НОВИНИ ТА ПОДІЇ КАФЕДРИ

Установча конференція

з виробничої практики (педагогічної)

ОП Початкова освіта. Інклюзивна освіта

 21 січня 2021 року на кафедрі початкової освіти Навчально-наукового інституту соціально-педагогічної та мистецької освіти була проведена установча конференція з виробничої практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня (ІV курс, 819-с/3 група, спеціальність 013 Початкова освіта, ОП Початкова освіта. Інклюзивна освіта).

Виробнича практика (педагогічна) відбудеться протягом 6 тижнів (з 25.01.2021 по 05.03.2021 рр.).

Виробнича практика (педагогічна) проводиться згідно «Положення про практичну підготовку здобувачів вищої освіти у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького».

Майбутні фахівці доєдналися до прямого ефіру в Zoom з метою ознайомлення з основними організаційними заходами, що забезпечують підготовку та порядок проведення виробничої практики (педагогічної).

Виробнича практика має на меті закріплення, поглиблення та вдосконалення теоретичних знань та практичних умінь, отриманих здобувачами вищої освіти в процесі фахової підготовки, ознайомлення безпосередньо в установі, організації, на підприємстві з виробничим процесом, оволодіння професійним досвідом, формування готовності до самостійної трудової діяльності, а також збір матеріалу для виконання дипломних, курсових робіт тощо. (Положення про практичну підготовку здобувачів вищої освіти у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького

https://drive.google.com/file/d/1XmAo_my6GiaF8bJYDhrtOiJ_IUDKoQ79/view

Відкрила захід керівник практики доктор педагогічних наук, доцент Шевченко Ю.М., яка зазначила про загальні положення та вимоги до організації практики. Також, наголосила на термінах проходження практики (25.01.2021-05.03.2021).

Після цього науково-педагогічні працівники кафедри початкової освіти ознайомили здобувачів вищої освіти з вимогами щодо написання та оформлення звіту про практику та критеріями оцінювання.

У кінці зустрічі керівник практики Шевченко Ю.М. побажала здобувачам вищої освіти успішної виробничої практики.

_____________________________________________________________

БУЛО ПРОВЕДЕНО ОН-ЛАЙН СЕМІНАР «СУЧАСНІ ІНКЛЮЗИВНІ ПРАКТИКИ

В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ»

12-13 грудня 2020 р. у рамках роботи кафедри початкової освіти із підвищення кваліфікації педагогічних кадрів за ініціативи завідувачки кафедри початкової освіти С. М. Дубяги було проведено науковий он-лайн семінар «Сучасні інклюзивні практики в Новій українській школі». Семінар було реалізовано зусиллями викладачів кафедри В. В. Молодиченка, Ю. М. Шевченко, В. В. Гузя, В. В.Чорної, В. Д. Мелаш, Т. В. Фефілової, А. Б. Варениченко, Ю. О. Саєнко.

У семінарі брали участь учителі-практики Запорізької області. Під час семінару було обговорення актуальних питань сучасної інклюзивної освіти. Зокрема, ігрові технології у роботі з дітьми з РАС (особливості конструктивної допомоги та психолого-педагогічного супроводу); компаративний аналіз впровадження інтегрованої та інклюзивної освіти; європейська практика подолання у дітей молодшого шкільного віку дисграфії, дислексії та дискалькулії.

Питання (що підлягали розгляду на семінарі) знайшли відгук серед аудиторії, що свідчить про їх актуальність та про перспективність подальшої розробки науковцями кафедри.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

ЗВІТНА КОНФЕРЕНЦІЯ КАФЕДРИ ЗА ТЕМОЮ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ

 09 грудня 2020 року кафедрою початкової освіти проведено звітну конференцію за темою науково-дослідної роботи «Теоретико-методичний супровід підготовки майбутніх учителів початкової школи» (2018 – 2020 рр.).

У рамках кафедральної теми здійснювався аналіз Концепції Нової української школи, Стандарт загальноосвітньої початкової школи, навчальна програма початкових класах, підручники. Визначено основні проблеми початкової школи та шляхи їх вирішення.

У 2019 році при кафедрі початкової освіти створено Педагогічну лабораторію початкової школи з метою практикоорієнтованої реалізації освітньо-професійних програм підготовки фахівців, проведення наукових досліджень у межах затвердженої наукової теми кафедри початкової освіти та впровадження результатів досліджень у практичну діяльність, роботи науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти для вирішення конкретної наукової проблеми, студентського наукового гуртка, профорієнтаційної роботи тощо.

Викладачі кафедри постійно відвідують тренінги, семінари, майстер-класи для викладачів педагогічних вищих навчальних закладів за галуззю знань «Освіта / Педагогіка» спеціальності «Початкова освіта».

Кафедра є активним учасником процесу підготовки вчителів початкових класів в умовах реалізації Концепції нової української початкової школи, викладачі проводять семінари, круглі столи, тренінги, майстер-класи та інші науково-методичні заходи в рамках Методичної майстерні вчителя «Нова українська Школа». За звітний період було проведено ряд заходів для вчителів-практиків та майбутніх учителів початкової школи: Міжнародну науково-практичну конференцію «Пріоритетні напрями психолого-педагогічного супроводу в освітньому просторі Нової української школи: організація, координація, науково-методичне забезпечення» (12-13.09.2019); Коучинг «Навчай та вчись по-новому!» (07.06.2019); ІІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію з міжнародною участю «Особистісно-професійний розвиток учителя Нової української школи: світові освітні практики, український контекст» (6-7.06.2019); Семінар для директорів «Створення інноваційного освітнього середовища в умовах Нової української школи шляхом впровадження новітніх технологій» (28.03.2019); Тренінг «Алхімія інтерактивних методів навчання НУШ» (27.03.2019); Хакатон «Методичний кейс учителя нової української початкової школи» (10.01.2019); Всеукраїнську науково-практичну конференцію з міжнародною участю «Особистісно-професійний розвиток учителя в умовах реалізації Концепції Нової української школи» (14-16.06.2018); ІІІ Науково-практичний семінар «Інклюзивне навчання дітей з особливими освітніми потребами» (28.02.2018); Круглий стіл «Підготовка майбутнього вчителя початкової школи в умовах реалізації Концепції «Нової української школи» для викладачів Запорізького педагогічного коледжу (11.01.2018); Семінар-тренінг «Розвиток початкової школи в умовах реалізації концепції «Нова Українська Школа» (04.01.2018).

