Нормативно-правові документи

ЗАГАЛЬНИЙ РОЗДІЛ

Закон “Про освіту”

Закон України “Про Вищу освіту”

Статут Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького

Концепція освітньої діяльності університету

Ліцензія Міністерства освіти і науки України

Стратегія розвитку університету на 2013-2023 р.

 

ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС

Положення про організацію освітнього процесу

Положення про освітню програму підготовки здобувачів вищої освіти

Положення про вільний вибір освітніх компонентів здобувачами

Положення про бально-накопичувальну систему оцінювання результатів навчання

Положенням про перезарахування освітніх компонентів та визначення академічної різниці

Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у процесі неформальної освіти

Положення про практичну підготовку здобувачів вищої освіти

Положення про курсові роботи

Положення про дипломні роботи

Положення про ректорський контроль якості підготовки здобувачів

Положення Про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти

Положення про участь здобувачів вищої освіти у забезпеченні якості освіти

Положення про заочну форму навчання

Положення про психологічний центр

Положення про навчання за індивідуальним графіком здобувачів вищої освіти

Інші Положення щодо організації освітнього процесу

 

НАУКА

Інформація відділу наукової роботи студентів

Наукові гуртки

Правила оформлення наукових статей

Положення про наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених

Положення про організацію студентської наукової роботи

Іменний факультетський конкурс студентських творчих робіт та загальноуніверситетський конкурс

Положення про запобігання академічному плагіату в освітній діяльності

 

СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА

Правила призначення академічних і соціальних стипендій

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність

Положення про моніторинг працевлаштування здобувачів вищої освіти і випускників МДПУ

Положення про Асоціацію випускників МДПУ

Положення про студентські гуртожитки

Положення про проведення огляду-конкурсу на “Кращу академічну групу року”

Положення про студентське самоврядування

Положення про центр по роботі з іноземними громадянами та особами без громадянства

Порядок забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, ліквідації дискримінації за ознакою статі та усунення конфлікту інтересів

План заходів щодо запобігання, попередження та протидії булінгу (цькуванню), дискримінації та сексуальним домаганням

Антикорупційна програма МДПУ на 2022-2024 роки

 

ВИКЛАДАЧУ

Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів)

Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників

Положення про рейтингове оцінювання результативності професійної діяльності та професійної активності науково-педагогічних працівників

Положення про преміювання співробітників, педагогічних і науково-педагогічних працівників

Положення про сертифікаційні освітні програми

Положення про Інституційний Репозиторій (електронний архів)

Положення про Комісію з проведення оцінки корупційних ризиків 

Методичні рекомендації до розроблення силабусу освітнього компонента