (м. Запоріжжя); Божко Анжела (2 місце) у ІІ турі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Дошкільна освіта» у (м. Київ); Негрій Ольга була нагороджена Дипломом за 3 місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук зі спеціальності «Дошкільна освіта» (м. Глухів); Мамина Анастасія (3 місце) у X Всеукраїнській олімпіаді «Юні знавці Біблії» зі спеціалізації «Християнська етика» 2017 н. р. (м. Острог); Кабанов Петро (2 місце) за участь у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт зі спеціальності «Соціальна педагогіка» (м. Запоріжжя); Свистак Поліна (3 місце) у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Соціальна робота» в Ужгородському національному університеті; Жмурко Валентина (1 місце) у конкурсі наукових робіт імені М. О. Сазонової (м. Мелітополь); Махсма Яна (3 місце у XІІ Всеукраїнській олімпіаді «Юні знавці Біблії – 2019» в м. Острог на базі Національного університету «Острозька академія»), Малютіна Наталія (3 місце) у II турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 231 «Соціальна робота».

У 2016 р. за результатами IX Всеукраїнської олімпіади «Юні знавці Біблії-2016» команда МДПУ імені Богдана Хмельницького посіла III місце. Студенти отримали грамоти у номінаціях: за найкращу презентацію дослідження (Горбань Яна); за найкраще розв’язання ситуації на основі вчення Біблії (Кузьменко Любов); за високий рівень ораторської майстерності та красномовність під час виступу (Мамина Анастасія).

Жмурко Валентина (1 місце) у конкурсі наукових робіт імені М. О. Сазонової (м. Мелітополь); Городнича Світлана (1 місце) у конкурсі наукових робіт імені М. О. Сазонової (м. Мелітополь, 2019 р.); Сухомлінова Анастасія (2 місце) у конкурсі наукових робіт імені М. О. Сазонової (м. Мелітополь, 2020 р.).

У ІІ турі Всеукраїнської олімпіади з соціальної педагогіки (25 – 26 квітня 2019 р., м. Харків) брали участь Овчарова Оксана Вікторівна, 415 гр., Круглик Альона Сергіївна, 415 гр., керівник канд. пед. наук, ст. викл. Меркулова Н. В.).

Студенти Якименко А., Жмурко В. брали участь у ІІ турі Всеукраїнської студентської олімпіади спеціальності «Дошкільна освіта» (м. Харків, 24 – 25 травня 2019 р.).

Студентка 1 курсу магістратури спеціальності 231 «Соціальна робота» Гуліна Ірина брала участь у конкурсі студентських ініціатив «МОЕ ИНКЛЮЗИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО» на базі НО «INCLUSIVE PRACTICES» за підтримки Міжнародної Асоціації Розвитку Співтовариств  (IACD Global), глобальної організації, акредитованої ООН Грузія, і отримала диплом учасника (10 – 14 квітня 2019 р.).

Студенти І курсу спеціальності Соціальна робота брали участь у обласному конкурсі (3 листопада – 5 грудня 2019 р., Запоріжжя): Чудакова Влада отримала Грамоту Номінанта Запорізького обласного конкурсу творчих робіт «Сучасне та майбутнє Пробації в Україні очима молоді», Поплавський Владислав – Диплом Лауреата в номінації «Есе» (вірш) Запорізького обласного конкурсу творчих робіт «Сучасне та майбутнє Пробації в Україні очима молоді» ІІ категорії.

 

Учасники наукового гуртка, а також багато інших здобувачів вищої освіти, починаючи з першого року навчання, також беруть активну участь у міжнародних і всеукраїнських конференціях, наукових семінарах кафедри.

2016 р. – студенти брали участь у 16 міжнародних, 4 Всеукраїнських  і 10 – регіональних конференціях.

2017 р. – 12 зарубіжних, 4 міжнародних, 5 Всеукраїнських і 20 науково-практичних семінарах та інших заходах кафедри.

2018 р. – 35 конференціях різного рівня, в тому числі у 4 зарубіжних (5 студентів), 12 міжнародних (47 студентів), 10 Всеукраїнських (35 студентів), 9 регіональних науково-практичних семінарах кафедри (95 студентів).

2019 р. – студенти брали участь у 29 конференціях різного рівня, в тому числі у 8 зарубіжних (14 студентів), 9 міжнародних (23 студенти), 5 Всеукраїнських (18 студентів), 7 регіональних науково-практичних семінарах кафедри (35 студентів).

2020 р. – студенти брали участь у 32 конференціях і семінарах різного рівня, в тому числі у 3 зарубіжних, 14 міжнародних, 10 Всеукраїнських, 5 регіональних семінарах, вебінарах.

Перше півріччя 2021 р. – студенти брали участь у 6 зарубіжних, 19 міжнародних (Україна), 8 Всеукраїнських конференціях, у вебінарах– 37, інших – 17.

 

Наукова діяльність здобувачів вищої освіти відображена й у численних публікаціях у наукових фахових та міжнародних виданнях :

2016 р. – 7 статей у фахових виданнях, 53 – матеріали конференцій.