У рамках наукової теми кафедри викладачами представлені найвагоміші наробки, а саме: 7 навчально-методичних пособників, 12 одноосібних та колективних монографій, 6 опублікованих статей у фахових збірниках, що індексуються у Scopus та Web of Science, 26 свідоцтв про реєстрацію авторських прав на наукові твори.

Кафедрою початкової освіти представлені методичні наробки викладачів стосовно впровадження сучасних методів, прийомів навчання в НУШ: новітня техніка презентації – скрайбінг «Критичне мислення. Медіаграмотність», техніка інтерактивної технології «Асоціативний кущ» на тему: «Конфлікт», прийом пантоміма «Процес вирішення конфліктів», технологія створення моделі тематичної папки «Лепбук», технологія проведення новітньої форми інтерактивного навчання «Ранкові зустрічі» та ін.

Науковий потенціал викладачів кафедри початкової освіти за останні два роки суттєво змінився: Шевченко Юлією Михайлівною було захищено докторську дисертацію на тему «Теоретико-методичні засади готовності студентів вищих навчальних закладів до духовно-морального розвитку молодших школярів у крос-культурному просторі» зі спеціальності 13.00.07 – теорія і методика виховання; Варениченко Анастасією Борисівною захищено кандидатську дисертацію на тему «Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до формування екологічної культури молодших школярів» зі спеціальності 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти.

Також кафедра стала активним учасником міжнародних проектів: проект «Фінська підтримка реформи української школи» в межах угоди між Україною та Фінляндією (Угоду ратифіковано Законом №2485-VIII від 03.07.2018); проект «The LEGO Foundation» (королівство Данія): імплементація модулів «Навчання через гру» у програми підготовки педагогів у закладах вищої освіти (Наказ МОН № 1454 від 26.12.2018 р.).

_____________________________________________________________

25 листопада 2020 р. кафедрою початково освіти (зав. каф. С. М. Дубяга, ст. викл. Чорна В.В.) було проведено он лайн семінар «Особливості співпраці практичного психолога інклюзивно-ресурсного центру з батьками дітей з ООП» для здобувачів освітньої програми «Початкова освіта. Інклюзивна освіта». Семінар було проведено спеціалістами КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» Роздольської сільської ради Михайлівського р-ну Запорізької обл. Михайлишиною Т. В. (директор ІРЦ) та Віннічук Л. В. (практичним психологом ІРЦ).

Під час зустрічі фахівцями було окреслено алгоритм успішної співпраці фахівців та батьків, що мають дітей з ООП, прийоми роботи з ними (активне слухання, постановка запитань, стратегія активного спілкування). Корисною для здобувачів була і модель формування психологічних позицій батьків, що мають дітей з ООП.

Проте найбільше зацікавлення у майбутніх фахівців виникло під участі в інтерактивній грі для батьків «Яка Ваша дитина: активна чи гіперактивна?», створена для психологічної адаптації батьків, що мають дітей з ООП.

Зустріч завершилась приємним спілкуванням, запитаннями та надією на подальшу співпрацю.

____________________________________________________
Установча конференція на кафедрі початкової освіти

з навчальної практики (педагогічної)

24 листопада 2020 р. у Навчально-наукового інституті соціально педагогічної та мистецької освіти на кафедрі початкової освіти була проведена установча конференція для здобувачів вищої освіти (ІІІ курс, спеціальність 013 Початкова освіта; 012 Дошкільна освіта).

Майбутні фахівці доєдналися до прямого ефіру в Zoom з метою ознайомлення з основними організаційними заходами, що забезпечують підготовку та порядок проведення навчальної практики (педагогічної).

Навчальні практики мають на меті оволодіння системою знань зі спеціальності, набуття первинних професійних умінь і навичок із загальнопрофесійних і спеціальних дисциплін, знайомство зі специфікою майбутньої професії, розвиток здібностей застосовувати системні знання на практиці, виховання потреби в самовдосконаленні (Положення про практичну підготовку здобувачів вищої освіти у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького https://drive.google.com/file/d/1XmAo_my6GiaF8bJYDhrtOiJ_IUDKoQ79/vie).

Відкрила захід куратор з питань організації практик асистент Саєнко Ю.О., яка зазначила про загальні положення, зміст, вимоги до організації практики та бази проходження практики. Також, наголосила на термінах проходження практики (30.11. – 12.12.2020 р.).

Після цього науково-педагогічні працівники – керівники практики ознайомили здобувачів вищої освіти з переліком програмних компетентностей, які набуваються під час практики; вимогами щодо написання та оформлення звіту про практику; критеріями оцінювання.

У кінці зустрічі керівники практики побажали здобувачам вищої освіти успішної навчальної практики.

Інформацію підготувала

асистент кафедри початкової освіти ННІ СПМО Варениченко А.Б.

_____________________________________________________________

20 листопада 2020 р. кафедрою початкової освіти МДПУ імені Богдана Хмельницького (за сприяння зав. Кафедри, доц. Дубяги С. М., канд. пед. наук Чорної В. В.) проведено он-лайн зустріч для здобувачів освітньої програми «Початкова освіта. Інклюзивна освіта» з канд. пед. наук, доцентом кафедри фізичного виховання і здоров`я НПУ ім. М. П. Драгоманова Яшною Ольгою Петрівною. Зустріч відбулася з метою формування у здобувачів вищої освіти розширення професійних знань з питань інклюзивної освіти та у рамках залучення зовнішніх фахівців до навчального процесу.

Зустріч була присвячена проблемам сенсорної інтеграції дітей молодшого шкільного віку, а саме: загальні властивості аналізаторів, основні функції сенсомоторної системи, значення вестибулярного апарату, основні системи перцепції та руху дитини, періодизація сенсомоторного розвитку людини. У ході зустрічі Ольгою Петрівною було запропоновано ігри та дидактичні вправи, що можуть покращити роботу окремих органів перцепції дітей з ООП, що дасть зробити процес їх навчання ефективнішим та більш різноманітним (хоча у молодшому шкільному віці провідною діяльністю замість гри для дитини стає навчання, використання ігор є необхідністю).

Під час неформального спілкування здобувачі змогли обговорити зі спікером актуальні питання інклюзивної освіти.

Матеріал підготувала канд. пед. наук Чорна В. В.

