Науково-дослідна робота кафедри

Тема: «Формування іншомовної компетентності та мовленнєвих компетенцій здобувачів вищої освіти ЗВО немовних спеціальностей»

«Формування іншомовної компетентності та мовленнєвих компетенцій здобувачів вищої освіти ЗВО немовних спеціальностей»

Науковий керівник: канд. філол. наук, доцент Музя Є. М.

№ держреєстрацiї: 0120U101415

Наукова новизна: формування іншомовної комунікативної компетентності у студентів немовних спеціальностей на основі соціокультурного підходу є одним із важливих складових сучасної системи вищої педагогічної освіти. Прагнення нашої держави до рівноправного та конкурентоспроможного існування в міжнародному освітньому та науковому просторі призвело до змін у соціальному замовленні суспільства. Послідовне впровадження Болонського процесу в українську освіту надає значні переваги з точки зору розширення можливостей міжнародного співробітництва в області науки та освіти і участі в міжнародному освітньому просторі, однією з умов якої є високий рівень іншомовної комунікативної компетентності.

Використання комплексу наукових методів педагогічного дослідження: аналіз, порівняння, узагальнення наукової інформації, метод теоретичного аналізу і синтезу на етапах вивчення мети, предмета, гіпотези, завдань дослідження, метод моделювання для розробки моделі формування мовленнєвих компетенцій здобувачів вищої освіти, цілеспрямоване спостереження, аналіз навчально-пізнавальної діяльності здобувачів вищої освіти, самооцінка та оцінка рівня сформованості мовленнєвих компетенцій, педагогічний експеримент (констатуючий та формуючий) та узагальнення його результатів.

Тематичний план науково-дослідницька робота на 2020 – 2022  р.р.

кафедра іноземних мов

Назва НДДКР, НДР, категорія, роботи Науковий ступінь, звання, прізвище, ім’я та по батькові Підстава для виконання Строки виконання НДДКР Очікувані результати
1 2 3 4 5 6
1.

 

 «Формування іншомовної компетентності та мовленнєвих компетенцій здобувачів вищої освіти ЗВО немовних спеціальностей», прикладна. к.філол.н., доц.

Музя Є.М.

Протокол засідання кафедри № 6 від 3 січня 2020 року 2020 Дослідження вітчизняних та закордонних джерел за темою дослідження. Аналіз та синтез матеріалу.
2021 Створення навчально-методичної бази для якісної підготовки фахівців немовних спеціальностей.
2022 Розробка концепції підготовки фахівців немовних спеціальностей.

 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН ВИКЛАДАЧА

Розділ теми Об’єкт дослідження Етапи роботи Методика дослідження Очікувані результати
I.Музя Є.М.,

Христова О.Ф., Фаліна Г.М., Молодиченко Н.А., Рибалко Н.М.

Теоретичні передумови інтегрованого навчання 1 сем. Аналіз вітчизняних робіт за темою.

2 сем. Аналіз закордонних робіт за темою.

Аналіз фахової літератури за темою дослідження. Науково-методична продукція (наукові публікації).
II.Чорна О.О., Маслова А.В., Гончарова О.А., Калужська Л.О., Подпльота С.В. Іншомовна фахова наукова література. 1 сем. Обробка фактичного матеріалу.

2 сем. Підготовка граматичних вправ.

Класифікація наукових текстів та граматичних вправ за складністю. Підготовка до друку науково-методичної продукції.
III.Приходько І.М., Музя Є.М., Казьміна Н.О., Кірсанова С.С. Іншомовна фахова наукова література. 1 сем. Компоновка лексичного матеріалу.

2 сем. Компоновка граматичного матеріалу.

Аналіз та синтез лексичного та граматичного матеріалу. Наукова продукція (навчальні посібники, методичні рекомендації до практичних занять).