2017 р. – 10 статей у фахових виданнях, 99 матеріалів конференцій різного рівня;

2018 р. – 135 публікації студентів та аспірантів, з низ 13 – у фахових виданнях України (2 статті – у виданні наукометричної бази Index Copernicus International); 13 – у зарубіжних виданнях; 23 – у матеріалах міжнародних конференцій; 33 – у Всеукраїнських конференціях; 37 статей у науково-практичному журналі «Еврика», 13 – в інших виданнях, 1 навчально-методичний посібник, 2 методичні рекомендації (99 – самостійно).

2019 р. – 74 публікації студентів та аспірантів, з них 5 – у фахових виданнях України; 10 – у зарубіжних виданнях; 18 – у матеріалах міжнародних конференцій; 19 – у Всеукраїнських конференціях; 22 – в інших виданнях.

2020 р. – 68 публікацій студентів та аспірантів, з них 7 – у фахових виданнях України; 4 – у зарубіжних виданнях; 15 – у матеріалах міжнародних конференцій; 36 – у Всеукраїнських конференціях; 6 – в інших виданнях

Перше півріччя 2021 р. – 26 публікацій, з них 3 фахові, 6 зарубіжні, 6 міжнародні, 11 всеукраїнські.

 

З 2017 р. здобувачі вищої освіти спеціальності “Соціальна робота” беруть участь у програмі “Подвійний диплом”, результатом якої є отримання диплому європейського зразку. У 2018-2019 н.р. Головчак Є.С. та Лебединець О.С. навчалися за умовами програми “Подвійний диплом” у Вищій Лінгвістичній школі (Польща). У 2019-2020 н.р. за програмою навчалася Ель Хатрі Г.А.

_____________________________________________________

НАУКОВІ ЛАБОРАТОРІЇ

Участь здобувачів вищої освіти кафедри дошкільної освіти і соціальної роботи в заходах забезпечується завдяки функціонуванню спеціально створених структурних одиниць:

♦ Лабораторія духовно-морального виховання та духовного розвитку людини. Студентами та співробітниками лабораторії проведено марафони, семінари та конференції різного рівня, а також запроваджено традиційні заходи, наприклад, виставку теоретико-практичних здобутків викладачів та студентів «Великодня майстерня» та святкові заходи для учнів та вихованців закладів освіти різного типу, наприклад, «Дарунки Святого Миколая» тощо.

♦ Центр корекційно-розвивальних технологій для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. Основною метою Центру є організація науково-практичної діяльності здобувачів вищої освіти, засвоєння теоретичних знань і формування практичних навичок у ході їх професійної підготовки; підготовка здобувачів вищої освіти до організації і проведення корекційно-розвивальної роботи з дітьми, які мають порушення психофізичного розвитку та мовлення.

♦ Центр тьюторської майстерності Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (відповідно до наказу Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького від 22.11.2016р. № 149/37-06 «Про створення Центру тьюторської майстерності»).

♦ Центр соціо-культурного розвитку дитини – відкрито у 2020 р. Створюється з метою забезпечення якості освіти, розв’язання актуальних наукових проблем у сфері дошкільної освіти, залучення наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників, здобувачів вищої освіти для вирішення важливих наукових завдань та забезпечення якісного освітнього процесу. Керівник Центру – канд. пед. наук, доцент Житнік Т. С.

Діяльність центру передбачає впровадження інноваційних форм та методів роботи с застосуванням інтерактивного комплексу і навчального контенту Speech Therapy для дітей дошкільного віку, в тому числі з особливими освітніми потребами; створення методичного супроводу шляхом розробки програм естетично-культурного виховання та розвитку творчо-діяльнісного потенціалу у дітей дошкільного віку, зокрема, з особливими освітніми потребами, за допомогою застосування синтезу різних видів мистецтв (образотворче мистецтво, музика, хореографія, театр, декоративно-ужиткове мистецтво); просвітницько-інформаційну підтримку реалізації програм підвищення батьківської компетентності з питань емоційно-інтелектуального розвитку, естетично-культурної вихованості дітей дошкільного віку; науково-методичний супровід фахівців дошкільної освіти з емоційно-інтелектуального, естетично-культурного розвитку дітей дошкільного віку.

У період з вересня по грудень 2020 р. організовано та проведено серію заходів науково-практичного характеру. А саме,

 1. ІІ відкритий освітній форум з міжнародною участю «Дошкільна освіта, нова українська школа, педагогічний університет: наступність – взаємодія – інноватика»;
 2. Науковий тренінг «Використання методів Speech Therapy у корекції мовленнєвих порушень дітей дошкільного віку».
 3. Науковий тренінг «Використання коуч-технологій у процесі SELF-менеджменту та командоутворення: психолого-педагогічні рецепції».
 4. Науковий тренінг «Організація інклюзивної освіти».
 5. Науковий практико-орієнтований тренінг «Образотворче мистецтво з арттерапією для дітей дошкільного віку».
 6. Науковий тренінг «Діагностика та корекція дітей дошкільного віку з аутичним спектром».