_____________________________________________________________

НА КАФЕДРІ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ ВІДБУВСЯ ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ

20 листопада 2020 року на кафедрі початкової освіти відбулася подія для абітурієнтів – День відкритих дверей. Учні Мелітопольської ЗОШ №4, 11, Балківської, Новомиколаївської та Астраханської ЗОШ доєдналися до прямого ефіру в Zoom аби познайомитися зі спеціальністю «Початкова освіта» та отримати інформацію щодо вступної кампанії 2021.

Відкрила захід вітальним словом до майбутніх абітурієнтів завідувачка кафедри, доцент Дубяга Світлана Миколаївна, яка зазначила про особливості та переваги навчання на спеціальності «Початкова освіта», осучасненні підготовки конкурентоспроможних фахівців у галузі початкової освіти. Потім, як відповідальний секретар приймальної комісії, Дубяга С.М. ознайомила абітурієнтів з особливостями прийому до університету у 2021 році, окресливши етапи вступної кампанії, специфіку зарахування вступників тощо. Світлана Миколаївна зазначила, що кожен охочий упродовж вступної кампанії зможе отримати вичерпну інформацію у приймальній комісії університету.

Потім про переваги освітньої діяльності та соціальні питання, що так хвилюють абітурієнтів (вартість та умови проживання у гуртожитку), розповів доцент Гузь Володимир Васильович. Наукову діяльність на спеціальності, та в університеті в цілому, презентувала старший викладач Чорна Вікторія Володимирівна.

Після цього кафедра познайомила абітурієнтів з Педагогічною лабораторією початкової школи, провівши 3D подорож лабораторією та аудиторіями. Учні проявили великий інтерес до спеціальності та матеріально-технічної бази кафедри.

У кінці зустрічі викладачі кафедри побажали учням успішно завершити навчання в школі та успішно скласти ЗНО.

_____________________________________________________________

ZOOM КОНФЕРЕНЦІЯ

«Механізми і результати впливу студентів і працедавців на зміст освітніх компонент освітньої програми»

Гарантами освітніх програм кафедри початкової освіти були проведені Zoom конференції на тему «Механізми і результати впливу студентів і працедавців на зміст освітніх компонент освітньої програми». В конференціях приймали участь НПП, як входять в групу забезпечення освітньої програми, Член комісії Вченої ради МДПУ з експертизи якості освітніх програм спеціальностей 18.11.2020 р. доцент Гузь Н.В., здобувачі вищої освіти, які навчаються за освітньою програмою та працедавці.
Під час семінару було обговорення актуальних питання щодо механізмів і результатів впливу студентів і працедавців на зміст освітніх компонент освітньої програми.

Зокрема, 17 листопада 2020 року о 14.00 Zoom конференція була проведена Гарантом ОП Початкова освіта. Інклюзивна освіта доц.Шевченко Ю.М. (магістратура) Гарантом ОП Початкова освіта. Інклюзивна освіта та доц.Чорною В.В. (бакалавр)
18.11.2020 року Zoom конференція Гаранта ОП Початкова освіта. Іноземна мова доц. Дубягою С.М. зі здобувачами вищої освіти ОП Початкова освіта. Іноземна мова (магістратура).
18.11.2020 року Zoom конференція Гаранта ОП Початкова освіта. Іноземна мова доц. Гузь В.В. зі здобувачами вищої освіти ОП Початкова освіта. Іноземна мова (бакалавр).

18.11.2020 року Zoom конференція Гаранта ОП Початкова освіта. Іноземна мова доц. Дубягою С.М. зі здобувачами вищої освіти ОП Початкова освіта. Іноземна мова (магістратура).

18.11.2020 року Zoom конференція Гаранта ОП Початкова освіта. Іноземна мова доц. Гузь В.В. зі здобувачами вищої освіти ОП Початкова освіта. Іноземна мова (бакалавр).

 

 

_____________________________________________________________

19 листопада 2020 р. для студентів освітньої програми «Початкова освіта. Інклюзивна освіта» кафедри початкової освіти МДПУ імені Богдана Хмельницького у рамках роботи із стейкхолдерами та з метою підвищення якості освітнього процесу було проведено практичний он-лайн семінар «Арт-терапевтичні практики як інструмент налагодження контакту між учителем та дитиною з ООП у початковій школі». Семінар відбувся за сприяння зав. кафедри початкової освіти Дубяги С. М. та канд. пед. наук Чорної В. В.

Семінар провела психолог (дитячий, сімейний, кризовий), арт-терапевт, ігропрактик, практичний психолог в КЗО «НВК 72» (м. Дніпро, Дніпропетровська обл.) Третьякова Ірина Сергіївна. Окрім ознайомлення здобувачів вищої освіти з основними теоретичним питаннями арт-терапії та її безперечно важливої ролі у забезпеченні ефективності процесу навчання дітей молодшого шкільного віку з ООП, автором семінару було запропоновано декілька арт-терапевтичних технік, мета яких є зниження фізичного та емоційного напруження, поліпшення настрою у групі, розвиток творчого самовираження («Малюємо цифри та настрій», «Неслухняна монетка», «Малювання хвилястих ліній на зім’ятому папері»). Важливо також було ознайомлення з авторською арт-технікою «Картина із пластиліну», мета якої розвиток дрібної моторики та уяви дітей.

Таким чином, під час семінару здобувачі змогли отримати не лише теоретичні знання, але й практично спробувати запропоновані техніки арт-терапії і на власному досвіду пересвідчитись у їх актуальності.

Наприкінці семінару здобувачі змогли задати нагальні питання із застосування арт-терапевичних практик під час навчання дітей молодшого шкільного віку.

Матеріал підготувала: канд. пед. наук Чорна В.В.

_____________________________________________________________

Покоління сучасних дітей є дуже вимогливим щодо організації їх пізнавальної діяльності. Їм мало просто показати зображення, попросити намалювати то чи інший предмет, або ж те чи інше явище. Вони мають чітко знати відповідь на запитання «Навіщо мені ці знання? Що я буду з цим знанням робити далі?». Діти та їх батьки впевнені, що у школі, перш за все, має бути цікаво і саме школа та вчитель має вирішувати більшу кількість питань, що постають перед дитиною молодшого шкільного віку.

Сьогодні, коли аспекти початкової та інклюзивної освіти є вкрай актуальними, перед вчителями стає питання забезпечення не тільки ефективності та насиченості процесу пізнання дітей молодшого шкільного віку, але й корекції певних психолого-педагогічних проблем (усунення почуття тривожності, «зняття» агресивності та ін.), організації комфортного освітнього середовища для усіх учасників процесу навчання (включаючи дітей з ООП). Тому терапія засобами мистецтва є потужним інструментом для сучасного вчителя початкових класів.

З огляду на це на кафедрі початкової освіти було видано навчальний посібник «Арт-терапевтичні вправи для дітей молодшого шкільного віку» (автор ст. викл. Чорна В.В.). У посібнику представлено теоретичний матеріал, дидактичні ігри та вправи для молодших школярів з використанням різних терапевтичних технік, а саме: арт-терапія, ниткографія, ниткопис, ниткова графіка, кляксотерапія та ін. У посібнику також містяться терапевтичні казки та комікси для розвитку та навчання дітей.

Посібник може бути корисним для батьків, вчителів початкових та інклюзивних класів, фахівців, які працюють з дітьми з ООП.

___________________________________________________________

НАУКОВИЙ ОНЛАЙНСЕМІНАР «СУЧАСНІ ІНКЛЮЗИВНІ ПРАКТИКИ В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ»

7-8 та 14-15 листопада 2020 р. кафедрою початкової освіти МДПУ імені Богдана Хмельницького для профільних фахівців, вчителів початкових та інклюзивних класів Запорізького регіону було проведено науковий онлайн семінар «Сучасні інклюзивні практики в Новій українській школі».

У рамках наукового семінару було висвітлено ряд важливих теоретичних питань: діюче законодавство у сфері інклюзивної освіти, організація освітнього інклюзивного середовища для дітей з ООП, особливості побудови власної освітньої траєкторії у дітей з ООП та важливість при цьому тьюторської допомоги дитині з ООП та ін.

Учасникам семінару також було запропоновано познайомитися з ефективними освітніми технологіями навчання дітей з ООП та шляхами їх впровадження у сучасний процес навчання. Так були розглянуті ігрові, арт-терапевтичні та LEGO-технології.

Семінар відбувся за ініціативи завідувачки кафедри доц. Дубяги С. М. та за організації фахівців з інклюзивної освіти кафедри доц. Шевченко Ю. М., ст. викл. Чорної В. В., ст. викл. Фефілової Т. В., ас. Саенко Ю. О.

Наприкінці семінару під час неформального спілкування учасники мали змогу поставити питання, що їх хвилюють та обмінятися власним практичним досвідом.

Інформацію підготувала ст. викл. Чорна В.В.

_____________________________________________________________

ПОПЕРЕДНІЙ ЗАХИСТ ДИПЛОМНИХ РОБІТ

ЗДОБУВАЧІВ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО)

РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

11.11.2020 р. впродовж дня з 09.00 до 14.00 на кафедрі початкової освіти відбувся попередній захист дипломних робіт здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта. Попередній захист робіт відбувся з використанням платформи ZOOM. Карантинні обмеження не зашкодили здобувачам представити на високому рівні свої дослідження. Під час доповідей здобувачі представляли результати проведених досліджень у галузі початкової освіти, зазначали на практичній важливості своїх досліджень та використанні результатів у майбутній професійній діяльності. Доповіді здобувачів супроводжувались демонстрацією презентацій.

Членами комісії, зокрема доцентом Дубягою С.М., доцентом Мелаш В.Д., доцентом Шевченко Ю.М., старшим викладачем Чорною В.В. було надано рекомендації щодо остаточного завершення та літературного оформлення дипломних робіт. Здобувачі вищої освіти продемонстрували високий рівень підготовки дипломних робіт, що в цілому дозволило рекомендувати до захисту роботи всіх здобувачів другого (магістерського) рівня.

_____________________________________________________________
Запрошуємо вчителів початкових класів на курси підвищення кваліфікації за освітньою програмою «Початкова освіта. Інклюзивна освіта» та «Початкова освіта. Іноземна мова», які розпочинаються з 19 жовтня 2020 р.
___________________________________________________________________________________________________________
VІ науково-Просвітницький семінар
для вчителів початкових класів
«Екологічні знання – основа життєвих компетентностей»

 09 жовтня 2020 р. відбувся он-лайн vІ Науково-просвітницький семінар «Екологічні знання – основа життєвих компетентностей» для вчителів початкових класів та здобувачів вищої освіти з нагоди 10-річчя створення студентської наукової лабораторії «Екологічна освіта для сталого розвитку» кафедри початкової освіти Навчально-наукового інституту соціально-педагогічної та мистецької освіти Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

Організатори проведення семінару:

Молодиченко В.В. – доктор філософських наук, професор кафедри початкової освіти Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, координатор студентської наукової лабораторії «Екологічна освіта для сталого розвитку»;

Мелаш В.Д. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри початкової освіти Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, керівник студентської наукової лабораторії «Екологічна освіта для сталого розвитку»;

Саєнко Ю.О. – асистент кафедри початкової освіти Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, науковий куратор педагогічних досліджень у галузі початкової освіти, куратор студентської наукової лабораторії «Екологічна освіта для сталого розвитку».

Варениченко А.Б. – асистент кафедри початкової освіти Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, науковий куратор педагогічних досліджень у галузі початкової освіти, куратор студентської наукової лабораторії «Екологічна освіта для сталого розвитку».

Мотивацією проведення семінару стала зацікавленість здобувачів вищої освіти, вчителів району у вирішенні проблеми з формування життєвих компетентностей молодших школярів на основі безперервної екологічної просвіти, виховання почуття приналежності до великого світу природи.

На семінар були запрошені вчителя початкових класів Мелітопольського та Якимівського районів Запорізької області, а також студенти І, ІІІ, ІV курсів денної форми навчання Навчально-наукового інституту соціально-педагогічної та мистецької освіти Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

Усі учасники заходу мали змогу ознайомитись з експозицією науково-методичної літератури «Екологічна освіта для сталого розвитку».

Семінар розпочався з вітального слова координатора лабораторії Молодиченка В.В. та керівника лабораторії Мелаш В.Д.

Наступним етапом заходу було відеозвернення стейкхолдерів (Комунальний заклад «Чорноземненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів», Приазовський Національний природничий парк та Костянтинівський ліцей «Ерудит» Запорізької області).

На семінарі були заслухані доповіді учасників семінару:

Арабаджи-Донець Л.І. – вчитель біології, хімії та основ здоров’я, асистент учителя інклюзивного класу Костянтинівського ліцею «Ерудит». Спеціаліст ІІ категорії. Тема доповіді: «Екологічні основи здорового способу життя».

Арабаджи-Тіпенко Л.І. – асистент кафедри ботаніки і садово-паркового господарства Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Тема доповіді: «Екологічне різноманіття синьозелених водоростей-індикаторів стану довкілля Приазовського національного природного парку».

Варениченко А.Б. – асистент кафедри початкової освіти, куратор студентської наукової лабораторії «Екологічна освіта для сталого розвитку» Навчально-наукового інституту соціально-педагогічної та мистецької освіти Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Тема доповіді: «Екологічна культура як цінність».

Куришко Т.В. – заступник начальника відділу рекреації та еколого-освітньої роботи Приазовського національного природного парку. Тема доповіді: «Методика проведення освітніх заходів нетрадиційних форм еколого-освiтньої роботи Приазовського національного природного парку».

Руденко Юля –  здобувач вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта ІІІ курс, 218-с група.  Тема доповіді:  «Технологія проведення міжнародної прироохоронної акції Година Землі».

Кравченко Олександра –  здобувач вищої освіти  спеціальності 013 Початкова освіта ІІІ курс, 218-с група.  Тема доповіді: «Технологія проведення Тижня екологічної освіти».

Карнаух Альона – здобувач вищої освіти  спеціальності 013 Початкова освіта ІV курс, 217-с група. Тема  доповіді: «Технологія проведення  майстер-класу  «Вчимося вирощувати  травʼянчик».

Активними учасниками семінару були здобувачі вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта І курс 220-с групи, які успішно використовували інформаційно-комунікаційні технології ‒ підготовка мультимедійної презентації на тему: «Вибір на користь життя. Стале споживання» (структурні компоненти презентації містили наступні теми: «Подорожуйте екологічно», «Відмова від поліетиленових пакетів», «Відмова від одноразових пляшок та посуду», «Заощаджуйте енергію», «Ефективно використовуйте воду», «Зменшуйте кількість відходів», «Використовуйте речовини, дружні до природи», «Збереження лісу», «Купуйте екологічно»).

Наприкінці семінару учасники отримали сертифікати.

 

Інформацію підготувала: Варениченко А.Б.

__________________________________________________

9 жовтня за ініціативи ст. викл. кафедри початкової освіти Чорної В.В. відбулося бінарне практичне заняття із залученням фахівців-практиків з освітнього компоненту «Комплекс тренінгових програм в умовах інклюзивного навчання» для здобувачів вищої освіти спеціальності «Початкова освіта. Інклюзивна освіта».

Здобувачі переглянули он-лайн трансляцію «Взаємодія Мелітопольського інклюзивно-ресурсного центру із закладами освіти: досвід та перспектива» (https://www.facebook.com/smartosvita/posts/ 2667746630144813), яку проводила директорка КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» Мелітопольської міської ради Запорізької області Колодіна Т. У ході он-лайн зустрічі було проведено презентацію КУ «Інклюзивно-ресурсного РЦ», основні завдання цього центру та висвітлено наступні питання: основні пріоритети взаємодії ІРЦ та ЗЗСО; нормативно-правова база; траєкторія впровадження інклюзії в м. Мелітополі з досвіду роботи; динаміка розвитку інклюзивної освіти в нашому місті.

Наприкінці он-лайн зустрічі здобувачі вищої освіти спеціальності «Початкова освіта. Інклюзивна освіта» задавали актуальні питання, які виникли щодо діяльності ІРЦ у м. Мелітополі.

 

__________________________________________________

__________________________________________________

_____________________________________________________________

23 вересня 2020 року у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького в рамках ІІ ВІДКРИТОГО ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО ФОРУМУ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ «ДОШКІЛЬНА ОСВІТА, НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА, ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ: НАСТУПНІСТЬ – ВЗАЄМОДІЯ – ІННОВАТИКА» викладачами кафедри початкової освіти (Дубягою С.М., Фефіловою Т.В. і Саєнко Ю.О.) та запрошеними на дискурс гостями з Чорноземненської ЗОШ І-ІІІ ступенів (Куркуріною Л.Г., Старшовою С.К. та Івановою Н.В.), був проведений дискурс «Використання коуч-технологій у процесі SELF-менеджменту та командоутворення: психолого-педагогічні рецепції».

ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ: вчителі-практики початкової школи та педагогічні працівники закладів вищої освіти.

На семінарі були присутні вчителі початкових класів Мелітопольського, Якимівського, Токмацького районів Запорізької області, а також викладачі та здобувачі вищої освіти Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

Учасники отримали теоретичні знання та відповіді на питання: як планувати та ефективно використовувати особистий час? Як допомагати учням свідомо вчитися? Як максимально розкрити потенціал учнів? Як утворити команду однодумців?; набули практичного досвіду з використання технік та прийомів коуч-технологій у роботі з учнями та батьками. Учителі нової школи усвідомили, що вони – сучасні педагоги, відкриті до змін і постійного впровадження нових технологій та підходів в освіті, тому мають навчатися впродовж життя.

Наприкінці заходу учасники отримали сертифікати.

__________________________________________________________

___________________________________________________________

Презентація програми “Подвійний диплом”

Презентація програми «Подвійний диплом»

29 травня о 15:00 відбудеться онлайн-зустріч  на платформі Zoom з Вищою школою лінгвістичною «Презентація програми Подвійний диплом». Запрошуються на онлайн-зустріч куратори ЄКТС, старости та усі бажаючі зі спеціальностей:

– філологія англійська/німецька;

– германські мови та літератури;

– психологія;

– соціальна робота;

– початкова освіта;

– дошкільна освіта.

Вхід на конференцію за наданими даними: Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/94695684214?pwd=L1d0YXUzamVvQkpyUDlrZmpJVUs0dz09

Meeting ID: 946 9568 4214

Password: 7bvkgW

_________________________________________

«Організація та проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки дитини молодшого шкільного віку»

15 травня 2020 року в  рамках співпраці зі стейкхолдерами кафедри початкової освіти та бюджетної теми молодих учених «Розробка методології психолого-педагогічного супроводу сімей, які виховують дітей з особливими потребами» (№ держреєстрації: 0119U002003) було проведено наукову он-лайн зустріч «Організація та проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки дитини молодшого шкільного віку» зі студентами спеціальності «Початкова освіта. Інклюзивна освіта».

Зустріч проведено за ініціативи завідувача кафедри початкової освіти Дубяги С.М. і старшого викладача кафедри Чорної В.В.

Презентацію роботи КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» Роздольської сільської ради Михайлівського району Запорізької області провела директорка центру Михайлишина Тетяна Вікторівна. Вона розповіла про основні завдання комплексної діагностики дитини, її особливості, напрямки та результати.

Наприкінці зустрічі Тетяні Вікторівні було задано безліч питань та висловлена щира подяка за те, що поділилася досвідом з майбутніми вчителями.

_________________________________________

15 травня 2020 року відбувся V Регіональний науково-методичний семінар

«Екологічна освіта для сталого розвитку»

15 травня 2020 року Студентською науковою лабораторією «Екологічна освіта для сталого розвитку» кафедри початкової освіти був проведений он-лайнV Регіональний науково-методичний семінар «Екологічна освіта для сталого розвитку» (матеріали можна переглянути на сторінці Студентської наукової лабораторії «Екологічна освіта для сталого розвитку» у Facebook

https://www.facebook.com/groups/220854005858590/?notif_id=1587622930801505&notif_t=groups_invite_confirmed_feedback)

Метою проведення семінару стали презентації основних наукових досягнень членів студентської наукової лабораторії «Екологічна освіта для сталого розвитку» з формування еколого-орієнтованих цінностей у системі безперервної екологічної освіти в контексті викликів сьогодення.

На семінар були запрошені студенти ІІ-ІV курсів денної форми навчання ННІ СПМО Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, вчителі Мелітопольського, Якимівського районів Запорізької та Херсонської областей та науковці Приазовського Національного Природного парку.

Засідання науково-методичного семінару розпочалося з привітального слова проректора з наукової роботи, професора Москальової Л.Ю., яка окреслила важливість проведення заходів з формування екологічної культури.

Долучились до привітання учасників заходу Мелаш В.Д. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри початкової освіти Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, керівника студентської наукової лабораторії «Екологічна освіта для сталого розвитку» та Саєнко Ю.О. – асистент кафедри початкової освіти ННІ СПМО Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, куратор студентської наукової лабораторії «Екологічна освіта для сталого розвитку».

На семінарі виступили з доповідями та презентаціями студенти ННІ СПМО. Вони розкрили питання інноваційних підходів у сучасній екологічній освіті Нової української школи: технології організації та проведення природоохоронних акцій і тижнів екологічної освіти.

Дуже зацікавили студентів доповіді заступника начальника відділу рекреації та екоосвіти Приазовського національного природного парку Куришко Т.В. на тему «Значення сучасної еколого-освітньої роботи в природоохоронній діяльності Приазовського національного природного парку» та провідного фахівця з еколого-освітньої роботи Кучеренко Ю.О. на тему «Методика проведення еколого-освітніх заходів нетрадиційних форм екологічної освіти Приазовського національного природного парку».

Своїм досвідом щодо організації проектної діяльності учнів початкових класів як засобом формування природничої компетентності у рамках становлення НУШ поділились директор КЗ Чорноземненської ЗОШ І-ІІІ ступенів Якимівської селищної ради Якимівського району Запорізької області Куркуріна Л.Г.  та вчитель початкових класів Старшова С.К.

Організація та проведення таких науково-методичних семінарів сприяє реалізації основної ідеї створення лабораторії – формування еколого-орієнтованих цінностей для сталого розвитку суспільства та просвітницької діяльності з екологічної освіти серед студентів та вчителів. Учасники семінару мали можливість показати свої методичні наробки з безперервної екологічної освіти: технології організації та проведення природоохоронних акцій (Година Землі), Тижнів екологічної освіти та екологічних проектів. Всі наукові досягнення членів лабораторії об’єднані однією головною метою – формування ціннісного ставлення до природи (на основі еколого-орієнтованих цінностей) для сталого розвитку нашого суспільства та підготовка майбутніх педагогів до професійної діяльності в умовах Нової української школи та викликів сьогодення.

_________________________________________

Зустріч із здобувачами вищої освіти у форматі відео-конференцій на платформі ZOOM

Навчально-науковий інститут соціально-педагогічної та мистецької освіти: он-лайн зустрічі зі здобувачами вищої освітиЗа ініціативи директорату Навчально-наукового інституту соціально-педагогічної та мистецької освіти у період з 29 квітня по 5 травня 2020 року було проведено 12 зустрічей із здобувачами вищої освіти у форматі відео-конференцій на платформі ZOOM. У зустрічах прийняли участь понад 400     здобувачів вищої освіти усіх 6 спеціальностей інституту, куратори ECTS, завідуючи випускових кафедр, гаранти освітніх програм та заступники директора.

У ході он-лайн зустрічей здобувачі вищої освіти були ознайомлені із тимчасовим порядком проведення періодичного контролю, заліків, літньої екзаменаційної сесії 2019-2020 навчального року в умовах карантину, а також тимчасовим порядком проведення атестації здобувачів вищої освіти 2019-2020 навчального року в умовах карантину в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького.

Студенти у ході зустрічей мали змогу задати питання. Найбільш актуальними були питання стосовно вступної кампанії 2020 року.

Навчально-науковий інститут соціально-педагогічної та мистецької освіти: он-лайн зустрічі зі здобувачами вищої освіти

 

 

___________________________________________________________

ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ У ННІ СПМО,

зокрема і на кафедрі початкової освіти

19.05.2020 відбулася он-лайн зустріч (на платформі Zoom) представників Навчально-наукового інституту соціально-педагогічної та мистецької освіти з абітурієнтами. Директор інституту Федорова Олена Василівна, а також завідувачі кафедр і викладачі розповіли про умови вступу та особливості навчання за спеціальностями, представленими в інституті.

Зокрема, завідувач кафедри початкової освіти Дубяга Світлана Миколаївна представила абітурієнтам презентацію й надала змістовну інформацію щодо вступу на спеціальність 013 Початкова освіта.

Крім того, Світлана Миколаївна як відповідальний секретар приймальної комісії наголосила на всіх нюансах Вступної кампанії 2020. Абітурієнти отримали вичерпну інформацію, яка їм буде корисною при вступі до університету. З боку абітурієнтів були питання щодо предметів ЗНО при вступі на контракт, коефіцієнтів, особливих умов вступу.

_____________________________________________________________

Захист курсових робіт здобувачами вищої освіти ІІ-ІV курсів спеціальності “Початкова освіта”

З 23 по 30 квітня 2020 року відбувся он-лайн захист курсових робіт здобувачами вищої освіти 2-4 курсів спеціальності «Початкова освіта».Кваліфіковане керівництво науковими роботами, яке здійснювали доц. Дубяга С. М., доц. Шевченко Ю. М., доц. Мелаш В. В., проф. Маслов В.С., проф. Люріна Т.І., ст. викл. Чорна В. В., Фефілова Т. В., ас. Саєнко Ю.О., забезпечило і обрання актуальних тем студентських досліджень. Наукові роботи висвітлювали актуальні проблеми початкової освіти, а саме: педагогіки, психології та провідних освітніх галузей початкової школи.

Достатній науковий рівень досліджень також підтвердили відповіді й обговорення студентів та викладачів під час захисту.

_____________________________________________________________

____________________________________________________________

Підведено підсумки тиждня екологічної освіти

20-24 квітня 2020 року студентською науковою лабораторією «Екологічна освіта для сталого розвитку» кафедри початкової освіти був проведений он-лайн Тиждень екологічної освіти. Матеріали можна переглянути на сторінці студентської наукової лабораторії «Екологічна освіта для сталого розвитку» у Facebook

https://www.facebook.com/groups/220854005858590/?notif_id=1587622930801505&notif_t=groups_invite_confirmed_feedback)

Метою проведення заходу стала зацікавленість майбутніх вчителів початкових класів і вчителів-практиків міста та району у вирішенні проблеми з формування життєвих компетентностей молодших школярів на основі безперервної екологічної просвіти, виховання почуття приналежності до великого світу природи.

В он-лайн Тижні екологічної освіти взяли участь вчителі початкових класів Мелітопольського, Якимівського, Токмацького районів Запорізької області, вчителі Херсонської області, а також студенти 1-4 курсів денної та заочної форм навчання Навчально-наукового інституту соціально-педагогічної та мистецької освіти.

Організаторами проведених заходів стали викладачі кафедри початкової освіти: професор Молодиченко В.В., доцент Мелаш В.Д., асистент Саєнко Ю.О.

20 квітня члени студентської наукової лабораторії «Екологічна освіта для сталого розвитку» запропонували усім охочим долучитися до Екоквесту «Жити екологічно», а саме продемонстрували, як вони проводять ранкову зарядку, адже це допомагає швидше вийти зі стану сну, піднімає настрій, покращує самопочуття, активізує працездатність, заряджає енергією на весь день, зміцнює здоров’я.

21 квітня відбувся Фестиваль зеленого документального кіно. Молоді науковці Студентської наукової лабораторії цим заходом хотіли змінити стереотипи екологічного кіно, доводячи, що воно може бути яскравим, цікавим, незабутнім, вибуховим, назавжди змінюючи того, хто перегляне екострічку.

Фестиваль зеленого документального кіно – унікальний у своєму роді проект. Усі бажаючі змогли переглянути мультфільми, ролики та фільми на екологічну тематику.

22 квітня науковці дали корисні поради, як виростити «Город на підвіконні або бебі-салат». За наявності площі можна вирощувати навіть помідори та огірки. Однак найпростіше висіяти зелені культури з коротким періодом вегетації. Зазвичай їх вирощують на кухонних підвіконнях. Втім, головне, щоб їм вистачало світла.

23 квітня всі мали змогу долучитися до еко-челенджу «Мій екологічний слід». Всі охочі зробили фотозвіт своїх екологічних справ (сортування сміття, збір макулатури чи пластику, висаджування рослин чи дерев, виготовлення шпаківень, прибирання в садку тощо) та через соціальні мережі запросили інших повторити це.

24 квітня було проведено конкурс колажів з фото «Зелений спосіб життя».

Під час звітної конференції студенти висловили свої враження від проведеного он-лайн Тижня екологічної освіти та внесли свої пропозиції щодо проведення наступного заходу екологічного спрямування в он-лайн режимі.

Всі активні учасники отримали сертифікати.

Кафедра початкової освіти вдячна всім, хто долучився до заходу.

Інформацію підготувала куратор студентської наукової лабораторії

«Екологічна освіта для сталого розвитку» Саєнко Ю.О.

_____________________________________________________________

ZOOM-конференція між педагогічним колективом КЗ Чорноземненська ЗОШ І-ІІІ ступенів Якимівського ОТГ та асистентом кафедри початкової освіти Саєнко Ю.О.

16 квітня 2020 року  під час зустрічі були запропоновані цікаві ідеї щодо спільного проведення Тижня екологічної освіти та обговорювались питання щодо організації освітнього процесу в університеті з урахуванням професійного досвіду вчителів початкових класів.

Докладніше: http://mdpu.org.ua/pedagogika-partnerstva-ta-spivpratsi-v-diyi/

_____________________________________________________________

10 березня 2020 року старшим викладачем кафедри початкової освіти Чорною В.В. на практичному занятті з освітньої компоненти «Технології інклюзивного навчання в початковій школі» був проведений тренінг на тему «Традиційне інтенсивне навчання для дітей з ООП» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 013 Початкова освіта (М 219-с група) ОП Початкова освіта. Інклюзивна освіта.

На заняття в якості стейкхолдера та провідного фахівця галузі був запрошений Яценко Олексій Володимирович (директор Мелітопольської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 22 Мелітопольської міської ради Запорізької області). Під час тренінгу були опрацьовані технології: Диференційованого навчання; Традиційно-інтенсивного навчання; Технологія особистісно-зорієнтованого навчання школярів; Кооперативного навчання; Створення ситуації успіху.

Олексій Володимирович поділився досвідом своєї роботи з майбутніми фахівцями про те, як у ЗОШ № 22 працюють з дітьми з особливими освітніми потребами, а саме обговорювались проблеми, що виникають в роботі вчителя з дітьми та їх батьками, розглянули, як та за якими підручниками працюють діти.

Наприкінці тренінгу директор відповів на запитання здобувачів освіти.

_____________________________________________________________

В рамках методичної майстерні педагога Нової української школи було проведено майстер-клас «Корекція мовленнєвих порушень у дітей» 

09 січня 2020 року в рамках методичної майстерні педагога Нової української школи було проведено майстер-клас «Корекція мовленнєвих порушень у дітей» для вчителів-логопедів, асистентів вчителів та дефектологів шкіл міста Мелітополя. На майстер-класі педагоги мали змогу прослухати матеріал щодо психолого-педагогічного супроводу дитини шкільного віку з мовленнєвими порушеннями. У ході практичної частини логопеди та дефектологи мали змогу ознайомитися з характеристиками дітей шкільного віку, що були надані Харківським ІРЦ для встановлення методів роботи з дітьми з особливими потребами. Також у практичну частину майстер-класу ввійшли питання комплексного супроводу дитини з особливими потребами (учасникам було надано симптоматику порушень, що найчастіше зустрічаються у шкільному віці, а перед логопедами та дефектологами стояло питання визначення членів психолого-педагогічного супроводу). Заключною частиною майстер-класу було виготовлення дидактичного посібника на розвиток дрібної моторики «Новорічний сюрприз».

Інформацію підготувала Саєнко Юлія Олександрівна

_____________________________________________________________

Тренінг для вчителів-практиків та майбутніх фахівців початкової освіти «Я – сучасний учитель НУШ».

20 листопада 2019 року в стінах ННІ СПМО пройшов тренінг для вчителів-практиків та майбутніх фахівців початкової освіти «Я – сучасний учитель НУШ».

Організатори проведеного заходу:

Фефілова Тетяна Володимирівна – старший викладач кафедри початкової освіти Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького; вчитель вищої категорії; магістр педагогічної освіти, викладач педагогіки і методик початкової освіти;

Саєнко Юлія Олександрівна – майстер-тренер з освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини і розвитку громадянських компетентностей швейцарсько-українського проекту «Розвиток громадянських компетентностей в Україні – DOCCU» з курсу «Формування громадянських компетентностей у майбутніх учителів початкової школи»; асистент кафедри початкової освіти Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького; магістр педагогічної освіти, викладач педагогіки і методик початкової освіти.

На захід були запрошені: Коробська Н.В. (вихователь ГПД КЗ «Бурчацької ЗОШ І-ІІІ ступенів»); Варлакова Е.Ю. (вчитель опорного навчального закладу Нововасилівського НВК «Гармонія»); Цапук Ф.С. (вихователь Рубанівського ясла-садка №4 «Рукавичка») та студенти І-ІІІ курсів спеціальності 012 Дошкільна освіта та 013 Початкова освіта. Вчителі та вихователі поспілкувалися зі студентами, поділилися досвідом роботи в умовах сучасної школи та дитячого садка.

Всі учасники мали змогу ознайомитись з інтерактивними методами роботи в початковій та вищій школах.

Інформацію підготувала Саєнко Юлія Олександрівна

_____________________________________________________________

 Майстер-клас «Особливості роботи з дітьми з аутистичним спектром»

29-30 жовтня 2019 року проведено майстер-клас «Особливості роботи з дітьми з аутистичним спектром». У заході взяли участь логопеди ЗДО, вчителі-логопеди шкіл, асистенти вчителя в інклюзивних класах, вихователі логопедичних груп, асистенти вихователів в інклюзивних групах міста Мелітополя. На майстер-класі було розглянуто роботу з МКХ-10; охарактеризовано ключові маркери аутизму; розглянуто методику логопедичної роботи з дітьми з аутистичним спектром. Цікавими виявилися вправи з ерготерапії (тактильного включення дитини в середовище), вправи на співвідношення звукового образу слова з його матеріальною складовою. Для роботи з батьками було продемонстровано методику роботи з опитувальником CASD.

Інформацію підготувала Саєнко Юлія Олександрівна

_____________________________________________________________

Науково-практичний семінар «Логопедичні ігри у роботі з дітьми-аутистами».

20 лютого 2019 року було проведено науково-практичний семінар «Логопедичні ігри у роботі з дітьми-аутистами». Було продемонстровано засоби діагностики і методику роботи з дітьми-аутистами. Було звернено увагу на ознаки і симптоматику поведінкових проявів у дітей-аутистів. Розглянуто аутизм за Міжнародною класифікацією хвороб (МКХ-10) та американською системою класифікації захворювань психіки, де аутизм з його формами об’єднано у «розлади аутичного спектру» (РАС). Викладачі наголосили на загальних діагностичних критеріях раннього дитячого аутизму (РДА). Також було звернено увагу на сенсорну адаптацію дитини, розвиток мовлення та продемонстровано ігрові технології з дітьми-аутистами. У заході брали участь студенти ННІ СПМО спеціальностей 012 Дошкільна освіта. Освітньо-професійна програма: Дошкільна освіта. Логопедія та 013 Початкова освіта. Освітньо-професійна програма: Початкова освіта. Інклюзивна освіта.

Інформацію підготувала Саєнко Юлія Олександрівна
___________________________________________________________

10 січня 2019 року в рамках І Відкритого освітнього форуму «Нова українська школа: партнерство в дії»  відбувся ХАКАТОН «МЕТОДИЧНИЙ КЕЙС УЧИТЕЛЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ»

10 січня 2019 року у Мелітопольському державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького в рамках І ВІДКРИТОГО ОСВІТНЬОГО ФОРУМУ «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА: ПАРТНЕРСТВО В ДІЇ» відбувся ХАКАТОН «МЕТОДИЧНИЙ КЕЙС УЧИТЕЛЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ»

Організатори проведеного заходу:

Саєнко Юлія Олександрівна – майстер-тренер з освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини і розвитку громадянських компетентностей швейцарсько-українського проекту «Розвиток громадянських компетентностей в Україні – DOCCU» з курсу «Формування громадянських компетентностей у майбутніх учителів початкової школи» для викладачів педагогічних закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку за галуззю знань «Освіта / Педагогіка» спеціальністю «Початкова освіта»; асистент кафедри початкової освіти Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького; магістр педагогічної освіти, викладач педагогіки і методик початкової освіти;

Мелаш Валентина Дмитрівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри початкової освіти Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького;

Фефілова Тетяна Володимирівна – старший викладач кафедри початкової освіти Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького; вчитель вищої категорії; магістр педагогічної освіти, викладач педагогіки і методик початкової освіти

На семінарі були присутні вчителі початкових класів Мелітопольського, Якимівського, Токмацького районів Запорізької області, а також студенти ІV курсу Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

Вчителі отримали теоретичні знання та практичний досвід проведення «Ранкових зустрічей», ознайомились з новітньою технікою скрайбінг-презентацією «Критичне мислення», використали інноваційний прийом навчання «Фішбоун» під час практичної частини хакатону, працювали у малих групах в умовах запровадження Концепції Нової української школи. Учителі початкової школи усвідомили, що вони – сучасні педагоги, відкриті до змін і постійного впровадження нових технологій та підходів в освіті, тому мають навчатися впродовж життя.